Вы находитесь здесь: Главная >Архивы рубрики ‘Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Гусаченко А.В. Особливості визначення об’єкта цивільних прав

У статті розглянуто  визначення поняття об’єктів цивільних прав. Зазначено, що цивільне законодавство так чи інакше пов’язане з матеріальними та нематеріальними благами. Без них галузь законодавства втрачає будь-який конструктивний зміст. Будучи базисом фактичних і регулюючих правовідносин, майнові і немайнові блага мають певні особливості, котрі впливають на весь механізм правового регулювання. В статті ми розберемося, що потрібно […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

O.D. Nechay Peculiarities of Compensation for Moral Damage in Unconventional Obligations

У статті досліджуються особливості відшкодування моральної шкоди у деліктних зобов’язаннях, зокрема  специфіка суб’єктного складу зобов’язань, проблеми визначення розміру відшкодування моральної шкоди, виникнення відповідальності за деліктними зобов’язаннями незалежно від вини особи, посилаючись на практику національних судів та Європейського Суду з прав людини; розглядаються пропозиції щодо внесення змін до національного законодавства з метою усунення прогалин та уточнення […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мальцева Д.С. Особливості відшкодування моральної шкоди як один із засобів реалізації захисту прав споживачів

У статті розглядається питання визначення поняття моральної шкоди при порушенні захисту прав споживачів, основна увага акцентується на проблемних питаннях відшкодування моральної шкоди, надаються пропозиції щодо вдосконалення цього інституту. Ключові слова: моральна шкода, захист прав споживачів, відшкодування моральної шкоди, розмір відшкодування моральної шкоди, проблеми відшкодування моральної шкоди. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кучеренко Д.І. Особливості визначення поняття частки у статутному капіталі господарських товариств та її спадкування

У статті розглянуто положення чинного цивільного законодавства України щодо правової природи частки учасника господарського товариства, її спадкування. В першу чергу, вказана історія виникнення поняття «частки у статутному капіталі господарського товариства», надано роз’яснення поняття частки учасника господарського товариства, проаналізовані думки українських правознавців з цього питання, визначено особливості спадкування частки. Зроблено висновок про недостатність законодавчого регулювання питання […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Косінова Д.С. Ґенеза правового регулювання відносин франчайзингу

У статті досліджуються етапи розвитку та основні проблеми правового регулювання відносин франчайзингу в Україні з урахуванням історичного досвіду розвинутих країн, відзначається наявність прогалин та неузгодженість норм національного законодавства з європейськими стандартами у цій сфері. На основі проведеного аналізу авторка визначає причини недостатньої активності вітчизняних підприємців щодо укладання франчайзингових угод та пропонує засоби усунення недоліків правового […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кульчицький В.В. Система органів державного контролю у сфері охорони прав інтелектуальної власності

У статті досліджуються сучасний стан та перспективи удосконалення системи органів державного контролю у сфері охорони прав інтелектуальної власності. Аналізується становлення системи органів державного управління у цій сфері загалом, визначається місце у ній контролюючих органів та досліджуються напрямки сучасного реформування цієї системи в Україні. Наостанок надаються власні пропозиції стосовно бачення системи органів державного контролю у сфері […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Лукаш В.В. Правове регулювання прав пацієнтів в Україні

У статті охарактеризовано поняття  пацієнта,  проаналізовано законодавство України стосовно закріплення прав пацієнтів в нормативно-правових актах,  приділено увагу основним поглядам науковців щодо теми дослідження. Зроблено висновки та внесено пропозиції. Ключові слова: пацієнт, права пацієнтів, правове регулювання, класифікація прав пацієнтів. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кучеренко С.О., Аксютіна А.В. Касаційні строки в ЦПК України та ЦПК Ураїнської РСР: порівняльний аналіз

У статті розглядається розмежування касаційних строків, що існували в ЦПК УРСР і тих, що існують в чинному на сьогоднішній день ЦПК, здійснюється порівняльний аналіз їх ознак та характеристика, процедура розгляду справ у касаційному провадженні, та порядку винесення рішення. Ключові слова: касаційні строки, касаційна інстанція, касаційне оскарження, касаційне провадження, Верховний суд України, ЦПК України, ЦПК УРСР, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Харченко О.С. Комерційне використання пародій на торговельні марки: порівняльно-правовий аспект

У публікації здійснено комплексний порівняльно-правовий аналіз основних підходів щодо правового режиму використання пародій на торговельні марки на основі дослідження положень нормативно-правових актів та судової практики України та зарубіжних держав. Здійснено класифікацію випадків комерційного використання пародій на торговельну марку та визначено умови допустимого використання позначення – пародії. Ключові слова: пародія, торговельна марка, знак для товарів і […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ольшанецька О.Б. Межі та способи нотаріального захисту прав особи: організаційно-правовий аспект

В статті присвячено увагу аналізу організаційно-правовим аспектам нотаріального захисту прав суб’єктів суспільних відносин. Проведено аналіз нормативно-правових актів на предмет визначення особливостей та специфічних рис захисної функції нотаріату.  Розглянуто низку проблемних аспектів у поглядах сучасних фахівців в сфері нотаріату щодо місця нотаріальної форми захисту прав як в самому нотаріальному процесі, так і в системі державних гарантій […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Леоненко Т.Є., Петльова О.Т. Права пацієнтів в Україні та гарантії їх реалізації

Стаття присвячена одній зі сфер медичного права, а саме праву пацієнта на медичну допомогу та гарантіям їх реалізації в Україні. У статті акцентується увага на недосконалості законодавства у цій сфері, а також досліджуються вітчизняні та міжнародні нормативно-правові акти, які у деякій мірі містять відомості щодо цієї проблеми. Наразі коли проходить реформування у медичній сфері, законодавці […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Балаценко М.І. До питання визначення поняття «Речові права на землю»

У статті розглядається питання визначення поняття «речові права на землю». Запропонована дефініція дозволяє відмежувати досліджуваний термін від зобов’язальних прав на землю, сформулювати перелік існуючих речових прав. Автором пропонуються зміни до такого переліку, які б сприяли стабілізації ринкового обігу землі. Ключові слова: речові права на землю, земля, земельна ділянка, земельна частка (пай). Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

A.S. Alieshko Topical Questions of Trademarks and Commercial Names in Scientific Researches

В даній статті розглядається питання наукового підходу до інтерпретації визначень у сфері торгових марок та комерційних наменувань. Суддям та адвокатам необхідно оперувати термінами, які відомі у відношенні їх позначення, інтерпретації та застосування в рамках закону. Ключові слова: інтелектуальна власність, торгові марки, комерційні найменування, закон про торгові марки, вірогідність змішування, відомі марки. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

O.V. Rudenko Current Activities of the European Commission on the Implementation of the Legal and Other Aspects of Sustainable Tourism in the European Union

У ЄС різні сфери туризму регулюються значною кількістю спеціальних документів. Їх прийняття дало додатковий стимул для розвитку як внутрішнього, так і зовнішнього туризму. У цій сфері правового регулювання неможливо переоцінити роль Європейської комісії як вищого виконавчого органу ЄС. У статті аналізуються два основних документи Європейської комісії від 2010 р.: Повідомлення «Європа ‒ напрямок №1 по […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Третяк Т.О. Проблеми набуття сервітутів за набувальною давністю за законодавством України

У статті розглянуто питання набуття земельних сервітутів за набувальною давністю. Набуття сервітуту істотно змінює правовий статус власника земельної ділянки, який отримав земельний сервітут та власника земельної ділянки, на яку встановлено сервітут, цим і пояснюється практичне значення питання про те, чи набуває власник земельної ділянки сервітут, якщо він тривалий час обмежено користується сусідньою земельною ділянкою. Ключові […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

M.P. Makarchuk Efficiency of a Public Apology in Corporate Law

Досліджено вплив корпоративного публічного вибачення у міжнародному приватному праві. Показаний взаємозв’язок юридичної науки, економіки та соціології. М. Макарчук приходить до висновку, що стратегічно ефективне публічне вибачення допомагає компаніям вирішувати такі кризові ситуації. Корпорації можуть зіткнутися з такими проблемами, як аварії через технічні помилки, нещасні випадки за впливу людського фактору та/або організаційні неточності – саме тут […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Макарчук М.П. Поняття транснаціональних корпорацій як суб’єктів міжнародного приватного права

Досліджено питання дефініції транснаціональних корпорацій у міжнародному приватному праві. З’ясовано правову природу транснаціональних корпорацій. Проаналізовано наукові доробки щодо правосуб’єктності транснаціональних корпорацій. Дано визначення  транснаціональних корпорацій. Аби краще висвітлити питання правової природи ТНК та наблизитись до найбільш чіткої її дефініції, автор звернулася до законодавства США, доктринальних підходів вчених із Франції, Англії та Бельгії, а також урахувала […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Булах А.А. Теоретичні та праксеологічні особливості укладення, визнання та оскарження мирової угоди в цивільному процесі України

Статтю присвячено теоретичним та практичним проблемам, які виникають при укладенні мирової угоди, перевірці та визнанні її судом, а також при оскарженні ухвали про визнання мирової угоди та закриття провадження у справі в цивільному процесі України. Проаналізовано питання укладення мирової угоди на різних стадіях цивільного процесу, а також вимоги, на відповідність яким суд має перевіряти умови […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

V. Yureskul General Legal Regime of Lands for Recreational Use in Ukraine

У статті на підставі аналізу чинних нормативно-правових актів визначається загальний правовий режим земель рекреаційного призначення в Україні. Звертається увага на відсутність єдиної чітко визначеної системи положень щодо нього й актуальність розроблення і прийняття Закону України «Про землі рекреаційного призначення». Ключові слова: земельне право, категорії земель, землі рекреаційного призначення, правовий режим земель рекреаційного призначення, загальний правовий […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Теплюк С.М. Розвиток концепції публічного порядку у праві окремих країн континентальної Європи

У статті проаналізовано підходи до розуміння публічного порядку у  праві Франції, ФРН та України. Встановлено, що у сучасному праві порушення публічного порядку є  підставою для визнання внутрішнього правочину недійсним, бар’єром проти застосування іноземного права, підставою для скасування арбітражного рішення, підставою для відмови у визнанні і виконанні іноземного арбітражного або судового рішення, а також відміни арбітражного […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Алєксєєнко І.Г., Стасюк О.М. Аспекти застосування дисциплінарної та цивільно-правової відповідальності за шкоду заподіяну корупційними та пов’язаними з корупцією правопорушеннями

 У статті, аналізуючи положення національного законодавства про подолання корупції, досліджуються особливості притягнення до дисциплінарної та цивільно-правової відповідальності за порушення корупційного характеру. Зроблено висновок,  що застосування відшкодування шкоди та інших засобів цивільно-правового впливу, у зв’язку із вчиненням таких правопорушень, може мати прояв  самостійних наслідків корупційної поведінки. Ключові слова: корупційні діяння та правопорушення пов’язані з корупцією, дисциплінарна […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Діковська І.А. Колізійне регулювання спадкових відносин з іноземним елементом в України: сучасний стан та перспективи розвитку

У статті аналізуються колізійні норми Закону України «Про міжнародне приватне право», що застосовуються до спадкових відносин. Виявлені проблеми застосування колізійної прив’язки «право держави, в якій спадкодавець мав останнє місце проживання», а також колізійного регулювання здатності складання заповіту. Визначено, що прив’язка  «право держави, де спадкодавець мав звичайне місце проживання» є більш вдалою, ніж прив’язка «право держави, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Короленко В.М. Відкладення розгляду справи та оголошення перерви у цивільному судочинстві України

У статті досліджуються підстави відкладення розгляду справи та оголошення перерви, відмінності між процесуальними наслідками оголошення перерви та відкладенням розгляду справи у цивільному судочинстві України. Розкриваються деякі практичні проблеми, пов’язані з оголошенням перерви та відкладення розгляду справи. Сформульовано науково-обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення Цивільного процесуального кодексу України. Ключові слова: відкладення розгляду справи, оголошення перерви, цивільне судочинство. Відкрити […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Отраднова О.О. Особлива цивільно-правова відповідальність Європейських держав за шкоду, заподіяну порушенням Європейського законодавства

У статті аналізуються спеціальні правила цивільно-правової (матеріальної) відповідальності держав-членів Європейського Союзу за шкоду, заподіяну приватній особі порушенням норм Європейського права. Проаналізовані основні рішення Європейського Суду Справедливості, що базуються на загальних принципах Європейського права. У статті досліджені загальні умови цивільно- відповідальності держав-членів, які проілюстровані прикладами із практики Європейського суду Справедливості. Ключові слова: Європейський Союз, Європейське право, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Татулич І.Ю. Засоби та гарантії ефективного цивільного судочинства

У статті розглянуто основні  наукові підходи до дослідження питань, що стосуються поняття цивільної процесуальної форми, характеристики її ознак, з’ясування  теоретичного та практичного значень. Крім того, сформульовано власне визначення цивільної процесуальної форми та обгрунтовано її вплив на цивільне судочинство як гарантію забезпечення його ефективності. Також досліджено та проаналізовано завдання цивільного судочинства та їх складові елементи. Констатовано, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мосьондз С.О. Оптимальні інструменти досягнення мети цивільного судочинства

У даній статті обґрунтовується висновок, що мета цивільного судочинства має досягатися оптимальними інструментами, до яких автором відноситься запровадження: активної ролі суду; спрощених судових процедур розгляду деяких категорій справ; заборони скасування правильних по суті рішень, ухвалених за правилами іншого виду судочинства; відмови у відкритті провадження через відсутність процесуальної заінтересованості заявника. Ключові слова: інструменти, правосуддя, цивільний процес, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Залукаєва А.І. Перспективи запровадження спеціалізованого суду з інтелектуальної власності в Україні

Розглядаються питання щодо стану здійснення правосуддя у сфері інтелектуальної власності та висвітлюються основні проблеми при здійснені судочинства у цій сфері. На основі теоретичних розробок та досвіду зарубіжних країн запропоновані можливості запровадження в Україні суду з інтелектуальної власності. Ключові слова: суд з інтелектуальної власності, підвідомчість, патентна юрисдикція. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Довга Л.М. Перспективи удосконалення правового регулювання правовідносин у сфері патентування корисних моделей в Україні в умовах інтеграції

Стаття присвячена дослідженню патентного законодавства України з метою формування шляхів удосконалення виявлених дефектів нормативно-правових положень у частині патентування корисних моделей.  Доведено необхідність врегулювання інституту заперечень проти видачі патенту як складової механізму адміністративного оскарження правоохоронних документів на корисні моделі. Ключові слова: корисна модель, експертиза, новизна локального рівня, заперечення, моделі адміністративного оскарження патентів. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Анікіна Г.В. Поняття та ознаки цивільних правовідносин, пов’язаних зі смертю фізичної особи

В статті розкрито загальні ознаки цивільних правовідносин, пов’язаних зі смертю фізичної особи. З’ясовано, що цивільно-правовим відносинам, пов’язаним зі смертю фізичної особи притаманні також спеціальні ознаки, що визначають їх особливості, та дозволяють їх вирізнити серед інших цивільних правовідносин. Сформульовано поняття цивільних правовідносин, пов’язаних зі смертю фізичної особи. Ключові слова: цивільно-правові відносини, смерть людини, суб’єкт права, інтерес, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Чернега В.М. Відповідність змісту шлюбного договору морально-правовим засадам як умова його дійсності

У статті в контексті вимог до змісту шлюбного договору досліджується категорія «надзвичайно невигідне матеріальне становище», в результаті чого доведено, що критерієм оцінювання правозгідності умов шлюбного договору є відповідність вимогам справедливості, добросовісності, розумності та моральним засадам суспільства, а нехтування морально-правовими засадами при визначенні умов шлюбного договору зумовлює його оспорюваність. Ключові слова: шлюбний договір,надзвичайно невигідне становище,  морально-правові […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Лавренчук Т.М. Історико-правові аспекти становлення та розвитку комерційної таємниці як об’єкта права інтелектуальної власності

В статті аналізуються еволюція правового регулювання комерційної таємниці в Україні та за кордоном. Досліджуються причини появи поняття «комерційної таємниці» та момент її становлення як об’єкта правової охорони. Наведено огляд розвитку законодавчих положень з даного питання. Ключові слова: комерційна таємниця, об’єкт інтелектуальної власності, конфіденційна інформація, інформація з обмеженим доступом, ноу-хау. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Резникова М.О. Порівняльна характеристика поняття та змісту шлюбного договору за законодавством України та деяких зарубіжних країн

На підставі аналізу законодавства та наукових праць вчених були визначені ознаки шлюбного договору на підставі яких запропоновано поняття «шлюбного договору». З наведених в роботі статистичних даних було встановлено, що в Україні інститут шлюбного договору ще не набув широкого застосування для регулювання майнових відносин подружжя, але все ж таки відбувається незначне зростання кількості укладених шлюбних договорів […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гончaровa A.В., Топоренко A.М. Проблемні питання розміщення й використання об’єктів інтелектуальної власності в сучасному інформаційному просторі

Стaття присвяченa дослідженню всіх прaвових aспектів зaхисту інтелектуaльної влaсності в мережі Інтернет нa основі різних метедів доследження, a тaкож при порівнянні зaхисної системи інтелектуaльної влaсності в Укрaїні тa зa кордоном. Ключові словa: інтернет, інтелектуaльнa влaсність, aвторське прaво, прaвопорушення. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мосьондз С.О. Співвідношення призначення цивільного процесуального права та призначення цивільного судочинства

Стаття присвячена дослідженню правової природи процесуального права як загальнотеоретичної категорії та його призначення в регулюванні процесуальної діяльності; визначенню головного завдання, яке має стояти перед цивільним судочинством та визначатиме його ефективність; а також формулюванню деяких пропозицій щодо забезпечення ефективності цивільного судочинства. Ключові слова: правосуддя, цивільне судочинство, процесуальне право, завдання, ефективність. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Майданик Л.Р. Деякі правові аспекти недобросовісного використання доменного імені за законодавством України

Розглядаються питання щодо стану і тенденцій нормативного регулювання відносин щодо недобросовісного використання доменного імені з точки зору недобросовісної конкуренції. Висвітлюються поняття кіберсквотингу, а також можливість віднесення доменного імені до засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту в Україні. Ключові слова: доменне ім’я, кіберсквотинг, акт недобросовісної конкуренції. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Щербина М.С. Аналіз положень Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»

У статті розглянуто управління спільним майном багатоквартирного будинку, в т.ч. земельною ділянкою, проаналізовано положення Закону України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”. Також автор приділяє увагу пошуку шляхів та способів реалізації принципу єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, у випадку із багатоквартирними будинками. Ключові слова: управитель багатоквартирного […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Зеров К.О. Правомочності використання творів, розміщених в мережі Інтернет

В статті здійснено аналіз правомочностей використання твору в мережі Інтернет. Зроблено висновок, що розміщення твору в мережі Інтернет охоплюється двома правомочностями –  відтворенням та поданням твору до загального  відома  публіки  таким чином, що її представники можуть  здійснити доступ до твору із будь-якого місця й у будь-який час за власним вибором. Черговість зазначених правомочностей, залежно від […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бурденюк С.І. Порівняльно-правове дослідження поняття «право власності» в контексті відповідності норм національного законодавства і практики Європейського суду з прав людини

У статті досліджено сутність розуміння поняття «право власності» на рівні національного і європейського законодавств. Проаналізовано недоліки системи захисту права власності в Україні та причини звернення громадян до Європейського суду з прав людини щодо захисту своїх майнових прав, визначено причини пріоритету міжнародних норм над нормами національного законодавства та необхідності впровадження судової практики Європейського суду з прав […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Сердечна І.Л. Права інших членів сім’ї та родичів при усиновленні дитини

В статті досліджено права, що виникають в інших членів сім’ї та родичів при усиновленні дитини. Усиновлення як пріоритетна форма влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування впливає на права та інтереси не лише батьків та усиновлювачів, але й інших членів сім’ї та родичів, а саме: баби, діда, братів, сестер, мачухи, вітчима та інших осіб. В […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Васянович О.А. Приватне право індії та вплив міжнародно-правових систем

Стаття присвячена актуальним питанням приналежності Індії до правових систем та розкриттю ступеня застосування звичаєвого і прецедентного права сучасною Індією. У роботі наводяться історичні процеси, що вплинули на приватне право індусів, збірки релігійних звичаїв, сучасні законодавчі акти незалежної Індії та англійська судова практика колоніального часу. Ключові слова:  індуське право, індійська правова система, прецедент, дхармашастри, правовий звичай, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

A.А. Mykhalenko Legal Features of Defence and Maintenance of Property on the Occupied Territory

У статті здійснено правовий аналіз збереження майна що знаходиться на окупованій території України. Визначено його правовий статус та особливості його легітимного використання, а також проаналізовано положення щодо захисту майна з боку держави. Ключові слова: збереження майна, захист майна, легітимність використання, державний захист. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Довгуша М.П. Проблематика експедиторської діяльності в законодавстві України

Статтю присвячено проблематиці експедиторської діяльності в законодавстві України. В статті аналізується поняття експедиторської діяльності, визначається перелік послуг, які складають транспортно-експедиторську діяльність, окреслюються ознаки властиві договору транспортної експедиції. Ключові слова: експедиторська діяльність, договір транспортної експедиції, послуга, експедитор. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Макаренко О.В. Сутність та специфіка правовідносин щодо надання допомоги дієздатній фізичній особі (ст. 78 ЦК України)

Статтю присвячено дослідженню правовідносин щодо надання допомоги дієздатній фізичній особі у здійсненні її прав та виконанні обов’язків. Досліджується правова сутність та особливості відносин щодо надання допомоги дієздатній фізичній особі в порядку ст. 78 ЦК України. Інститут надання допомоги дієздатній фізичній особи розглядається як особливий правовий засіб, за допомогою якого відбувається надолуження властивостей, необхідних фізичній особі для розсудливої участі […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ізарова І.О. Європейські правила цивільного судочинства в світлі інтеграції України до ЄС

В статті досліджено питання підготовки Європейських регіональних правил цивільного судочинства та сфери їх дії, яка може бути обмежена справами транскордонного характеру, як і відповідні процедури цивільного процесу ЄС, або охоплювати внутрішні спори, які виникають у держава – членах. Досліджені питання набувають актуальності в умовах поглиблення економічних відносин між Україною та Європейським Союзом. Ключові слова: цивільний процес, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Лейба Є.В. Відновлення втраченого судового провадження як процесуально-забезпечувальний засіб цивільного судочинства

У даній статті автор на підставі аналізу механізму реалізації суб’єктивних  цивільних процесуальних прав осіб, які беруть участь у справі, приходить до висновку, що відновлення втраченого судового провадження виступає процесуально-забезпечувальним засобом, яких у цивільному процесі є надзвичайно багато. Саме таке розуміння юридичної природи відновлення втраченого судового провадження показує те, що воно, в якості такого засобу буде […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Длугопольська Т.І. Репродуктивні права та їх місце в системі особистих немайнових прав фізичних осіб

Стаття присвячена визначенню правової природи та місця репродуктивних прав фізичних осіб в системі особистих немайнових прав. В статті аналізуються погляди різних науковців, які займаються цією проблематикою, наводиться визначення репродуктивних прав, а також досліджуються їх окремі види і особливості реалізації. Ключові слова: репродуктивні права, репродуктивне здоров’я, особисті немайнові права, право на репродуктивний вибір, право на життя, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гриник Л.І. Джерела регулювання кредитних відносин

У статті здійснюється комплексний системний аналіз науково-теоретичних підходів до визначення джерел та форм права, досліджуються джерела правового регулювання кредитних відносин. Автор резюмує, що законів та підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють кредитні відносини, сьогодні величезна кількість. Важливим є те, що локальні нормативно-правові акти не можуть суперечити Конституції України та чинним законам. Ключові слова: форма права, джерело […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

S.Vyshnovetska, K. Kmetyk Legal Regime of the Regional Patents

Проаналізовано особливості сучасних регіональних патентних систем, зокрема європейської регіональної патентної системи. Розкривається сутність європейського патенту як важливої ланки у напрямку інтеграції до єдиної патентної системи, його особливості. Розглядається порядок реєстрації європейського патенту, вимоги до патентовласника і обсяг виключних прав, що витікають з патенту. Ключові слова: ЄС, законодавство ЄС, промислова власність, винахід, регіональні патентні системи, Європейська […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Барабаш А.Г., Шпомер А.І. Земельна власність дружини та чоловіка

В статті розглядаються проблеми правового режиму земельної ділянки, яка набувається чоловіком або дружиною за час шлюбу в порядку безоплатної приватизації. Пропонується внесення додаткової норми до статті 57 Сімейного кодексу України, яка вбачається необхідною для узгодження змін до Сімейного кодексу України з основними принципами сімейного права. Ключові слова: подружжя, земельна ділянка, безоплатна приватизація, Сімейний Кодекс України. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

I. A. Dikovska Material Freedom of International Private Contract: Content and Limits

У статті досліджено зміст та межі матеріальної свободи сторін міжнародного приватного договору. Зроблено висновок про те, що матеріальна свобода сторін полягає у їх можливості вступати у договірні відносини (укладати договір), обирати контрагента, визначати зміст договору, змінювати та припиняти його. Вона обмежується імперативними нормами, публічним порядком та добрими нравами. Ключові слова: свобода договору, Французький цивільний кодекс, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS