Вы находитесь здесь: Главная >Архивы рубрики ‘Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Іванова М.І., Потапенко Є.О. Колізійні норми міжнародного приватного права при застосуванні іноземного права

У статті розглянута проблематика колізійних норм міжнародного приватного права. З’ясовано, що кожна держава по-своєму здійснює правове регулювання відносин, тому з’являються колізії між матеріально-правовими нормами різних держав, що ускладнює правове регулювання міжнародних відносин. Все це передбачає застосування колізійної прив’язки як одного зі способів розв’язання даного питання при дотриманні кожною державою як своїх договірних зобов’язань, так і […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Швагер О.А., Гoлoднa A.С. Щoдo визнaчення електрoнних грoшей як зaсoбу плaтежу

У стaттi рoзглянутo oснoвнi пoлoження зaкoнoдaвствa щoдo визначення пoняття плaтiжнoгo зaсoбу. Зроблено спробу розкрити змiст пoняття тa oзнaк електрoнних грoшей. Визнaченo правові засади пoрядку викoристaння електрoнних грoшей, a тaкoж проаналізовано прoблемнi aспекти викoристaння електрoнних грoшей в якості засобу платежу. Ключoвi слoвa: плaтiжний зaсiб, електрoннi грoшi, грoшoвий oбiг, електрoннi плaтiжнi системи, прaвoве регулювaння. Відкрити статтю>>> https://doi.org/10.5281/zenodo.3520370 […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мамницький В.Ю., Лебедєва А.М. Пред’явлення позову про визнання необґрунтованими активів та їх витребування: надане законом право чи помилка законодавця

У статті досліджено правову природу глави 12 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК), проведено аналіз і порівняння конфіскації та спеціальної конфіскації, з’ясовано сутність презумції невинуватості та можливість її застосування у позовномупровадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх витребування. Поряд з цим звертається увага на переваги та недоліки цивільної конфіскації з огляду практики Європейського […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Антонюк В.О. Автор хореографічного твору як об’єкта авторського права

Стаття присвячена дослідженню питання авторства хореографічного твору. Автором визначено, що творцем даного об’єкта інтелектуальної власності є хореограф і балетмейстер. Також розглянуто приклади співавторства при створенні хореографічного твору. У статті здійснено порівняльний аналіз національної доктрини та практики  іноземних держав щодо зазначених питань. Ключові слова: автор, хореограф, авторське право, хореографічний твір, суб’єкт авторських прав. Відкрити статтю>>> https://doi.org/10.5281/zenodo.3376848

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Усік Д.А. Інститут істотного порушення договору за Конвенцією Організації Об’єднаних Нації «Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів» від 11 квітня 1980 року

Стаття присвячена аналізу інституту істотного порушення договору за Конвенцію Організації Об’єднаних Націй “Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів” від 11 квітня 1980 року. Досліджено матеріали правозастосовної практики з питання застосування категорії “істотне порушення” та пов’язаних із нею понять, проаналізовано погляди зарубіжних вчених на можливі шляхи подолання прогалин та уніфікації тлумачення неоднозначних понять вищевказаного інституту. Ключові слова: […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Плиска Ю.В. Довірча власність в праві України та міжнародному приватному праві країн континентальної правової сім’ї

Стаття присвячена дослідженню становлення інституту довірчої власності в праві країн континентальної правової сім’ї та розглядає можливі шляхи розвитку вітчизняного законодавства  у даній сфері. Також у статті надано характеристику сучасного стану правових реалій довірчої власності в Україні та запропонованих моделей його вдосконалення. Ключові слова: довірча власність, трастоподібні конструкції, країни континентальної правової сім’ї, договір управління майном, установник […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Діковська І.А. Колізійне регулювання речових відносин у праві України, Швейцарії, Угорщини та ЄС

Стаття присвячена аналізу колізійного регулювання речових відносин у міжнародних договорах та законодавстві України, Швейцарії, Угорщині та праві ЄС. Зроблено висновок про необхідність вивчення можливості використання досвіду визначення статуту речових відносин та  спеціального колізійного регулювання  речових прав на компоненти та приналежності речі, передбачене Угорським законодавством. Ключові слова: колізійне регулювання речових відносин, Закон України «Про міжнародне приватне […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Вацеба В.І. Актуальні проблеми поновлення договору оренди землі

Робота присвячена аналізу статті 33 Закону України «Про оренду землі», яка регламентує порядок поновлення договору оренди земельної ділянки. Протягом останніх років було надано багато роз’яснень щодо застосування даної норми, однак такі роз’яснення містять чимало розбіжностей, що створює проблеми для практичного застосування згаданої норми. У статті досліджено  актуальні наукові висновки вітчизняних вчених, які стосуються даної проблеми, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Андрієвська Л.О., Фоміна Д.О. Врегулювання спору за участю судді

Стаття присвячена дослідженню врегулювання спору за участю судді. В науковій статті розглянуто правове закріплення положень щодо врегулювання спору за участю судді як новела українського законодавства. З’ясовано поняття медіації. Виявлено основні переваги та недоліки вирішення питання врегулювання спору за участю судді в цивільному процесуальному законодавстві України Ключові слова: цивільний процес, врегулювання спору за участю судді, медіація, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шинкар М.Л. Організаційні та правові заходи оптимізації механізмів запобігання банкрутству та примусовій ліквідації вітчизняних банківських установ

У статті досліджено питання сучасного стану нормативно-правового регулювання, а також практики запобігання банкрутству (неспроможності) та примусовій ліквідації банківських установ. На підставі поведеного аналізу встановлено специфіку вітчизняної практики застосування заходів запобігання банкрутству та виведення з ринку проблемних банків, а також наявність законодавчих прогалин, що регулюють ці відносини. Запропонована низка організаційних та правових заходів, спрямованих на удосконалення […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Савченко В.О. Правовий статус фотографа в Україні

В науковій статті проведено комплексний аналіз правового статусу фотографа в Україні. Розроблено пропозиції по виправленню існуючих проблем. Наголошено, що розвиток ринкових відносин актуалізує необхідність дослідження правового статусу фотографа в Україні. Ключові слова: фотограф, послуги в сфері фотографії, підприємництво, інтелектуальна власність, авторське право. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Савченко В.О. Проблеми застосування франчайзингу в Україні

В науковій статті проведено комплексний аналіз проблем застосування франчайзингу в Україні. Розроблено пропозиції по виправленню існуючих проблем. Наголошено, що розвиток франчайзингу актуалізує необхідність дослідження франчайзингу та їх правового регулювання. Ключові слова: франчайзинг, франчайзі, франчайзер, франшиза, ризик, законодавство. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Логоша В.В. Захист цивільних прав наймодавця при розірванні договору найму (оренди) житла: проблеми та шляхи їх вирішення

У статті досліджуються норми законодавства України щодо прав наймодавця при розірванні договору найму (оренди) житла. Аналізуються окремі положення та основні напрямки щодо реалізації наймодавцем своїх прав при розірванні договору найму (оренди) житла . Висвітлюється досвід минулих років на проблему захисту наймодавцем своїх інтересів під час розірвання договору найму (оренди) житла. Розглядаються поняття захисту цивільних прав, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Менська О.А. Викуп пам’яток культурної спадщини як підстава припинення права власності: національний та зарубіжний досвід

У статті автор аналізує чинну нормативно-правову базу в сфері регулювання правовідносин, пов’язаних із викупом об’єктів культурної спадщини, зокрема пам’яток. Крім вивчення правових проблем регулювання викупу пам’яток культурної спадщини за законодавством України, здійснено аналіз національних законодавчих актів із цього питання інших країн. Ключові слова: об’єкт культурної спадщини; пам’ятка культурної спадщини; викуп; правовідносини; власність. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Марусенко Р.І. Проблеми набуття права власності на землю за набувальною давністю

Набувальна давність запроваджена в земельне законодавство більше 15 років тому. Водночас її застосування ускладнено через вади норм законодавства. Автор дослідив основні помилки законодавця при формулюванні механізму набувальної давності. На підставі порівняння зроблено висновок про істотну відмінність конструкції набувальної давності за цивільним та земельним законодавством. Проаналізовано останню судову практику. Сформульовано висновки щодо можливості набувальної давності бути […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Коваль О.М. Деякі особливості правової охорони секрету виробництва

У статті проаналізовано особливості  правової охорони секрету виробництва на території України. Дано визначення поняттям секрет виробництва, а також схожих понять: «ноу-хау», «tradesecret» та комерційна таємниця. Розкрито механізм захисту секрету виробництва в сучасних умовах ведення бізнесу. Ключові слова: секрет виробництва, ноу-хау, комерційна таємниця, право інтелектуальної власності, конфіденційна інформація. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гудима-Підвербецька М.М. Співвідношення субсидіарних і акцесорних зобов’язань в цивільному праві України

У публікації звертається увагу на доцільність наукового осмислення співвідношення субсидіарних та акцесорних зобов’язань у вітчизняному цивільному праві. Розгляд даної проблеми дав можливість провести відмежування субсидіарних зобов’язань від акцесорних та прийти до висновку про самостійність субсидіарних зобов’язань. Ключові слова: субсидіарне зобов’язання, субсидіарна відповідальність, акцесорне зобов’язання, додаткове зобов’язання, залежне зобов’язання, забезпечувальне зобов’язання. Відкрити статтю>>>  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Курінна А.В. Сучасні тенденції страхування транспортних засобів в Україні

У статті розглянуто сутність функціонування ринку автомобільного страхування, проаналізовано статистику страхування транспортних засобів за основними показниками. Наведено основні недоліки діяльності страховиків та проблеми, які виникають у процесі страхової діяльності. Проаналізовано судову практику в ключових питаннях страхування транспортних засобів. Ключові слова: страхування, страхування транспортних засобів, цивільна відповідальність власників наземних транспортних засобів, добровільне страхування, страхові премії, страхові […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Святошнюк А.Л. Принципи договірного права України: поняття, зміст та система

Стаття присвячена дослідженню принципів договірного права України. У статті досліджуються існуючі підходи до визначення загальноприйнятої системи принципів договірного права. У статті вирішуються питання щодо визначення окремих дискусійних понять у сфері застосування принципів договірного права. Ключові слова: принцип, договір, правове регулювання, цивільні правовідносини, принципи, договірне право. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гринько П.О. До питання існування секундарних прав у авторському праві

У статті розглянуто наукові підходи до тлумачення змісту правовідносин, що виникають при співавторстві. Доведено, що авторське право не обмежено існуванням особливих правових можливостей (секундарних прав), які надають їх носіям певне управомочення на здійснення вольових дій, що у результаті мають наслідок виникнення, зміну або припинення цивільних правовідносин. Аргументовано, що секундарні права існують як при подільному, так […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Антипенко В.В. Правове регулювання банкрутства: проблеми та шляхи вдосконалення

У статті розглянуто сутність банкрутства та проблеми його застосування. Здійснено аналіз наукових підходів до змісту банкрутства (неспроможності). Проведено аналіз національного законодавства про банкрутство (неспроможність). У статті здійснено аналіз та запропоновано способи удосконалення норм чинного законодавства, щодо регулювання відносини відновлення платоспроможності чи банкрутства суб’єктів господарювання. Ключові слова: банкрутство, господарський суд, арбітражний керуючий, кредитор, суб’єкт господарювання. Відкрити […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Зуб О.Ю. Спрощене позовне vs. наказне провадження в цивільному процесі

У статті досліджено взаємозв’язок, співвідношення та розмежування спрощеного позовного та наказного проваджень, здійснена спроба надати авторське визначення спрощеного позовного провадження, окреслено переваги та недоліки використання спрощених процедур захисту суб’єктивного права в цивільному судочинстві. Ключові слова: спрощені провадження, спрощене позовне провадження, спрощення цивільної процесуальної форми, процесуальні провадження в цивільному процесі, система проваджень у цивільному процесі. Відкрити […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Харченко О.С. Відображення у позначенні лише форми, що обумовлена необхідністю отримання технічного результату як підстава для відмови у наданні правової охорони знаку

В статті здійснено комплексний правовий аналіз основних підходів щодо оцінки відображення у позначенні лише форми, що обумовлена  необхідністю отримання технічного результату як підстави для відмови у наданні правової охорони знакуна основі дослідження положень нормативно-правових актів та судової практики України та ЄС. Автором зроблено висновок, що при визначенні відповідності позначення вказаній умові надання правової охорони необхідно […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Резникова М.О., Тишлек С.В. Визнання та встановлення батьківства: процесуальні та матеріальні особливості розгляду цих категорій справ

У статті розглядається нормативне регулювання встановлення батьківства, на основі законодавства та практики вирішення визнання батьківства, правове забезпечення та можливі шляхи удосконалення законодавства. Ключові слова: законодавство, встановлення батьківства, визнання батьківства, учасники при визнанні батьківства, експертизи при встановленні батьківства. Відкрити статтю>>>  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шашиєв Р.С. Відеоконференція в судовому процесі. Проблемні питання

У статті розглянуто порядок проведення відеоконференції в цивільному процесі. Врегулювання питання, стосовно законодавчого розширення цього інституту в Україні. Наведені позитивні та негативні аспекти цього нововведення. Проаналізовано  досвід зарубіжних країн,  для можливості впровадження закордонних принців та методів, в вітчизняне законодавство. Усунення прогалин та недоліків в цивільному процесі, стосовно проведення засідання в режимі відеоконференції. Ключові слова: відеоконференція, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ткачук К.Р. Особливості становлення спортивного права в Україні. Діяльність на міжнародній спортивій арені

В статті вказується на місце та роль спорту в житті людини, громадянина та держави. Розкриваються особливості становлення  спортивного права як самостійної  комплексної галузі права його предмет та метод правового регулювання.. Охоплюються аспекти такого виду юридичної відповідальності, як відповідальність за спортивні правопорушення, що передбачено законом України «Про антидопінговий контроль у спорті». Ключові слова: спортивне право, міжнародні […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Титаренко А.В. Правове регулювання недобросовісної реклами в фармацевтичній сфері

У статті досліджено сутність поняття механізму регулювання реклами лікарських засобів.. Приділена увага дослідженням науковців у цій галузі. Було доведено, що оскільки рекламна діяльність є однією із складових комплексу маркетингу щодо просування фармацевтичних товарів на фармацевтичний ринок, то встановлення та знання чітких законодавчих норм проведення рекламних заходів для всіх груп товарів аптечного асортименту є необхідним для […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

V.S. Loitayrenko Environmental Insurance: Theoretical and Practical Problems of Implementation

В даній статті Розглянуто проблеми функціонування інституту екологічного страхування в Україні. Проаналізовано теоретичні і практичні питання, що існують в науковій літературі і законодавстві України щодо забезпечення механізму здійснення екологічного страхування. Враховано особливості міжнародної практики з цього питання. Запропоновано вектор розвитку інституту екологічного страхування в Україні та кроки до його втілення. Ключові слова: екологічне страхування, міжнародні […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Швагер О.А., Солдаткіна Д.О. Актуальні питання правового регулювання безготівкових розрахунків в Україні

У статті проаналізовано основні проблеми правового регулювання безготівкових розрахунків в Україні, визначено основні тенденції вдосконалення організації безготівкового грошового обороту на рівні держави, запропоновано визначити цілі державного регулювання безготівкових розрахунків в Україні. Ключові слова: правове регулювання, державне регулювання, безготівкові розрахунки, грошовий обіг, інноваційні платіжні продукти. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Стрельник В.В. Правовий інструмент забезпечення ефективного та раціонального використання земель

У статті розглянуто екологічний аудит земель як один з потенційно ефективних правових інструментів забезпечення обліку інтересів громадян у відносинах землекористування, який покликаний сприяти найбільш раціональному використанню потенційних можливостей охорони земель з урахуванням землеохоронних вимог. Ключові слова: охорона земель, екологічний аудит земель, земельний ресурс, особливо цінні землі, збалансоване землекористування. Відкрити статтю>>>  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Резникова М.О., Лила А.В. Нотаріальне провадження щодо вжиття заходів до охорони спадкового майна

Стаття присвячена дослідженню поняття та значення інституту охорони спадкового майна. Визначається та аналізується процесуальний порядок вчинення такої нотаріальної дії, як вжиття заходів щодо охорони спадкового майна. Аналізуються проблеми теоретичного та практичного характеру, що виникають при вчиненні цієї нотаріальної дії та пропонуються шляхи їх вирішення. Ключові слова: спадщина, охорона спадщини, вжиття заходів, нотаріус, опис спадкового майна, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Резникова М.О., Даниляк А.В. Особливості поділу майна подружжя за наявністю шлюбного договору

Стаття присвячена дослідженню особливостей шлюбного договору та його значенню при поділі майна подружжя. Приділено увагу основним помилкам при укладенні шлюбного договору. Визначено  причини малоефективності правового регулювання даного інституту та запропоновано шляхи їх вирішення. Ключові слова: шлюбний договір, майно, поділ майна, подружжя, спільне майно подружжя. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Іванова М.І., Задорожня Ю.О., Нагорна К.Г. Проблематика речового права на чуже майно

У статті розглянута проблематика речового права на чуже майно. З’ясовано, що право на чужі речі є складовою більш загальної категорії речового права, зокрема права власності, яке відноситься до самостійного речового права. Проведений аналіз виявив ряд питань, пов’язаних з реалізацією сервітутних правовідносин не знайшли свого законодавчого закріплення. Запропоновано напрями зміцнення законодавчого регулювання сервітутного права, які вимагають […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Дідовець О.М. Передумови формування універсального права транскордонної сек’юритизації активів

У статті розглянуто основні інституції, в рамках яких здійснюється уніфікація правових норм, що торкаються окремих аспектів сек’юритизації активів, та проаналізовано розроблені ними міжнародні документи у зазначеній сфері. Розглянуто види договорів, які укладаються між учасниками на різних етапах сек’юритизації активів. Обґрунтовано, що сек’юритизація активів потребує правового регулювання як на національному рівні держав, так і на міжнародному […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Штефан А.С. Зміст принципу змагальності у новій редакції ЦПК

Стаття присвячена аналізу принципу змагальності у цивільному судочинстві. Обґрунтовано, що зміст змагальності становлять не всі процесуальні права учасників справи, а лише права у доказовій діяльності; досліджено категорію ризику у цивільному процесуальному праві; розглянуто роль суду в реалізації принципу змагальності. Запропоновано зміни і доповнення до норм ЦПК України. Ключові слова: змагальність, принцип змагальності, змагальні засади судочинства, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Залізко О.М. Правова природа рішень спортивного арбітражного суду

Стаття присвячена дослідженню правової природи рішень Спортивного арбітражного суду (СAS). Проаналізовані підходи вчених щодо визначення сутності рішень Спортивного арбітражного суду та встановлені особливості даних рішень. Зроблено висновок, що рішення Спортивного арбітражного суду носять прецедентний характер. Ключові слова: рішення, Спортивний арбітражний суд, lex sportiva, арбітражна практика, прецедент. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гуйван П.Д. Сутність принципу пропорційності при обробці персональних даних особи

У праці проведено дослідження основоположних принципів, що забезпечують реальну реалізацію права особи на захист персональних даних. Детально проаналізовано принцип пропорційності. Він проявляється при кваліфікації відповідності обробки визначеній меті, а також при оцінці законності втручання конкретних органів у персональні дані без згоди суб’єкта. Досліджено прецедентну практику ЄСПЛ щодо визначення конкретних ознак, які обумовлюють законність втручання. Ключові […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Коваленко В.А. Актуальні проблеми судового та позасудового порядку звернення стягнення на предмет іпотеки

У статті розглянуто проблеми звернення стягнення на нерухоме майно, що є предметом іпотеки. Досліджено положення чинного законодавства, що регулює дане питання, а також приклади із судової практики Верховного суду України та Верховного суду, роботи вчених юристів. Проаналізовано проблемні питання звернення стягнення на предмет іпотеки та надано пропозиції щодо вирішення цих проблем. Ключові слова: іпотека, звернення […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Школьний В.В. Правова природа біткоїна як особливого об’єкта цивільного права

У статті аналізується правова природа біткоїна та його ознаки, які диференціюють його серед об’єктів цивільного права. Досліджується сутність біткоїна через його правову, технологічну та економічну природу. Розглядається співвідношення біткоїна з грошима, електронними грошима, ціними паперами та товаром. Проаналізовано підходи інших юрисдикцій щодо  біткоїна. Ключові слова: правова природа, біткоїн, криптовалюта, blockchaine, засіб платежу, децентралізація, технологічна природа. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Чекіта В.Г. Процедура нотаріального посвідчення консулом заповіту подружжя

У статті розглянуто особливості процедури нотаріального посвідчення консулом заповіту подружжя як інструменту правового регулювання відповідних сімейних правовідносин. Акцентовано увагу на тому, що незважаючи на юридичне закріплення в чинному законодавстві України ряду норм щодо нотаріального посвідчення консулом заповіту подружжя, на практиці існують певні проблеми щодо реалізації цих норм, що вимагає вирішення шляхом внесення відповідних змін до […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Менів Л.Д. Права споживачів при придбанні ними продукції у кредит

Статтю присвячено актуальній на сьогодні темі прав споживачів при придбанні ними продукції у кредит. Визначено права, які мають споживачі у разі придбання ними продукціїу кредит. Проаналізовано чинні нормативно – правові акти щодо захисту прав споживачів при придбанні товарів у кредит. Ключові слова: споживач, захист прав споживачів, кредит, споживчий кредит, договір споживчого кредиту. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Farhadova Elmira Sharabaddin Kizi Some Aspects of the Responsibility of the Parties to the Agreement of Consumer Lending

У статті розглянуто специфіку правового регулювання відносин споживчого кредитування, що виникли у зв’язку з прийняттям однойменного закону від 2016 р. Автор звертає увагу на особливості відповідальності сторін за договором споживчого кредитування, а саме – існуючі у даному законі прогалини щодо відповідальності не тільки фізичних осіб як споживачів, а й банків та інших фінансових установ, що […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Скиба М.С. Розуміння поняття «право на інформацію» та його змісту

В статті досліджено існуючі підходи щодо визначення поняття «право на інформацію» в юридичній доктрині. Розглянуто характеристики права на інформацію як цивільно-правової категорії  та склад основних правомочностей права на інформацію. Запропоновано власне розуміння поняття «право на інформацію». Ключові слова: право, інформація, право на інформацію, суб’єктивне право на інформацію, правомочність, особисті немайнові права. Відкрити статтю>>>  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Король О.Д. Проблеми правового регулювання відносин комерційної концесії за законодавством України

Публікація присвячена питанням правового регулювання відносин комерційної концесії в сучасній Україні, аналізуються термінологічні особливості поняття комерційної концесії, нормативні акти, які регулюють порядок укладення такого договору. Визначаються недоліки в правовому регулюванні. Робиться висновок про необхідність удосконалення чинного законодавства в частині відносин комерційної концесії. Ключові слова: комерційна концесія, договір комерційної концесії, франчайзинг, право володілець, користувач. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Головко Д.В. Правова природа договору про спільну діяльність

Стаття присвячена дослідженню правової природи договору про спільну діяльність. Автор звертає увагу на понятті спільної цілі договору, яка обумовлює сутність договору, а також робить акцент на розгляді спірних питань цивільно-правової характеристики договору про спільну діяльність. Ключові слова: договір про спільну діяльність, зобов’язання, спільна мета договору, істотні умови, предмет договору. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Іванова М.І., Хоменко В.М., Савченко В.О. Визначення проблем страхового ринку та шляхи їх вирішення

У статті розглянуто страхування як складову фінансового ринку. Доведено передумови застосування страхування, з’ясовано причини недовіри населення до страхування через. Запропоновано напрями розвитку страхового ринку. Доказано, що система соціального страхування на сьогодні створює умови для економічного захисту громадян, забезпечуючи соціальну захищеність суспільства і є невід’ємною складовою соціальної політики держави. Вважаємо обов’язковим заходом розвитку страхової діяльності в […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Залізко О.М. Правовий статус арбітрів спортивного арбітражного суду

Стаття присвячена дослідженню сутності правового статусу арбітрів Спортивного арбітражного суду (CAS). Проаналізовані позиції науковців щодо поняття правового статусу арбітрів CAS, вимог до арбітрів та порядок їх призначення. Надано власне визначення поняття «правовий статус арбітрів CAS». Ключові слова: правовий статус, арбітр, арбітраж, Спортивний арбітражний суд, вимоги до арбітрів. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гуляс Я.Ю., Пархоменко М.М. Регулювання cурогатного материнства в українському законодавстві

У статті розглянуто поняття сурагатного материнства відповідно до законодавства України. Проаналізовано відношення до сурогатного материнства в різних країнах світу. Досліджено існування договору про сурогатне материнство, його умови та виявлено основні причини відсутності даного виду договору в українському законодавстві. Розроблено конкретні рекомендації, які направлені на удосконалення законодавчого регулювання сурогатного материнства. Та на що варто звертати уваги […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Менів Л.Д. Проблемні питання захисту прав споживачів

Стаття присвячена висвітленню окремих питань реалізації прав споживачів. Автор акцентує увагу на проблемних питаннях відшкодування збитків споживачу, сплати неустойки, відшкодування моральної шкоди. Зазначено, що захист прав споживачів в Україні потребує вдосконалення та покращення з урахуванням зарубіжного досвіду. Ключові слова: споживач, права споживачів, відшкодування збитків, неустойка, відшкодування моральної шкоди. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ільків Н.В. Правова природа орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності

Стаття присвячена дослідженню актуальних теоретичних та практичних проблем, пов’язаних з визначенням розміру орендної плати за договорами оренди землі державної та комунальної власності. Обгрунтовано, що для врегулювання відносин зі встановлення та сплати орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності використовуються диспозитивні та імперативні методи. На підставі чинного законодавства та практики його застосування аналізується взаємозв’язок […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS