Вы находитесь здесь: Главная >Архивы рубрики ‘Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Черняк А.М. Зміст діяльності оперативних підрозділів з протидії злочинам у сфері міжнародного студентського обміну

Аналізується зміст та співвідношення категорій  «протидія злочинності», «боротьба зі злочинністю». Розкрито авторське бачення сутності понять «запобігання злочинам», «профілактика злочинів», «попередження злочинів», «виявлення злочинів», «припинення злочинів», «розслідування злочинів». Окреслено коло злочинів, що вчиняються у сфері міжнародного студентського обміну. Розкрито зміст діяльності оперативних підрозділів з протидії вказаним злочинам. Ключові слова: протидія, запобігання, виявлення, припинення, розслідування злочини, міжнародний […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Черняк А.М. Оперативно-розшукова характеристика злочинів у сфері міжнародного студентського обміну

У статті окреслено коло злочинів, що вчиняються у сфері міжнародного обміну студентами. Досліджено проблему розуміння сутності та структури оперативно-розшукової характеристики злочинів. На основі аналізу наукових праць обраної тематики запропоновано авторську дефініцію такої характеристики та визначено її зміст. Запропоновано модель оперативно-розшукової характеристики злочинів у сфері міжнародного студентського обміну. Визначено пошукові ознаки таких злочинів. Ключові слова:  оперативно-розшукова […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

G.V. Yurkova Institute of Reconciliation of Parties in the Criminal Proceedings of Ukraine

У статті розглядаються питання захисту прав і свобод людини в історії еволюції суспільства, а також дослідження даного питання в теорії кримінального процесуального права; розглянуті проблеми та недоліки в питаннях забезпечення прав потерпілого, підозрюваного і обвинуваченого на досудовому слідстві в аспекті відновного правосуддя; проаналізовані такі інститути кримінально-процесуального права, як звільнення особи від кримінальної відповідальності, примирення сторін, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ланцедова Ю.О., Вітик Ю.Ю., Мельник С.Б. Розгорнутий виклад новітньої доктрини процедури роботи із об’єктивними, суб’єктивними і змішаними джерелами антикримінальних відомостей

У статті розкрита сутність новітньої доктрини сутності та інших закономірностей роботи з джерелами доказів і запропонована редакція статті Кодексу антикримінального судочинства України про докази і процедуру роботи з ними. Розглянуто видовий поділ практичних дій і предмету доказування. Викладено сутність новітньої доктрини професійності та об’єктивності та  низки інших новітніх доктрин процедури роботи з доказами та їх […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ланцедова Ю.О., Шевченко В.А. Новітня доктрина процедури роботи із об’єктивними і суб’єктивними джерелами антикримінальних відомостей: запрошення до дискусії

У статті розкрита сутність новітньої доктрини сутності, послідовності та інших закономірностей роботи з об’єктивними і суб’єктивними джерелами антикримінальних відомостей. Запропонована редакція статті Кодексу антикримінального судочинства України про докази, їх властивості і джерела і процедуру роботи з ними. Розглянуто варіант вирішення проблеми суб’єктів отримання доказів, вичерпного переліку отримуючих слідчих і судових дій та форм представлення, оцінки […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

M.L. Gribov, A.A. Venediktov Psychological Basis of Covert Surveillance in Public Accessible Places for Persons who are Willing and Commit Crimes

Проаналізовано положення і висновки публікацій, присвячених проблемам використання результатів прихованого візуального спостереження в кримінальному процесі та оперативно-розшуковій діяльності. Проведено класифікацію знань про психологічні основи прихованого спостереження в публічно доступних місцях за особами, які готують і вчиняють злочини. Визначено структуру та сформульована сутність зазначених основ. Ключові слова: приховане спостереження, психологічні основи, публічно доступні місця, кримінальний процес, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бугрим М.П. Проблеми реалізації принципу змагальності на стадії досудового розслідування

Засада змагальності та рівності сторін обвинувачення і захисту реалізується як на стадії судового розгляду, так і на стадії досудового розслідування. Реалізація даної засади на стадії досудового розслідування має низку проблем. У статті розглянуто основні проблеми, які виникають у процесі реалізації принципу змагальності на стадії досудового розслідування. Приділено значну увагу проблемам відсутності процесуальної рівності сторін, відсутність […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

V.M. Baraniak, K.B. Marysyuk The Possibilities of Using Diffusion and Contact Method for the Analysis of the Traces of the Firearms on Clothes and Body of the Person

У статті розглянуті можливості використання дифузно-контактного методу для встановлення факту незаконного носіння вогнепальної зброї за слідами на одязі і тілі підозрюваної особи під час розслідування злочинів, пов’язаних з її застосуванням. Запропонована методика виявлення та дослідження слідів вогнепальної зброї на долоні умовно підозрюваної особи, яка дає можливість встановити факт незаконного носіння та застосування вогнепальної зброї, а […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Старикова С.І. Основні принципи кримінального провадження на підставі угод та проблеми їх реалізації

Статтю присвячено теоретичним та практичним аспектам інституту кримінального провадження на підставі угод. Особливий акцент зроблено на розкритті основних принципів кримінального провадження на підставі угод, їх значенні для реалізації прав учасників процесу. Внесено пропозиції щодо вирішення практичних проблем здійснення кримінального провадження на підставі угод. Ключові слова: кримінальне провадження на підставі угод; угода про примирення; угода про […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бережний О.І. Проблеми реалізації засади змагальності на досудовому розслідуванні під час оскарження дій чи бездіяльності слідчого або прокурора та розгляду скарги слідчим суддею

У статті дається загальний аналіз підстав оскарження дій чи бездіяльності слідчого або прокурора. Аналізується процесуальний порядок подачі слідчому судді скарги на рішення, дії або бездіяльність слідчого, прокурора під час досудового розслідування. Розглянуто практичний вплив засади змагальності на процедуру розгляду слідчим суддею скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора. Ключові слова: змагальність, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кочура О.О. Про окремі аспекти особливості проведення досудового розслідування за участю іноземців

В даній статті проведено дослідження особливостей досудового розслідування за участю іноземців. Зроблено спробу визначитися з поняттям «іноземний громадянин» у кримінальному провадженні України та з тими ускладненнями, що виникають у тих кримінальних провадженнях де учасником є особа, яка користується дипломатичним імунітетом. Ключові слова: досудове розслідування, іноземний громадянин, кримінальне провадження, дипломатичний імунітет, статус недоторканності. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Даниленко А.В. Особливості реалізації засади державної мови та проведення досудового розслідування у кримінальних провадженнях за участю глухих, німих та глухонімих осіб

 У статті наголошено, що досудове розслідування та судовий розгляд кримінальних проваджень про злочини глухих, німих і глухонімих, а також проваджень за участю свідків і потерпілих, що мають зазначені фізичні вади, викликають на практиці великі труднощі. Автор зазначає, що вони обумовлені не тільки психологічними особливостями, які мають особи із дефектами слуху та мовлення, а й тим, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Уваров В.Г. Гарантії прав підозрюваного у кримінальному провадженні

У статті здійснено аналіз проблем удосконалення правового статусу підозрюваного та гарантій захисту його прав, свобод  і законних інтересів. Досліджено проблему реформування інституту запобіжних заходів у кримінальному процесі. Акцентовано увагу на необхідності застосування загальновизнаних норм і принципів, викладених у міжнародних правових актах та прецедентних рішеннях Європейського Суду з прав людини в контексті реформування системи гарантій прав […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

S.O. Kasapoglu The Ratio of Effectiveness of the Performance of Criminal Procedure Standards with their Quality

У статті ефективність норми кримінального процесуального права розглянута як один з елементів її якості. Доведено, що за одних і тих же умов реалізації норма, яка в цілому або її структурні елементи є більш якісними, буде реалізована з більшою ефективністю. Чим суттєвішим є дефект норми процесуального права, тим більше зусиль суб’єкту реалізації норми доводиться витрачати на […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Найдьон Ю.О. Основоположні засади попередження, виявлення, припинення оперативними підрозділами Служби безпеки України протиправної діяльності іноземних спецслужб, організацій, окремих груп та осіб

У статті здійснено аналіз сутності принципів діяльності оперативних підрозділів СБ України, як основоположних засад правового та організаційного забезпечення виявлення, попередження та припинення СБ України розвідувально-підривної та іншої протиправної діяльності іноземних спецслужб, окремих організацій, груп та осіб. На підставі проведеного дослідження теоретичних джерел визначено розуміння принципу діяльності оперативних підрозділів СБ України. Шляхом вивчення правових джерел, наукових […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Виноградов А.К., Тунтула А.С. Междисциплинарные связи антикриминальной отрасли права и иных антиделиктных юридических наук с криминалистикой и ордистикой

На основі нової класифікації юридичних наук розглянута нова доктрина міждисциплінарних зв’язків криміналістики та ордистики з існуючими і перспективними антиделіктними юридичними науками. Особливу увагу приділено сутності міждисциплінарних зв’язків криміналістики з ордистикой та обох вказаних наук з деліктологією та з іншими методичними юридичними науками і полінауковими напрямками. Розглянуто міждисциплінарні зв’язки криміналістики та ордистики з конституційною, адміністративною, антикримінальною […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Євдокіменко С.В. Особливості проведення судово-економічних експертиз дотримання вимог податкового законодавства України

У роботі проаналізовано і визначено по правопорушенням з питань податкового законодавства суб’єкти відповідальності, види відповідальності і їх характеристика, основні ознаки та  найбільш поширені способи ухилення від сплати податків і зборів, у тому числі у зовнішньоекономічній діяльності, а також визначено перелік документів відповідно видів правопорушень  податкового  законодавства. Ключові слова: умисне ухилення  від сплати податків, зборів; способи  […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Євдокіменко С.В. Дослідження правопорушень у страховій діяльності при проведенні судово-економічних експертиз

У роботі визначені правопорушення, які найчастіше пов’язані із діяльністю страховиків та які найчастіше вчиняються страхувальниками, наведено перелік та характеристику цих правопорушень. При проведенні судово-економічної експертизи у процесі дослідження при перевірці відповідності записів синтетичного та аналітичного обліку і складання бухгалтерського балансу страховика експерт-економіст виконує ряд дій, послідовність та характеристика яких надається автором у даній роботі. Ключові […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

A. Venediktov Legal Classification of Undercover Investigating (Detective) Action: Problems and Solutions

Проведено аналіз чинного оперативно-розшукового та кримінального процесуального законодавства в частині визначення підстав для  класифікації негласних слідчих (розшукових) дій. Показано недосконалість визначених законодавцем критеріїв для розмежування негласних слідчих (розшукових) дій на окремі види. Окреслене коло практичних проблем, що зумовлені такою недосконалістю. Запропоновано шляхи вирішення цих проблем. Доведено, що диференціація негласних слідчих (розшукових) дій за критерієм втручання […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ортинський В.Л. Характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: криміналістичні аспекти

У статті розкрито  поняття та зміст легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Проаналізовано Міжнародні та вітчизняні правові акти які надають поняття легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Визначено основні бачення науковців щодо формування способів  легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Окреслено особливості розпізнання способів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Ключові слова: поняття  відмивання,  злочинні […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бусол О.Ю. Дієвість прогнозів та наслідки недостатнього використання державою результатів наукових досліджень Mіжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України (на основі аналізу наукових матеріалів Центру за період 1997–2012 рр.)

У статті на основі аналізу матеріалів наукових досліджень Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України щодо протидії організованій злочинності в державі за період 1997–2012 роки зроблено висновки щодо їх актуальності сьогодні, своєчасності порушених проблем, дієвості пропонованих заходів та достовірності попередніх прогнозів щодо подальшої криміналізації економіки, влади, суспільства. Ключові […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Сухачов О.О. Законодавче регулювання статусу негласних працівників оперативних підрозділів: проблеми та шляхи їх вирішення

У статті розкрито зміст проблем правового регулювання статусу та загальних засад діяльності негласних працівників оперативних підрозділів. Проведено науковий пошук шляхів вирішення цих проблем. Запропоновано внесення конкретних змін та доповнень до законів України «Про оперативно-розшукову діяльність» та «Про державну таємницю». Ключові слова: оперативно-розшукова діяльність (ОРД); негласний працівник; конфіденційне співробітництво; державна таємниця; негласні слідчі (розшукові) дії (НСРД). […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Івасюк Х.С. Застосування примусових заходів медичного характеру: закордонний та національний досвід

У статті розглядається закордонний досвід та сучасний стан застосування в Україні примусових заходів медичного характеру. Доводиться необхідність оптимізації діючого кримінального законодавства із орієнтацією на закордонний досвід. Зазначається, що права будь-якої людини і громадянина незалежно від того, чи здорова вона, чи страждає фізичними або психічними розладами, чи є законослухняним громадянином чи здійснює суспільно небезпечні діяння, чи […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Даниленко А.В. Про окремі питання визначення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру

Стаття присвячена вивченню загального поняття предмету доказування у кримінальному провадженні. Також розглянуто спеціальний предмет доказування щодо кримінальних проваджень про застосування примусових заходів медичного характеру. Визначені конкретні обставини, які підлягають доказуванню та надана їх характеристика. Ключові слова: предмет доказування, кримінальне провадження, неосудна особа, примусові заходи медичного характеру. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Погорецький М.А., Сухачов О.О. Система засобів охорони державної таємниці щодо діяльності оперативних підрозділів правоохоронних органів

У статті проведено аналіз наукових джерел, положень законодавства та підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у сфері охорони державної таємниці, а також практику оперативних підрозділів правоохоронних органів України з їх реалізації. Виявлено проблеми будови системи засобів охорони таємниці щодо діяльності оперативних підрозділів та запропоновано шляхи  їх вирішення. Ключові слова: захист інформації, охорона державної таємниці, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кочура О.О. Засади (принципи) кримінального провадження як гарантії захисту прав, свобод та законних інтересів неповнолітнього потерпілого при проведенні досудового розслідування

В даній статті проведено дослідження засад (принципів) кримінального провадження України як гарантій захисту неповнолітнього потерпілого при проведенні досудового розсування. Зроблено спробу виділити низьку правових положень, що повинні забезпечувати підвищений захист прав та законних інтересів неповнолітніх потерпілих в окрему засаду (принцип) кримінального провадження. Ключові слова: гарантії прав та свобод людини, засади (принципи) кримінального провадження, неповнолітній потерпілий. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Наголова І.Ю. Історичні аспекти становлення події кримінального правопорушення як обставини, яка підлягає доказуванню у кримінальному провадженні України

Стаття присвячена дослідженню історії становлення та розвитку поняття «подія кримінального правопорушення» у кримінальному провадженні України, як однієї з обставин, яка підлягає доказування. Під час підготовки статті проаналізовані визначні правові пам’ятки, у яких у різний історичний період унормовувалися положення щодо необхідності доказування події злочину та її елементів – часу, місця та способу вчинення. За результатами дослідження зроблено […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Чернобаєв С.І. Процесуальне положення особи, яка здійснює розслідування кримінального правопорушення, за законодавством України та ФРН: порівняльно-правовий аналіз

У статті проведений аналіз процесуального положення осіб, які здійснюють розслідування кримінального правопорушення, в системі кримінального процесуального права України та Федеративної Республіки Німеччина. Окреслені повноваження таких осіб залежно від етапів кримінального провадження, зроблено висновки щодо їх процесуальної самостійності та гарантії реалізації передбачених законом прав. Ключові слова: Кримінальний процесуальний кодекс України, Кримінально-процесуальний кодекс Федеративної Республіки Німеччина, прокуратура, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Рось Г.В. Щодо визначення системи підстав до закриття кримінального провадження

У статті розглянуто обставини, що обумовлюють закриття кримінального провадження, визначено особливості їх правової регламентації, зроблено висновок про відсутність у КПК України єдиної системи підстав до закриття кримінального провадження, а також запропоновано загальну систему підстав до закриття кримінального провадження. Ключові слова: підстави до закриття кримінального провадження, умови закриття кримінального провадження, звільнення від кримінальної відповідальності, система підстав, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ковальчук С.О. Огляд речових доказів під час судового розгляду кримінального провадження за їх місцезнаходженням

Стаття присвячена дослідженню особливостей огляду речових доказів під час судового розгляду кримінального провадження за їх місцезнаходженням. Із урахуванням теоретичних положень, норм чинного кримінального процесуального законодавства та судової практики аналізуються підстави і порядок проведення такого огляду. Ключові слова: речові докази, огляд речових доказів, безпосередність дослідження доказів, судовий розгляд, кримінальне провадження. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бережний О.І. Проблеми реалізації захисником своїх повноважень у кримінальному провадженні в процесі доказування

У статті розглядається процесуальне положення захисника у кримінальному провадженні та його участь в процесі доказування, можливість збирання захисником відомостей, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Ключові слова: адвокат, докази, доказування, захисник, повноваження захисника. Відкрити статтю>>>  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ортинський В.Л. Особливості взаємодії оперативих підрозділів з органами досудового розслідування під час виявлення та розслідування економічних злочинів

У статті розкрито  поняття та зміст взаємодії оперативних підрозділів з органами досудового розслідування під час виявлення та розслідування економічних злочинів. Визначено основні форми та напрями взаємодії оперативних підрозділів з органами досудового розслідування на етапах виявлення та розслідування економічних злочинів. Окреслено особливості взаємодії оперативних підрозділів з органами досудового слідства під час ведення оперативно-розшукової справи та в […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Карпенко М.О. Щодо питання нерозголошення відомостей досудового розслідування

У статті розглядається ситуація, пов’язана з доступом до публічної інформації, яка є відомостями досудового розслідування, через механізми, передбачені Кодексом адміністративного судочинства України. Зроблені висновки та висловлені зауваження з цього приводу. Ключові слова: публічна інформація, відомості досудового розслідування, кримінальне провадження, адміністративне судочинство. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бережний О.І. Особливості притягнення до кримінальної відповідальності окремих категорій осіб та доказування у таких кримінальних провадженнях

У статті дається загальний аналіз імунітету від кримінальної відповідальності, розглянуто відмінність дипломатичного імунітету від привілеїв в контексті здійснення процесуальних дій направлених на збирання доказів на території дипломатичного представництва під час проведення досудового розслідування щодо кримінальних правопорушень вчинених співробітниками дипломатичних представництв. Розглядаються питання пов’язані з особливостями  доказування під час розслідування кримінальних правопорушень вчинених народними депутатами та […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Даньшин М.В. Проблема регулятивного впливу моралі на криміналістичну науку в сучасних умовах

У статті проаналізовані зв’язки криміналістики та етики, виявлені точки їх взаємопроникнення та удосконалено положення щодо етичних вимог (принципів) допустимості криміналістичних засобів, прийомів і методів при розслідуванні злочинів. Автор обґрунтовує думку, що криміналістика повинна орієнтувати суб’єкта, який здійснює кримінальне провадження, не лише на отримання доказів, але й на виховний вплив щодо учасників кримінального процесу. Ключові слова: […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Даньшин М.В. Питання протидії злочинності: криміналістичний аспект

У статті висвітлено комплекс актуальних питань викладання криміналістики з урахуванням сучасних потреб практики протидії злочинності в Україні. Автором підкреслюється, що ефективне вирішення покладених соціумом завдань на криміналістику зі стримування злочинності, залежить від удосконалення її навчального курсу, правильних і збалансованих навчальних планів, узгодження міжпредметних зв’язків наук кримінально-правового циклу, а також й від особистості викладача. Ключові слова: […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Жицький Є.О. Поняття оперативного обслуговування об’єктів, які надають інформаційні послуги з використанням Інтернет

Стаття присвячена висвітленню сутності та змісту поняття оперативного обслуговування об’єктів, які надають інформаційні послуги з використанням Інтернет. Автором визначаються ознаки оперативного обслуговування та інформаційних послуг. Аналізуються позиції різних вчених щодо цих дефініцій. Ключові слова: оперативне обслуговування, інформаційні послуги, оперативно-розшукова діяльність, Інтернет, понятійний апарат. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Балицький Т.М. Слідчий експеримент в кримінальному процесуальному законодавстві окремих країн романо-германської та англо-американської правових систем

В статті розглядається порівняльна характеристика слідчого експерименту в законодавстві держав романо-германської та англо-американської правових систем. Аналізуються особливості проведення розглядуваної слідчої дії та норми законодавства, що їх регулюють. Ключові слова: кримінальний процес, романо-германська правова система, англо-американська правова система, досудове розслідування, слідчий експеримент, слідча (розшукова) дія. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

A.F. Bondyuk General Overview of the Investigative Judge Institute: Place and Role in Criminal Procedure

Стаття присвячена огляду загальних принципів, що послуговують основою для впровадження нового інституту слідчого судді у кримінальному процесі. Окрім цього, розроблено підхід до визначення місця та правового статусу слідчого судді, його внутрішніх характеризуючих чинників як новели законодавства та його вплив у системі кримінальної юстиції. Більш того, у статті проаналізовано питання судового контролю як функції, що віднесена […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

O.V. Manzhai Organizational Features of Cybercrime Fighting in Ukraine

Стаття присвячена дослідженню організаційних особливостей боротьби з кіберзлочинністю в Україні. Проаналізовано нормативно-правову базу боротьби з кіберзлочинністю. Визначено роль та функції підрозділів боротьби з кіберзлочинністю. Проаналізовано шляхи конвергенції організованої злочинності та кіберпростору. Розглянуто інформаційне забезпечення боротьби зі злочинністю та систему підготовки фахівців для підрозділів боротьби з кіберзлочинністю. Запропоновано розробити інструкцію щодо здійснення оперативно-розшукових заходів з використанням […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Давидова Д.В. Ентропія джерел доказів

Стаття присвячена ентропії джерел доказів. Ентропією є показник зміни (міри) обсягу та якості інформації щодо відомостей, які мають значення для кримінального провадження, яка передається джерелом доказів. Фактори, які впливають на ступінь ентропії відіграють важливе значення в процесі доказування, їх мінімізація повинна бути гарантована процесуальними засобами. Ключові слова: ентропія, джерела доказів, теорія інформації, доказування. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Плахотнік О.В., Тарасенко Я.В. Проблемні питання застосування запобіжних та альтернативних заходів у кримінальному процесі України

В цій статті розглядаються проблемні питання застосування запобіжних заходів у кримінальному процесі України. Пропонується вдосконалити інститут досудової пробації. Підставою до наукового міркування стали скандально відомі події з судової практики й переховування від правосуддя підозрюваних у корупції та вбивствах як наслідок. Ключові слова: запобіжний захід, домашній арешт, досудова пробація, досудова доповідь, офіцер служби пробації. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Борщевська Г.Е., Чорнооченко С.І. Перегляд заочного рішення та його оскарження: недоліки правового забезпечення та шляхи їх усунення

Стаття присвячена особливостям порядку перегляду заочного рішення судом, що його ухвалив, та оскарження. Аналізуються два порядки оскарження заочного рішення відповідачем. Обґрунтовується необхідність узгодження порядку та строків оскарження заочного рішення (щодо позивача та відповідача) з урахуванням спеціального способу його оскарження відповідачем. Пропонується внесення змін до чинного законодавства щодо набрання законної сили заочним рішенням. Ключові слова: заочне […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Юсупов В.В. Полицейское право и криминалистика: вопросы соотношения

У статті проаналізовано поліцейське право, його вплив на формування органів поліції у Російській імперії. Показано трансформацію функцій поліції, зосередження її діяльності на протидії злочинності. Окреслено вплив поліцейського права і криміналістики на підготовку поліцейських, методи та засоби попередження і розкриття ними злочинів. Зроблено висновки про співвідношення поліцейського права та криміналістики у діяльності органів поліції. Ключові слова: […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Римарчук Г.С., Римарчук Р.М. Особливості організації взаємодії при розслідуванні кримінальних проваджень пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів

Розглядаються питання про взаємодію підрозділів і служб правоохоронних органів у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків, визначаються форми її здійснення. Здійснено аналіз консолідованої системи організаційних та тактичних заходів боротьби з незаконним обігом наркотиків, грунтуючись на нормах законодавства. Ключові слова: наркотичні речовини, оперативні працівники, слідчі, слідчі (розшукові) дії, кримінальні провадження, правопорушення, досудове розслідування, експертиза, дільничні інспектори […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Одуденко В.В. Щодо повноважень та проблем участі прокурора у кримінальному провадженні при застосуванні примусових заходів виховного характеру

У статті висвітленні питання щодо змісту повноважень прокурора у кримінальному провадженні при застосуванні примусових заходів виховного характеру в умовах дії Кримінального процесуального кодексу 2012 року. Окремо окреслено проблемні питання участі прокурора у вказаному кримінальному провадженні. Ключові слова: повноваження прокурора; кримінальне провадження, неповнолітній, примусові заходи виховного характеру, проблеми. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кочура О.О. Правове регулювання участі педагога або психолога, а за необхідністю – лікаря при проведені слідчих (розшукових) дій за участю неповнолітнього потерпілого

В даній статті розглянуто правове положення педагога або психолога, а за необхідності – лікаря, у проведенні слідчих (розшукових) дій за участю неповнолітнього потерпілого. Зроблено спробу встановити загальні правила участі названих учасників у кримінальному провадженні. Ключові слова: неповнолітній потерпілий, педагог, психолог, лікар, слідчі (розшукові) дії. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Плешань А.А. Общая классификация операций органов внутренних дел Украины

У статті на основі аналізу законодавчого визначення спеціальних операцій, що застосовуються в органах внутрішніх справ України виділяються оперативно-розшукові операції. З метою визначення сутності оперативно-розшукових операцій, зроблена спроба виділити їхні основні ознаки, які лягли в основу авторського бачення даного виду оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України. Ключові слова: спеціальна операція, органі внутрішніх справ, оперативно-розшукова операція, оперативно-розшукова […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Туровець Ю.М. Нормативно-правове забезпечення діяльності експерта-поліграфолога в умовах реформування правоохоронної системи України

У статті окреслено доктринальні підходи до вирішення проблеми використання спеціальних знань експертом-поліграфологом для цілей кримінального судочинства України. Проаналізовано нормативно-правове забезпечення діяльності експерта-поліграфолога в України та проекти законів України «Про національну поліцію» та «Про поліцію і поліцейську діяльність», а також запропоновано можливі шляхи їх удосконалення. Ключові слова: психофізіологічна експертиза, експерт-поліграфолог, спеціаліст-поліграфолог, поліграф, кримінальне провадження, досудове розслідування. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Грабазій І.А. Актуальні питання взаємодії оперативних працівників і слідчих під час виявлення та розслідування злочинів пов’язаних з торгівлею людьми

Статтю присвячено аналізу організаційних форм взаємодії між оперативними працівниками та слідчими час виявлення, попередження  та розслідування злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми з урахуванням вимог чинного Кримінального проце­суального кодексу України та відомчих нормативно-правових актів. Ключові слова: взаємодія, координація, виявлення та розслідування злочинів, кримінальне провадження, слідчий, оперативний працівник, організаційна форма. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS