Вы находитесь здесь: Главная >Архивы рубрики ‘Конституційне право

Пильгун Н.В., Хомченко О.В. Особливості механізму держави в Україні

В статті порушується питання багатогранності поняття механізму держави, його суть і зміст, особливості функціонування органів державної влади. Проаналізовано ознаки, що характеризують механізм держави та виявлено особливості розуміння призначення об’єкту дослідження. Автор вказує на  основні принципи, на яких базується механізм держави та розкриває різні наукові погляди вчених щодо функціонування апарату держави. Ключові слова: держава, механізм держави, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Дмитрук І.М., Кіщак Ю.І. Деякі особливості правового статусу волонтерів за українським законодавством

В статті аналізуються деякі особливості правового статусу волонтерів в Україні. Дається характеристика нормативно-правовим актам, які регулюють діяльність волонтерів. Висвітлюються питання договірного врегулювання волонтерської роботи, питання страхування та відповідальності волонтерів. Надаються рекомендації для доопрацювання національного законодавства в цій галузі. Ключові слова: волонтери, волонтерський рух, благодійні громадські організації, правовий статус волонтера, права та обов’язки. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

A.H. Sumarieva Reasons and Terms of Federalism of the States

У статті здійснено аналіз проблем федералізації держав, причин окремого замовлення на федералізацію, а також причин та переваг федерального замовлення над унітарною державою. Ключові слова: федералізм, федеральне замовлення, унітарна держава.  Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Скрильник О.О., Шикіло А.В. Права журналістів у сфері доступу до інформації: правова регламентація та проблеми реалізації

Стаття присвячена визначенню права журналістів у сфері доступу до інформації та проблемі його реалізації. В статті аналізуються погляди різних науковців, які займаються цією проблематикою, наводиться визначення таких прав у міжнародних нормативно-правових актах та в національному законодавстві, а також досліджуються особливості захисту такого права. Ключові слова: права журналістів, доступ до інформації, реалізація прав, міжнародні нормативно-правові акти, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

S.Ya. Lykhova Natural Rights of Human Being as the Basis for Reformation of Constitutional System of Ukraine

Дана наукова стаття присвячена проблемам реформування правової сиcтеми України відповідно до європейських стандартів. Сьогодні людина оголошена найвищою цінністю як у Конституції України, так і у міжнародно-правових актах. Проблема, яка досліджується у статті стосується певної колізійності положень системи природнього права і системи позитивного права. Ключові слова: конституційна реформа, природні права людини, гуманітарне право. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Томенко М.В. Конституційний лад як політико-правова категорія: нотатки до наукової дискусії

Статтю присвячено аналізу вихідних засад конституційного ладу як політико-правової категорії. У процесі вирішення завдань дослідження автор формулює авторське визначення конституційного ладу, під яким пропонує розуміти цілісну систему соціально-правових відносин і інститутів, які підпорядковані безумовним моральним і конституційним вимогам. Зроблено висновок, що конституційним, офіційним і легітимним вважається той державний лад, який передбачається і закріплюється Конституцією та […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

R.I. Radeyko Forms of Lobbying in the Law-Making Process (on the Model of Legislative Activity of the Verkhovna Rada of Ukraine)

У статті розглянуто види та особливості форм лобіювання у законодавчому процесі у Верховній Ради України в нових розвинених демократичних умовах суспільно-політичного й державного життя України. Зазначено, що український парламент є місцем для обстоювання та захисту інтересів різних суб’єктів правовідносин у процесі прийняття законів. Це сприяє прийняттю актів, що закріплюють привілеї і переваги корпоративних «груп тиску» […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Сыроед Т.Л. Криминализация геноцида в международном праве

У статті розглянуто положення міжнародно-правових актів, що передбачають відповідальність за скоєння злочину геноциду (резолюції Генеральної Асамблеї ООН, міжнародні договори, статути міжнародних кримінальних трибуналів і судів ad hoc, акти Міжнародного кримінального суду), запропоновано рекомендації щодо удосконалення положень указаних правових актів. Дана характеристика складу злочину геноциду, акцентовано увагу на заходах попередження злочину. Ключові слова: геноцид, елементи злочину, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мігащук М.І. Поняття та природа захисту права на кореспонденцію

В статті досліджується поняття захисту права на кореспонденцію та його природа. Автор доходить висновку, що право на захист кореспонденції – це суб’єктивне право, яке існує лише в межах охоронного правовідношення та є самостійним і виникає з моменту порушення регулятивного суб’єктивного права на кореспонденцію чи його оспорювання. Ключові слова: захист, право на захист, кореспонденція, право на кореспонденцію, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Буканов Г.М. Засоби захисту прав і свобод фізичних і юридичних осіб конституційною юстицією України: проблеми і перспективи

Стаття присвячена проблемі захисту прав і свобод фізичних і юридичних осіб конституційною юстицією України шляхом розгляду переваг і недоліків інституту конституційного звернення, а також розглянуто перспективи запровадження в Україні інституту конституційної скарги для забезпечення більш ефективного захисту конституційних прав і свобод фізичних і юридичних осіб в Україні. Ключові слова: конституційне звернення, конституційна скарга, Конституційній Суд […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Федина Д.І. Генезис конституційних ідей в констексті формування та розвитку спеціалованих судів в Україні

У статті, в історичній площині, здійснено аналіз нормативно-правових актів та особливостей формування конституційних ідей провідних українських мислителів з питання генезису конституційних засад формування спеціалізованої судової влади. У цьому контексті, аналіз положень актів різних історичних періодів формування та розвитку української державності є корисним та виправданим з точки зору створення та розвитку спеціалізованих судових органів під час […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Дробуш І.В. Механізм реалізації соціальної функції місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я: основні напрями удосконалення

Стаття присвячена висвітленню актуальних проблем реалізації соціальної функції місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я. В роботі автор пропонує основні шляхи удосконалення правової, організаційної, територіальної, матеріально – фінансової основи такого механізму. Ключові слова: місцеве самоврядування, територіальна громада, соціальна функція, охорона здоров’я, механізм реалізації. Відкрити статтю>>>  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Dotsenko O.M. Correlation of Private Life and Privacy under Ukrainian Legislation: Civil-Law Aspect

На основі аналізу концепцій щодо розуміння поняття «приватність» та підходів до закріплення права на особисте життя в законодавстві автор доходить висновку, що зазначені поняття не є тотожними, а співвідносяться, як загальне і окреме. Приватність розглядається як сукупність особистих немайнових благ, передбачених главами 21–22 ЦК України, та як режим обмеженого доступу, недоторканності особистих немайнових благ фізичної […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Демченко І.С. Вжиття заходів загального характеру, як складова виконання рішень Європейського суду з прав людини у справах пов’язаних з медициною

У статті аналізується проблеми пов’язані з вжиттям заходів загального характеру, як національного превентивного механізму, відповідно до Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини». При цьому акцентується увага на системних причинах порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у конкретній категорії справ – пов’язаних з медичною діяльністю. Ключові […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ушаков А.В. Проблемы эксплуатации живых ресурсов открытого моря

У статті розглянуті актуальні проблеми, пов’язані з використанням вод відкритого моря, такі як екологія морських просторів, деградація живих ресурсів відкритого моря, справедливий розподіл доходів від видобутку живих ресурсів відкритого моря між усіма членами світового співтовариства. Автором показано, що пошук вирішення таких проблем необхідний для успішного формування міжнародно-правового статусу вод відкритого моря, як об’єкта спільної спадщини […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Коваль А.А. Роль критичного мислення для вивчення норми права: конституційно-правовий аспект

У статті аналізується поняття правової норми, визначені основні критерії класифікації норм конституційного права, дана загальна характеристика основних видів конституційно-правових норм, проаналізована система конституційно-правових норм та їх структура, обґрунтовано значення глибокого вивчення правової норми для розвитку критичного мислення майбутнього юриста. Ключові слова: поняття правової норми, ознаки конституційно-правової норми, система конституційно-правових норм, структура конституційно-правових норм. Відкрити статтю>>> […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Сироїд Т.Л. Міжнародно-правове регулювання захисту жінок на універсальному рівні

У статті проаналізовано положення універсальних міжнародно-правових актів у галузі захисту прав жінок; приділено увагу створеним на їхній підставі конвенційним контрольним органам, визначено їхню роль у захисті прав жінок; акцентовано увагу на діяльності спеціально уповноважених посадових осіб; окреслено шляхи подальшого удосконалення співпраці світової спільноти у цій сфері правовідносин. Ключові слова: жінки, інституційні механізми, механізми захисту, міжнародні […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Василик Ю.Б. Проблеми оскарження та скасування рішень у справах про перевезення пасажирів через державний кордон України без належних документів під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень

Стаття присвячена дослідженню проблем оскарження та скасування рішень у справах про перевезення пасажирів через державний кордон України без належних документів під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень шляхом визначення специфіки реалізації права на таке оскарження. Доведено невідповідність спеціального законодавства у вказаній сфері нормам національного законодавства та міжнародних актів. Автором виокремлено пропозиції по удосконаленню вітчизняного законодавства у […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Соловйов О.В. Аналіз деяких законодавчих положень щодо недопущення дискримінації у сфері здійснення економічних прав і свобод

У статті зроблено спробу охарактеризувати деякі законодавчі норми антидискримінаційного правового регулювання України у сфері здійснення економічних прав і свобод людини. Зокрема, розкриті ключові характерні ознаки відповідних норм у сфері державних закупівель, економічної конкуренції, зв’язку, зовнішньоекономічної діяльності, інвестицій тощо. Ключові слова: антидискримінаційне правове регулювання, дискримінація як правове явище, економічні права і  свободи людини, заборона дискримінації, принцип […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кукоба О.О. Уточнення списку виборців в судовому порядку як гарантія реалізації громадянином конституційного права на участь у виборах

Стаття присвячена дослідженню окремих теоретичних та практичних аспектів уточнення списку виборців в судовому порядку з огляду на останні зміни в законодавстві та сформовану судову практику. Особливу увагу в дослідженні приділено аналізу українського законодавства, що регулює судову процедуру уточнення списку виборців. Ключові слова: вибори, список виборців, Державний реєстр виборців, адміністративний суд, судова процедура. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Чубенко А.А. Застосування рішень європейського суду з прав людини Конституційним Судом України

У статті висвітлюються актуальні проблеми застосування рішень Європейського суду з прав людини Конституційним Судом України. Обґрунтовується, що робота Конституційного Суду України характеризується  зростанням прикладів застосування рішень Страсбурзького суду, що, в свою чергу свідчить про значний вплив рішень Європейського суду з прав людини на розвиток правової системи України в рамках європейської правової традиції. Ключові слова: Конституційний […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мельничук О.Ф. Забезпечення конституційного права на освіту: досвід Франції

 У статті розкривається французький досвід забезпечення конституційного права на освіту. Вносяться пропозиції щодо його застосування в Україні для удосконалення законодавства, яке регулює  право людини і громадянина  на освіту. Ключові слова: право на освіту, Франція, Болонська декларація, законодавство про освіту, гарантії. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Камінська Н.В. Спеціальні органи в системі місцевого самоврядування: аналіз зарубіжного досвіду для України

У статті проаналізовано основи організації і діяльності органів спеціальної компетенції системи місцевого самоврядування. Це муніципальна поліція, місцевий і регіональний омбудсмени, уповноважений у справах територіальної громади, органи самоорганізації населення. Вони покликані налагодити відносини з населенням, ефективно забезпечувати реалізацію і захист прав та свобод людини і громадянина на муніципальному рівні. Ключові слова: місцеве самоврядування, територіальна громада, муніципальна […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Рустамзаде Айхан Ханкиши оглы Конституционно-правовой статус судей в Республике Азербайджан

У статті досліджено конституційно-правовий статус суддів в Азербайджанській Республіці та правові засади їх діяльності у зв’язку зі встановленими рекомендаціями Ради Європи. Проаналізовано головні міжнародні документи в досліджуваній сфері. Розроблено пропозиції для усунення існуючих проблем. Ключові слова: незалежність, судова влада, конституційні принципи, законодавчі акти, захист прав людини. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Лазаренко Л.А. Вплив конституціоналізму на становлення конституційного ладу в Україні

У статті здійснено аналіз важливих аспектів конституційного ладу в Україні. Розглянуто дослідження вчених щодо змісту та структури конституціоналізму та конституційного реформування в Україні, а також наведено характеристику конституційного ладу нашої держави, як основного механізму управління суспільством. Ключові слова: конституційний лад, громадянське суспільство, держава, конституційне законодавство, права і свободи людини та громадянина. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Олейник А.Е. Основные свободы человека и гражданина в Конституции Российской Федерации

Стаття присвячена визначенню та характеристиці основних свобод людини і громадянина, що регулюються і охороняються в Конституції Російської Федерації. Даються висновки щодо поняття конституційних норм, які регулюють і охороняють основні свободи та пропонуються рекомендації щодо удосконалення регулювання і охорони названих свобод. Ключові слова: основні свободи, Конституція Російської Федерації, конституційні норми, регулятивні і охоронні норми, свободи людини […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бондаренко Н.О. Становлення світоглядного розуміння прав і свобод людини та громадянина

Статтю присвячено історико-правовому аналізу інститутуправ і свобод людини та громадянина. Автор з’ясовує етапи розвитку та становлення прав і свобод людини та громадянина у світі від античних часів до середньовіччя, доби просвітництва і до прийняття Загальної декларації прав людини та на її основі найважливіших міжнародних актів. Робиться висновок, що до завершення ІІ Світової Війни міжнародне право […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS