Вы находитесь здесь: Главная >Архивы рубрики ‘Особливе адміністративне право

Дідківська Г.В., Чухрай В.В. Первинний фінансовий моніторинг при розслідуванні злочинів у кредитно-фінансовій сфері органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства

У статті відображені проблеми, що виникають при здійсненні первинного фінансового моніторингу при розслідуванні злочинів у кредитно фінансовій сфері органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства та визначено шляхи вирішення таких проблем. Ключові слова: фінансовий моніторинг, злочини, розслідування, податкове законодавство, податковий контроль. Відкрити статтю>>> https://doi.org/10.5281/zenodo.3555043

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бондар В.В. Нововведення в підготовці майбутніх поліцейських (аналіз чинного законондавства)

Сучасне вітчизняне суспільство корінним чином відрізняється від попередніх епох, оскільки основною цінністю визнає саме Людину. В умовах сьогодення, коли відбувається реформування усіх без винятку правоохоронних органів на засадах, загальновизнаних у країнах-учасницях ЄС, ефективне адміністративно-правове регулювання забезпечення прав і свобод людини потребує нових підходів. Існує комплекс проблемних питань застосування поліцейськими адміністративного затримання взагалі та спеціальних засобів […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Чистоклетов Л.Г., Капленко Г.В., Хитра О.Л. Сутність адміністративного переконання

В статті піддано критиці наявні в теорії адміністративного права положення, за якими: а) застосування адміністративного переконання є монополією органів державного управління; б) адміністративне переконання не пов’язане з індивідуальним впливом; в) фактична підстава адміністративного переконання завжди відсутня; г) його застосування немає під собою нормативно-правової бази. Запропоновано нову дефініцію адміністративного переконання.  Ключові слова: адміністративне переконання, ознаки, класифікація, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Вахліс І.В. Джерела дисциплінарно-деліктного права

У статті розглянуто питання формування джерельної бази дисциплінарно-деліктного права. Зазначено положення про розуміння самої категорії «джерело права». Автор концентрує увагу на питаннях джерел дисциплінарно-деліктного права, та наводить власну класифікацію останніх. Ключові слова:  дисциплінарно-деліктне право, джерело права, система джерел дисциплінарно-деліктного права, формалізовані джерела права, неформалізовані джерела права. Відкрити статтю>>> https://doi.org/10.5281/zenodo.3520381

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Сергєєв К.О. Ускладнення законодавчої системи внаслідок динамічного розвитку інформаційних технологій

В статті досліджуються об’єктивні причини збільшення кількості законів, як наслідок ускладнення структури суспільної організації спричиненої динамічним розвитком інформаційних технологій. В результаті аналізу впливу новітніх інструментів суспільної організації на якість нормативного акту, формується висновок про актуальність більш точних алгоритмів усвідомлення причинно-наслідкових елементів комунікації суспільної групи, в діапазоні від закону до настання бажаного результату. Ключові слова: законодавча […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Павлович-Сенета Я.П. Основні поняття та принципи переміщення товарів і транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України

Статтю присвячено аналізу особливостей правового регулювання переміщення та пропуску через митний кордон України товарів і транспортних засобів. Проведено дослідження нормативних актів, які регулюють дане коло суспільних відносин. Розкрито зміст основних понять та категорій, що використані в митному законодавстві при регламентації переміщення товарів та транспортних засобів комерційного призначення. Ключові слова: митний орган, митне право, митний кордон, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Новіков О.В. Сучасний стан та тенденції розвитку корупції у приватному секторі

У статті надана кримінологічна характеристика корупційної злочинності у приватному секторі в Україні за 2013-2018 рр. Проаналізовані результати національних та зарубіжних досліджень, присвячених корупції у приватній сфері в Україні. Встановлено негативні тенденції розвитку зазначеного явища та вирізнено деякі проблеми протидії цьому різновиду злочинності. Ключові слова: корупція, корупційна злочинність, корупція у приватній сфері, корупція у приватному секторі, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ващишин М.Я. Національна екомережа як стратегія екологічного управління

У статті національна екомережа розглядається не як стала територіальна система, а як стратегія екологічного управління. Автор пропонує вдосконалювати організаційно-правові інструменти цієї стратегії для активізації процесів формування екомережі. Звертається увага на необхідності постійного моніторингу загального стану довкілля та окремих структурних елементів екомережі, важливості збалансованого екологічного планування та дієвого екологічного контролю. Ключові слова: стратегія екологічного управління, національна […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мосьондз С.О., Запотоцька О.В. Адміністративна деліктність у сфері безпечності та якості харчової продукції: ознаки та усунення правових колізій

У даній статті обґрунтовується висновок, що адміністративна відповідальність за порушення законодавства у сфері безпечності та якості харчових продуктів – це урегульована адміністративно-процесуальними нормами діяльність компетентних суб’єктів, спрямована на примусове застосування до правопорушника правообмежувальних заходів матеріально та морального характеру за вчинене ним правопорушення, що визначене Кодексом України про адміністративні правопорушення та іншими законами України, які урегульовують […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Іваницький А.В. Застосування заходів впливу Нацкомфінпослуг до порушників законодавства про фінансові послуги

Наукова робота присвячена правовому регулювання застосування заходів впливу Нацкомфінпослуг до порушників законодавства про фінансові послуги. Автор досліджує окремі заходи впливу, вказуючи на положення відповідного законодавства та критично осмислюючи їх зміст. У статті розмежовано компетенцію Комісії з іншими регуляторами відносин у сфері ринків фінансових послуг. Ключові слова: Нацкомфінпослуг, заходи впливу, учасники ринків фінансових послуг, фінансові послуги, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Аніщенко Т.С., Орлов Д.Л. Щодо повноважень дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ у державному органі з урахуванням вимог антикорупційного законодавства

У статті окреслено місце дисциплінарно-деліктного права у системі особливого адміністративного права України та проаналізовано особливості роботи дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ у державному органі як складової процедурних норм дисциплінарно-деліктного права. Підкреслюється, що одним із проблемних питань в діяльності дисциплінарної комісії вважається відсутність визначених у Законі України «Про державну службу» або іншому нормативно-правовому акті повноважень […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бондаренко К.О. Конкурсний відбір науково-педагогічних працівників: проблемні аспекти

В статті аналізуються нормативно правові акти, наукові погляди та підходи стосовно нормативно-правового забезпечення конкурсного відбору науково-педагогічних працівників. Проаналізовано проблематику відбору кандидатів за конкурсом та особливості виникнення трудових відносин з науково-педагогічними працівниками. Звернено увагу, що конкурсний відбір  є важливим правовим засобом раціонального підбору кадрів та має гарантувати об’єктивність ділових, професійних, моральних якостей претендента на посаду. Ключові […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Зарубіна І.Н. Деякі аспекти реформування публічної служби на прикладі проходження служби помічниками суддів Патронатної служби (у світлі оновленого законодавства України про державну службу та Кодексу адміністративного судочинства України)

У статті розглянуто окремі питання пріоритетних напрямків проведення реформ України, зокрема: реформування системи державного управління, державної служби, проведення адміністративної реформи. Окреслено деякі аспекти правового регулювання публічної служби в Україні. Висловлені пропозиції щодо шляхів розв’язання деяких питань, які залишилися поза увагою авторів Положення про помічника судді (рішення Ради суддів України від 18.05.2018 р. № 21) в […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мельничук С.М. Роль фінансової діяльності сучасної держави Україна у забезпеченні екологічної безпеки

Стаття присвячена питанням фінансової діяльності сучасної держави Україна в контексті забезпечення екологічної безпеки. З’ясовано сутність понять «сучасна держава Україна», «фінансова діяльність сучасної держави Україна», «забезпечення екологічної безпеки». Проаналізовано позиції висловлені в юридичній літературі щодо них. Встановлено роль фінансової діяльності сучасної держави Україна у забезпеченні екологічної безпеки. Ключові слова: екологічна безпека, фінансова діяльність держави, сучасна держава […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мельник С.М. Суб’єкти військового управління vs органи військового управління: правовий аспект

У статті досліджено поняття суб’єктів військового управління крізь призму аналізу ознак органів державної влади. Визначено, що використовуючи міждисциплінарний аналіз можливо розкрити основні їх ознаки. Акцентовано увагу на тому, що кожен державний орган має свої ознаки, які обумовлені його юридичною природою, призначенням, специфікою й функціональним призначенням. Ключові слова: державне управління, військове управління, військовослужбовець, військова служба, суб’єкти, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Вавринчук М.П., Когут О.В. Поняття публічної безпеки та порядку в діяльності Національної поліції

У статті проаналізовано закріплення понять “публічна безпека та порядок” і “громадська безпека і порядок” у вітчизняному та зарубіжному законодавстві, а також досліджено теоретичні аспекти визначення цих понять в контексті діяльності Національної поліції  України. Запропоновано до вирішення проблеми наукового змісту поняття “публічна безпека та порядок” повернутись до традиційних для вітчизняної юридичної термінології понять “громадський порядок”, “громадська […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мельничук С.М. Фінансова діяльність сучасної держави Україна в контексті реалізації її функцій (теоретичні питання)

Стаття присвячена теоретичним питанням фінансової діяльності сучасної держави Україна в контексті реалізації її функцій. Проаналізовано позиції висловлені в юридичній літературі щодо правової природи фінансової діяльності сучасної держави Україна. Виокремлено основні ознаки фінансової діяльності сучасної держави Україна й сформульовано визначення її поняття. Ключові слова: фінансова діяльність держави, сучасна держава Україна, зміст фінансової діяльності держави, функції сучасної […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мельник С.М. Ознаки військового управління: адміністративно-правовий аспект

У статті досліджено ознаки державного управління в адміністративно правовому аспекті на підставі вивчення та беручі за основу ознаки державного управління. Військове управління розглянуто як безперервний процес постійного впливу керуючої системи (суб’єкта військового управління) на керовану систему (на об’єкт військового управління), в межах якого за допомогою такого впливу досягаються поставлені цілі. Ключові слова: державне управління, військове […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ващук Н.Ф. Перспетиви удосконалення адміністративно-правового регулювання сфери легкої промисловості України

Стаття присвячена перспективам удосконалення адміністративно-правового регулювання сфери легкої промисловості. Автором розкрито поняття «адміністративно-правове регулювання у сфері легкої промисловості». Розглянуто основні стримуючі фактори розвитку легкої промисловості. Доводиться необхідність досліджень в царині удосконалення адміністративно-правового регулювання зазначеної сфери. Ключові слова: сфера легкої промисловості, адміністративно-правове регулювання у сфері легкої промисловості, об’єкт адміністративно-правового регулювання у сфері легкої промисловості, перспективи удосконалення […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Жаровська І.М. Принципи адміністративно-правового механізму захисту права власності

У статті розглядається проблема сутності адміністративно-правового механізму захисту права власності. Основну увагу приділено принципам цього механізму. Констатовано, що адміністративно-правовий механізм захисту права власності ґрунтується на таких основних принципах: законності; демократизму; людиноцентризму; справедливості . Ключові слова: право власності, адміністративно-правовий механізм, захист, самозахист, принципи. Відкрити статтю>>> https://doi.org/10.5281/zenodo.3353489

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Лось А.С. Принцип презумпції винуватості для чиновників як засіб розв’язання проблеми корупції у державі: міжнародний та національний досвід

У статті досліджується міжнародний і національний досвід запровадження в законодавстві окремих держав принципу презумпції винуватості стосовно чиновників, які підозрюються у корупційних злочинах, та ефективності таких запроваджень, а також закріплення можливості запровадження принципу презумпції винуватості у міжнародному праві; проводиться оцінка рішень компетентних органів України стосовно українського антикорупційного законодавства, яке закріпило у правовій системі України принцип презумпції […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Лавренова О.І. До питання про оптимізацію системи адміністративних стягнень

У статті здійснено аналіз системи адміністративних стягнень, що закріплена в Кодексі України про адміністративні правопорушення. Досліджено проблеми застосування окремих адміністративних стягнень. Запропоновано шляхи удосконалення чинного законодавства України щодо системи адміністративних стягнень. Ключові слова: адміністративне стягнення, штрафні бали, оплатне вилучення, конфіскація, позбавлення права, виправні роботи. Відкрити статтю>>>  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ye. Kobko National Interest as Basis of National Security of Ukraine in Modern Geopolitical Space

У статті розглянуто проблематику національних інтересів як основи національної безпеки України у сучасних геополітичних умовах. Наголошено, що національний інтерес має ретроспективний характер, адже він формується під впливом історичних процесів та особливостей становлення суспільства та держави. Підкреслено, що в Україні явище «національний інтерес» набуло актуальності після розпаду СРСР в 90-х рр. минулого століття. Розкрито особливості співвідношення […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Полешко А.В. До питання правового статусу Національного банку України

У статті досліджується правовий статус Національного банку України на основі чинного законодавства України, виділяються основні ознаки та особливості його функцій, структури та повноважень. Крім цього, проведено аналіз значення Національного банку України як державного органу в механізмі стримувань і противаг. Ключові слова: правовий статус, функції, компетенція, Національний банк України, центральний банк, банківська система.   Відкрити статтю>>> […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Лифарь А.О. Дія податково-правових норм у часі на прикладі встановлення окремих місцевих податків

В статті розглянуто поняття дії податково-правових норм у часі, досліджено принципи стабільності та мінливості у процесі нормативного регулювання місцевих податків. З’ясовано наявність закладеної системної неузгодженості між нормами інститутів фінансового права – податкового та бюджетного. Ключові слова: місцеві податки, дія податково-правових норм в часі, стабільність, мінливість,  рух фінансових ресурсів. Відкрити статтю>>> https://doi.org/10.5281/zenodo.3229097

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Дубіна І.О. Еволюція діяльності трибуналу з питань публічної служби Європейського Союзу

У науковій статті досліджується питання еволюції діяльності Трибуналу з питань публічної служби з моменту прийняття рішення про його заснування до припинення його діяльності. Автором аналізуються причини введення судового органу спеціальної компетенції – Трибуналу з питань публічної служби. Проаналізовано питання здійснення реформи в судовій системі Європейського Союзу, з’ясовано, з якою метою була проведена дана реформа. Ключові […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гаркуша Л.С. Контрольно-наглядова процедура

У статті на основі аналізу норм чинного законодавства України розглянуто сутність контрольно-наглядової процедури, її стадії та значення у сфері господарської діяльності, митній та податковій сферах. Окрему увагу приділено визначенню понять “контроль і “нагляд”. Ключові слова: контроль, нагляд, стадії, адміністративна процедура, митний контроль, податковий контроль, контроль у сфері господарської діяльності. Відкрити статтю>>> https://doi.org/10.5281/zenodo.3229056  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Корнієнко В.М., Кацель Ю.С. Правове регулювання виробництва органічної сільськогосподарської продукції в Україні

Стаття присвячена дослідженню питання правового регулювання органічного виробництва сільськогосподарської продукції в Україні. Автор аналізує положення чинного законодавства України та європейські стандарти щодо визначення поняття органічного виробництва. Доводиться необхідність запровадження юридичної відповідальності операторів на ринку органічної продукції, введеної в обіг або реалізованої з порушенням вимог законодавства, у вигляді штрафу та конфіскації цієї продукції, а органу сертифікації […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Дракохруст Т.В. Питання інтеграції громадян України з тимчасово окупованих територій в контексті реалізації державної міграційної політики України

У статті розглянуті проблемні  питання інтеграції громадян України з тимчасово окупованих територій в контексті реалізації державної міграційної політики України, зокрема  повноцінній інтеграції у місцеві громади, у забезпеченні рівних прав з іншими громадянами України у сфері реалізації права голосувати на місцевих виборах та виборах до Верховної ради по одномандатних округах, реалізації права на соціальний захист. Проаналізовано […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Біленська Д.О., Нестеренко І.В. Проблеми рейдерства в аграрному секторі України

Автор досліджує у статті аспект рейдерських захоплень та причини збільшення їх кількості в агробізнесі. На основі аналізу типових схем і способів їх реалізації, розроблено положення щодо формування ефективних державних інститутів і механізмів для боротьби з даним явищем, а також інструкцію дій для аграріїв. Автор підкреслює, що вирішення цієї проблеми безпосередньо вплине на імідж країни та […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шевчук О.М., Церковна В.О. Шляхи вдосконалення законодавства з питань діяльності митних брокерів

У статті досліджено діяльність митних брокерів України  та його законодавче регулювання. Висвітлюються актуальні проблеми законодавства стосовно митного оформлення товарів та транспортних засобів комерційного призначення митними брокерами та запропоновано шляхи його вдосконалення. Підкреслюється практичне значення митної брокерської діяльності у сприянні торгівлі, запобіганні контрабанди та забезпеченні збору доходів держави. Ключові слова: митні брокери, імпортери, декларація товарів, митниця, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Біленська Є.О. Проблемні питання оскарження наказу про проведення податкової перевірки

У статті розглянуто положення податкового законодавства та проаналізовано судову практику щодо права платника податку на оскарження наказу про проведення податкової перевірки. Зроблено висновок про неможливість такого оскарження після проведення перевірки та отримання податкового повідомлення-рішення. Ключові слова: податкова перевірка, наказ про проведення податкової перевірки, податкове повідомлення-рішення, недопущення посадових осіб контролюючого органу, судове оскарження податкової перевірки. Відкрити […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шевченко Н.Л. Шляхи удосконˑалення законодˑавства у сфері адміністративно-правового забезпечення дотримання прав людини в правоохоронних органах України

Сучасне вітчизняне суспільство корінним чином відрізняється від попередніх епох, оскільки основною цінністю визнає саме Людину. В умовах сьогодення, коли відбувається реформування усіх без винятку правоохоронних органів на засадах, загальновизнаних у країнах-учасницях ЄС, ефективне адміністративно-правове регулювання забезпечення прав і свобод людини потребує нових підходів. Ключові слова: адміністративна діяльність, адміністративно-правове забезпечення, правоохоронні органи, права людини, забезпечення, дотримання […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Божок С.Г. Сучасний стан апарату та законодавчі основи діяльності Національної поліції України

В статті розглянуто проблемні аспекти законодавчого забезпечення діяльності Національної поліції України та внесені пропозиції щодо   удосконалення правових основ її діяльності. Спираючись на базові нормативно-правові акти, автор запропонувала напрямки та способи вдосконалення окремих положень законодавчого забезпечення та функціонування Національної поліції України. Ключові слова: законодавство, законодавча основа, Національна поліція України, права та повноваження поліцейського, правопорядок, нормативно-правові акти, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Устинова І.П., Поляцко А., Кудра І. Сучасний стан законодавчого забезпечення регулювання ринку криптовалюти в Україні

У статті розкривається правова регламентація криптовалюти в  законодавстві, наведені міжнародні норми, а також актуальність та важливість цього явища. Розглянута практика зарубіжних країн та важливість закріплення та імплементація в національне законодавство. Також важливим аспектом роботи є саме дослідження розвитку і використання криптовалюти в Україні, аналіз  особливості функціонування криптовалюти в світових платіжних системах. Ключові слова: криптовалюта, біткоїн, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Книш С.В. Види форм забезпечення адміністративно-правових відносин у сфері охорони здоров’я в Україні

У статті проаналізовано сукупність теоретичних положень і висновків, які стосуються форм забезпечення відносин у різних суспільно-важливих сферах, що в сукупності з узагальненням положень нормативно-правових актів, які регулюють функціонування системи охорони здоров’я, дало змогу надати об’єктивну характеристику основним видам форм забезпечення адміністративно-правових відносин у сфері охорони здоров’я: правовим і неправовим. Ключові слова: адміністративно-правові форми, охорона здоров’я, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Буканов Г.М. Проблема формулювання дефініції забезпечення екологічної безпеки

У статті розглянуто положення законодавства, науки та теорії щодо актуальних аспектів формулювання дефініції забезпечення екологічної безпеки, зроблено висновок про необхідність закріплення її у ст. 50 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища». Ключові слова: екологічна ситуація, екологічні ризики, екологічні небезпеки, екологічні загрози, забезпечення екологічної безпеки, екологічна безпека. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Андрусишин Р.М., Марцинюк М.О. Захист прав споживачів в Україні

Статтю присвячено проблемам адміністративно-правового регулювання в сфері забезпечення прав споживачів в Україні. Проаналізовано особливості адміністративно-правового регулювання в сфері забезпечення прав споживачів та визначені шляхи його вдосконалення. Дано рекомендацію щодо пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання в сфері забезпечення прав споживачів, оптимізації правового статусу суб’єктів відповідних правовідносин. Ключові слова: захист прав споживачів, нормативно-правовий механізм державного управління, принципи […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Абрамова В.О. Проблеми діяльності НАБУ і шляхи їх вирішення

Стаття присвячена висвітленню основних проблем, які постали на сьогоднішній день перед Національним антикорупційним бюро України і запропоновано шляхи їх подолання. Вказано сучасний рівень довіри громадян  до правоохоронних органів у сфері запобігання і протидії корупції. Ключові слова: корупція, корупційні злочини, суд, правоохоронні органи, антикорупційні органи, Національне антикорупційне бюро. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Пасічна І.О. Податкові правовідносини як правова категорія

У статті досліджено ознаки податкових правовідносин як окремої правової категорії. Проаналізовано ознаки податкових правовідносин як виду правовідносин взагалі, а також фінансових правовідносин зокрема. Виявлено спеціальні (істотні ознаки), що сприятиме кращому усвідомленню правової природи податкових  правовідносин. Ключові слова: правовідносини, фінансові правовідносини, податкові правовідносини, ознаки податкових правовідносин. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Фрунзе Д.М. Конкурс, як правова підстава для зайняття державної посади

Розглянуто наукові погляди та підходи стосовно нормативно-правового забезпечення конкурсного відбору до зайняття державних посад. Проаналізовано етапи проходження конкурсу, а також принципи які покладені в основу. Звернено увагу на зайняття специфічних посад, які мають виключну компетенцію, а також звернено увагу на проблеми відбору кандидатів, а також доступу громадян до відбору. Ключові слова: трудовий договір, професійна компетенція […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мелкумова М.Ф. Правове регулювання харчування в закладах середньої освіти

В статті розглянуто питання правового регулювання організації харчування учнів у закладах середньої освіти, сучасний стан законодавства відповідно до змін, які мають відбутися, вказана роль Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН в питанні харчування в закладах освіти, а також, зазначені особливості здійснення такої діяльності в Німеччині. Ключові слова: заклади середньої освіти; харчування; тендер; оператор ринку; НАССР; суб’єкт […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Скіпенко Р.Е. Щодо процесу трансформації пенсійного страхування в Україні

У статті досліджено функціонування системи пенсійного страхування в Україні в процесі її сучасного становлення і розвитку. Виявлено еволюційний характер її розвитку. Ураховуючи кризовий стан пенсійної системи, запропоновано низку заходів щодо її реформування з метою підвищення рівня добробуту громадян, що втратили працездатність. Ключові слова: пенсійне страхування, система пенсійного забезпечення, трнсформація, накопичувальне пенсіне страхування. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Панькевич В.М., Плахтій В.Г. Правові засади управління державним і муніципальним боргом

Стаття присвячена дослідженню державного і муніципального боргу України, аналізу системи правового забезпечення боргу України. Визначено ряд недоліків, які призвели до збільшення розміру боргу. Запропоновані заходи по вдосконаленню та підвищенню ефективності діючого законодавства. Ключові слова: державний борг, місцеві запозичення, внутрішній борг України, державний кредит, управління боргом. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мірошников І.Ю., Павлович Ю.О. Проблеми впровадження Антикорупційного суду в Україні

У даній статті акцентується увага на процесі створення Вищого Антикорупційного суду та його складі. Виділяються і описуються характерні особливості вимог на посаду судді такого суду, аналізуються погляди правових експертів, практичних та наукових працівників. Висвітлюються проблеми створення такого органу і пропонуються шляхи їх вирішення. Ключові слова: кримінальне провадження, Вищий антикорупційний суд, запобігання корупції, корупційне правопорушення, антикорупційна […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гончарова А.В., Верещака Я.В. Особливості обігу криптовалюти в Україні

У статті розглянуто поняття криптовалюти та її розвиток. Зазначено переваги та недоліки цифрової валюти – криптовалюти. Проаналізовано розвиток світової економіки використання криптовалюти, що на сучасному етапі набуло значного розвитку. Визначено пропозиції щодо регулювання криптовалюти на території України, що призведуть до позитивного розвитку нашої держави. Ключові слова: криптовалюта, біткоін, майнінг, грошовий сурогат,  електронні гроші, криптовалютні біржі. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Плотнікова М.В., Зоріна Я.В. Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування в Україні: зміст та проблеми реалізації в контексті бюджетної децентралізації

У статті розглянуто бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування, що передбачені законодавством України. Детально зазначається, які відбулись зміни в обсязі бюджетних повноважень, що пов’язані з проведенням  реформи бюджетної децентралізації. Також розглянуто проблеми, які заважають подальшій нормальній реалізації зазначеної реформи і які потребують свого вирішення. Ключові слова: органи місцевого самоврядування, децентралізація, бюджетна децентралізація, об’єднання територіальних громад, бюджетні […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Широкий М.О. Деякі аспекти правової охорони рослинного світу

Проаналізовано стан сучасного законодавства у сфері правової охорони та захисту рослин України, здійснено огляд існуючих проблем у цій сфері, досліджено міжнародні стандарти у сфері охорони і захисту флори, запропоновано удосконалення чинного національного  законодавства. Ключові слова: рослинний світ, флора, охорона рослинного світу, захист рослинно світу, міжнародні стандарти, екологічне законодавство, навколишнє природне середовище. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Скосарев І.Д. Правові засади обмеження екологічних прав громадян

Проаналізовано стан сучасного законодавства у сфері реалізації екологічних прав громадян, досліджено правові засади обмеження екологічних прав та підстави наявності таких обмежень, запропоновано удосконалення чинного законодавства. Ключові слова: екологічні права, реалізація екологічних прав, екологічне законодавство, навколишнє природне середовище, обмеження екологічних прав. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Репікова З.А. Деякі аспекти правового регулювання охорони тварин, занесених до Червоної книги України

У статті проаналізовано питання, присвячене деяким аспектам правового регулювання охорони тварин, занесених до Червоної книги України, досліджено проблеми, що виникають у сфері їх правової охорони, а саме,  види правопорушень, зокрема, прояви браконьєрства. Ключові слова: охорона тварин, правове регулювання, Червона книга України, правопорушення, браконьєрство.        Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS