Шестопал Р.Е. Прикладной аспект философии в понимании права

Питанням актуальності такого предмета як філософія займалися багато вчених і мислителів не тільки минулих років, а й нашої сучасності. Стаття присвячена з’ясуванню ролі філософії не тільки в житті людини, а й для майбутнього правознавця, а саме студенту юридичного університету.

Ключові слова: філософія, філософія права, кліпове мислення, прикладне значення філософії, філософія в сучасній системі права.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Чуєнко О.І., Альонішко С.І. Проблемні питання функціонування екологічного податку в Україні

У статті розглядається поняття екологічного податку, його функціональні характеристики як важеля впливу на деструктивну діяльність суб’єктів господарювання. Проаналізовано чинне законодавство, яким регулюється екологічне оподаткування. Обґрунтовано необхідність удосконалення законодавства в зазначеній сфері з метою підвищення його ефективності до рівня, аналогічного з європейським.

Ключові слова: екологічний податок, природокористування, охорона навколишнього природного середовища.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мотін О.О. Деякі теоретичні та практичні проблемні аспекти правового регулювання державних та місцевих гарантій в Україні

В науковій статті на підставі останніх досліджень автором виокремлено деякі теоретичні та практичні проблемні аспекти правового регулювання державних та місцевих гарантій в Україні з метою їх подальшого вирішення.

Ключові слова: державні (місцеві) гарантії, гарантійне зобов’язання, публічні гарантії, державна підтримка суб’єктів господарювання, умови надання державних (місцевих) гарантій.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Маняк В.В. Інтелектуальна власність в кіберпросторі: транскордонна юрисдикція крізь призму права ЄС та США

У статті розглядається проблема визначення судової юрисдикції в ускладнених іноземним елементом справах щодо захисту порушених внаслідок вчинення делікту прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет. Наводяться та аналізуються правові підходи розв’язання проблеми, вироблені Судом ЄС та судами США.

Ключові слова: юрисдикція, інтелектуальна власність, Інтернет, делікт, брюссельський режим, доктрина «мінімальних контактів», доктрина «цілеспрямованої діяльності», «плаваюча шкала Zippo».

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кочолодзян М.С., Сухоруков І.Я. Проблема правового регулювання використання тварину наукових цілях: міжнародний та український досвід

Стаття присвячена розгляду актуальної наразі проблеми законодавчого врегулювання проведення досліджень над тваринами та використання їх у науково-дослідній діяльності в контексті міжнародного та українського досвіду. Авторами виділено і охарактеризовано наявні стандарти охорони тварин, що використовуються у науковій діяльності у Європейському Союзі, Сполучених Штатах Америки, Канаді та порівняно з законодавчим врегулюванням проведення дослідів над тваринами в Китаї.

Ключові слова: використання тварин в наукових цілях, досліди над тваринами, права тварин, міжнародні стандарти захисту тварин.

Відкрити статтю>>>

 

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Контарьова Т.І., Цатурян Н.М. Територіальна сфера дії положень GDPR в контексті їх впливу на діяльність резидентів України

У статті розглянуто проблемні питання, пов’язані з визначенням територіальної сфери дії положень Регламенту 2016/679 Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу «Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних та про вільний рух таких даних» (GDPR), який набрав чинності 25 травня 2018 року. Визначено критерії, за наявності яких приписи Регламенту поширюються на фізичних та юридичних осіб, що не є резидентами ЄС, а також наслідки та основні ризики такого поширення.

Ключові слова: Європейський Союз, персональні дані, суб’єкт даних, GDPR, екстратериторіальна дія, контролер, оператор (процесор).

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Дроздик О.А., Поліщук Д.І. Проблема транскордонного банкрутства фізичних осіб в українському та китайському законодавстві

У статті досліджується питання транскордонного цивільно-правового регулювання визнання фізичної особи неплатоспроможною. Також, порівнюється законодавства України та Китаю у цьому питанні. Та, особливу увагу, зосереджено на можливості визнання країнами прийнятих рішень про банкрутство фізичних осіб. Висновки спрямовані наголосити на тому, що наразі поставлені питання є проблемними та потребують вдосконалення законодавства обох країн, задля забезпечення належного правового порядку.

Ключові слова: транскордонне банкрутство, банкрутство фізичної особи, визнання іноземного банкрутства.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Драч Д.Л. Теоретико-правова характеристика єдності судової практики

Статтю присвячено дослідженню теоретико-правової характеристики єдності судової практики. З’ясовано функціональне та змістовне навантаження сутності єдності судової практики, сформульовано авторське визначення цієї категорії та встановлено юридичні переваги й недоліки єдності судової практики. Виокремлено та проаналізовано ознаки та особливості єдності судової практики, визначено та розкрито напрямки позитивного правового впливу єдності судової практики на об’єкти правової дійсності, що обумовлюють значення цієї юридичної категорії. Досліджено співвідношення єдності судової практики із суміжними науковими та легальними поняттями.

Ключові слова: єдність судової практики, форма й зміст судочинства, юридична справа, застосування права, тлумачення права.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Діброва Т.А., Пісенко Д.О., Сичик В.В. Екологічна проблема поводження з безпритульними тваринами та способи її подолання на основі міжнародного досвіду

Стаття присвячена дослідженню проблеми жорстокого поводження з тваринами. Дана тема є предметом міждисциплінарного дослідження, адже її наслідки є дотичними до екологічного, кримінального та адміністративного права. На жаль, статистичні показники жорстокого поводження з тваринами в Україні не визначаються стабільною динамікою. Було проаналізовано методи боротьби зі зростанням кількості безпритульних тварин у країнах світу, на основі чого виведено причини негативного стану даного феномену в Україні, та зроблено пропозиції щодо боротьби із ним.

Ключові слова: безпритульні тварини, заходи зменшення кількості безпритульних тварин, захист тварин, жорстоке поводження з тваринами, кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Дзюба Я.А., Махлай Б.В. На шляху до запровадження європейських стандартів в інститут адвокатури України

Стаття присвячена порівняльно правовому аналізу правового статусу адвокатів Європейському Союзі та Україні. У статті приділено увагу питанню юридичної відповідальності адвокатів відповідно до законодавства країн-членів ЄС та законодавства України. Визначено подальші напрями реформування адвокатури в Україні.

Ключові слова: адвокат, правовий статус, відповідальність, Європейський Союз, гармонізація.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шульган І.І. Суть примусових заходів медичного характеру

У статті проаналізовано наукові підходи до розуміння примусових заходів медичного характеру. Констатовано, що вони є кримінально-правовим інститутом, якому притаманний дуалістичний характер, тобто поєднання правових і медичних аспектів. Вони є самостійним інститутом, який не відноситься ні до кримінальної відповідальності, ні до покарання. Також вони відрізняються від інших видів психіатричної допомоги, яка теж може містити ознаки примусовості, але застосовуються в іншому порядку і за інших підстав.

Ключові слова: кримінальне правопорушення, примусові заходи медичного характеру, покарання, кримінальне право, закон.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ткач Ю.Д., Томченко С.О. Инновационная природа и перспектива развития криминально-исполнительного права в исправительно-трудовое судопроизводство

Викладено юридичну природу як процедурної (антиделіктної, правової) юридичної науки і найменування Виправно-трудового судочинства та Виконавчого судочинство України, а рівно будь-якої іншої держави світу. Ці юридичні науки мають замінити існуючі відповідно Кримінально-виконавче право та всі інші виконавчі процедури за всіма іншими видами судочинства : конституційного, адміністративного, трудового, де-факто майново-договірного (цивільного) і де-юре майново-договірного (арбітражного, господарського, економічного).

Ключові слова: процедурна (антиделіктна, правова) юридична наука; Виправно-трудове судочинство; Кодекс виправно-трудового судочинства; Виконавче судочинство; Кодекс виконавчого судочинства.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ткач Ю.Д., Белякова М.Д., Костенко Е.В. Некоторые проблемы смертной казни и пожизненного заключения в контексте инновационной природы криминально-исполнительного права как исправительно-трудового судопроизводства

Обґрунтовано неконституційність процедури заміни смертної кари на довічне ув’язнення, що є більш суворою карально-виховної мірою антикримінальної відповідальності, практично утримується за рахунок законослухняних платників і мало б водитися, принаймні шляхом, референдуму. Підтримано інноваційну юридичну природу як процедурної (антиделіктної, правової) юридичної науки і найменування Виправно-трудового судочинства та Виконавчого судочинство; що мають замінити існуючі відповідно Кримінально-виконавче право та всі інші виконавчі процедури.

Ключові слова: смертна кара; довічне ув’язнення; Виправно-трудове судочинство; Кодекс виправно-трудового судочинства; Виконавче судочинство; Кодекс виконавчого судочинства.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Сорока С.О. Використання інформаційних технологій в діяльності органів прокуратури

Досліджено проблеми використання інформаційних технологій в діяльності органів прокуратури. Зроблено висновок, що інформатизацію прокурорської діяльності варто розглядати як стан сприятливого середовища для впровадження комп’ютеризації, сучасних інформаційно-комунікаційних, мережевих, аналітичних та автоматизованих технологій в управлінську (адміністративну) та процесуальну діяльність прокурорів, що реалізується за допомогою системного організаційно-правового та фінансового забезпечення.

Ключові слова: закон, інформаційне суспільство, інформаційні технології, діяльність органів прокуратури.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Самойленко Є.А., Бондаренко М.О. Прогресивний розвиток міжнародного права у контексті сучасних тенденцій та проблем колонізації Марсу як небесного тіла

У статті досліджено питання прогресивного розвитку міжнародного права з позиції перспектив колонізації небесних тіл на прикладі планети Марс. Охарактеризовано релевантну джерельну базу сучасного міжнародного космічного права. Робиться висновок про те, що існуюче міжнародно-правове регулювання не забезпечує ефективного освоєння небесних тіл. Автори пропонують власне бачення ролі і потенціалу міжнародного космічного права в означеному контексті, презентують підхід до інституціоналізації співробітництва держав у космічній сфері.

Ключові слова: міжнародне космічне право, космічний простір, небесні тіла, Марс, колонізація.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Новіков О.В. Географія кримінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту в Україні

У статті розглянуто особливості регіонального розподілу облікованих кримінальних правопорушень проти безпеки руху й експлуатації транспорту в Україні. Визначено динаміку вказаних правопорушень у розрізі регіонів та їх коефіцієнт злочинної інтенсивності. Сформовано рейтинг регіонів за рівнем кримінальної ураженості від кримінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту в Україні.

Ключові слова: кримінальні правопорушення проти безпеки руху та експлуатації транспорту, географія кримінальних правопорушень, дорожньо-транспортні пригоди.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Музика Т.О. Застосування оціночних понять як умов примусового припинення права на частку в спільному житлі

У статті розглянуто питання застосування норм статті 365 ЦК України про примусове припинення права на частку в спільному майні за вимогою інших співвласників, якщо таким спільним майном є житло. Авторка звертає увагу на оціночний характер умов такого та на особливі умови конкретизації цих оціночних понять, у разі якщо спірним майном є житло – квартира чи житловий будинок. Суд при цьому враховує матеріали судових експертиз та висновки спеціалістів, а також зважає на власне переконання.

Ключові слова: оціночні поняття, спільна власність, спільна часткова власність, припинення права на частку у спільному майні, житло.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ланцедова Ю.О., Гонтаренко В.М. Деякі проблеми традиційного та інноваційного розуміння сутності і меж доказування у кримінальному провадженні

Викладено традиційне розуміння сутності та меж доказування у кримінальному судочинстві. Особливу увагу приділено розкриттю сутності інноваційного розуміння видового поділу предмету кримінального доказування і процедури такого доказування, а також обґрунтуванню необхідності заміни принципу змагальності кримінального судочинства на принцип встановлення у цьому судочинстві об’єктивної істини і вирішення справи лише на основі такої істини.

Ключові слова: предмет, межі та процедура кримінального доказування; принцип встановлення об’єктивної істини у кримінальному судочинстві.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Літвінова І.Ф., Фаліон-Гашпір К.В. Проблемні аспекти настання кримінальної відповідальності за зловживання владою або службовим становищем

У статті звернуто увагу,що особливості методики розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зловживання владою або службовим становищем, та судового розгляду і перегляду відповідної кримінальної справи стосуються, перш за все,необхідності враховувати особливості суб’єкта, який вчинив дане правопорушення, та тих спеціальних обставин, що підлягають доказуванню по даній категорії справ. Підтримано докорінне реформування у цьому аспекті конституційної, адміністративної та трудової галузі права і судочинства.

Ключові слова: методика подолання зловживання владою або службовим становищем; зловживання владою; зловживання службовим становищем; реформування конституційної, адміністративної та трудової галузі права і судочинства.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Літвінова І.Ф., Гурченко О.Ю. Державно-правовий вплив на сферу незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів в Україні

У статті з’ясовано, що реалізація загально-соціальних заходів попередження злочинності взагалі створює необхідні підстави для застосування спеціально-кримінологічних заходів попередження злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків та під час розслідування всіх об’єктивних і суб’єктивних обставин, або факторів детермінації, є основою для винесення справедливого вироку, а також для забезпечення індивідуалізації і диференціації покарання в процесі його виконання. Зазначено, що саме реалізація різноманітних програм (планів) економічного і соціального розвитку, що приймаються як на загальнодержавному, так і на регіональному рівнях, сприятиме позитивним змінам у ситуації, що склалася.

Ключові слова: незаконний обіг наркотичних засобів, попередження злочинності, спеціально – кримінологічні заходи попередження злочинів.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Заболотна Н.Я. Вплив ґендерної нерівності на оплату праці жінок

В даній статті розглянуто прояви ґендерної дискримінації у сфері  оплати праці жінок в Україні, її законодавче регламентування та зарубіжний досвід регулювання. Авторомдосліджено причини відмінностей в оплаті праці жінок та чоловіків.Регламентовано співвідношення і взаємодія внутрішньодержавних норм і міжнародно-правових норм щодо регулювання оплати праці жінок.

Ключові слова: ґендерна дискримінація,, трудові права жінок, міжнародно-правове регулювання праці, оплата праці, трудове законодавство, ринок праці.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Василів С.С. Правосуб’єктність адвоката у сімейних спорах

У статті розглянуто правовий статус адвоката у сімейних спорах, зокрема проаналізовано процесуальні та непроцесуальні аспекти його участі в якості представника сторони у сімейних справах. Автором висвітлені основні питання участі адвоката у  цивільному судочинстві, а також його роль у процедурі медіації у сімейних справах.

Ключові слова: адвокат, представник, правовий статус адвоката. правнича допомога, сімейні спори.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Валентюк М.Г. Міжнародно-правові стандарти кримінальної процесуальної діяльності: поняття та ознаки

У статті на підставі проведеного дослідження сформульована авторська дефініція міжнародно-правових стандартів кримінальної процесуальної діяльності, під якими пропонується розуміти закріплені у нормах міжнародного права або сформульовані в рішеннях міжнародних судових установ, визнані міжнародною спільнотою мінімальні вимоги, що мають імперативний або рекомендаційний характер для держави та визначають вектор розвитку національного законодавства.

Ключові слова: стандарт, міжнародний стандарт, міжнародно-правовий стандарт, міжнародно-правовий стандарт кримінальної процесуальної діяльності, ознаки міжнародно-правових стандартів кримінальної процесуальної діяльності.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Лихова С.Я., Чайка С.П. Можливості удосконалення процесуального порядку розгляду та вирішення кримінального провадження в суді присяжних України

Викладено традиційне розуміння процедури вирішення кримінальних справ у суді присяжних, у якому існує дуже висока вірогідність впливу на рішення присяжних з боку сторони захисту та обвинувачення. Особливу увагу приділено висвітленню основних положень інноваційного розуміння принципу професійності кримінального судочинства та неузгодженості з цим принципом процедури участі присяжних, народних засідателів та інших непрофесійних суддів у судовому доказуванні у кримінальному судочинстві.

Ключові слова: суд присяжних, можливості впливу на присяжних у кримінальному провадженні, принцип професійності здійснення кримінального судочинства.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Лихова С.Я., Матвієнко А.С. Готування до кримінального правопорушення: особливості кримінальної відповідальності за КК України

В науковій статті аналізується кримінально-правове поняття готування до кримінального правопорушення як вид попередньої кримінальної протиправної діяльності. Автори зазначають, що проблеми відмежування стадій кримінального правопорушення зумовлені відсутністю однозначного підходу до визначення меж діяння в кримінальному праві і неоднозначністю тлумачення кримінально-правових приписів про готування до кримінального правопорушення.

Ключові слова: готування до кримінального правопорушення, незакінчене кримінальне правопорушення, замах на кримінальне правопорушення, створення умов, посягання, виявлення наміру.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гончаренко Г.А., Родзінський Н.І., Савченко Д.С. Забезпечення прав та свобод людини і громадянина крізь призму здійснення правоохоронних функцій Службою безпеки України

Стаття присвячена розкриттю змісту правової основи забезпечення прав і свобод людини і громадянина під час здійснення СБ України правоохоронних та спеціальних функцій. В статті висвітлюється поняття забезпечення прав та свобод людини та громадянина як правової дефініції, визначення якої на сьогодні відсутнє в чинному національному законодавстві. Також було досліджено законодавчо визначені основоположні засади діяльності СБ України в контексті забезпечення прав та свобод людини і громадянина.

Ключові слова: права і основоположні свободи людини та громадянина, механізми забезпечення прав і свобод людини та громадянина, правоохоронна діяльність, Служба безпеки України, демократичний цивільний контроль.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гоцуляк Ю.В., Міхайліна Т.В. Природа як осередок розгортання правового змісту у суспільних відносинах: онтологічно-правовий контекст

У статті проаналізований онтологічно-правовий вимір доктрини природного права, виявлені ключові детермінанти, що походять із самої природи людини та мають безпосередній вплив на розгортання правових атрибутів правого буття у суспільних відносинах. Так, було досліджено положення вчень Дж. Локка та Т. Гоббса, виявлено місце природно-антропологічного виміру права для становлення людини як правової істоти.

Ключові слова: право, природне право, Локк, Гоббс, правове буття, правовий атрибут, правовий модус.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Баїк О.І. До питання неправомірного використання ділової репутації суб’єкта господарювання в Україні

У статті проаналізовано поняття ділової репутації суб’єкта господарювання. Охарактеризовано такі випадки неправомірного використання ділової репутації суб’єкта господарювання як: неправомірне використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки; неправомірне використання товару іншого виробника; копіювання зовнішнього вигляду виробу іншого виробника; порівняльна реклама, якщо в такій рекламі порушено вимоги законодавства України. Зауважено, що проблеми, які стосуються неправомірного використання ділової репутації суб’єктів господарювання, потребують обговорення не лише на науковому рівні, а й на законодавчому – шляхом закріплення відповідних положень у національному законодавстві.

Ключові слова: ділова репутація, копіювання зовнішнього вигляду виробу іншого виробника, недобросовісна конкуренція, неправомірне використання ділової репутації суб’єкта господарювання, неправомірне використання товару іншого виробника, неправомірне використання чужих позначень, порівняльна реклама.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 93

golovna_93-page0001

титульна сторінка

зміст

Кравченко М.Г. Позасудовий порядок реалізації права на державну компенсацію в Україні

Стаття присвячена дослідженню позасудового порядку відшкодування матеріальної шкоди публічною адміністрацією приватній особі. У результаті проведеного дослідження констатовано те, що вітчизняне законодавство не містить чіткої процедури такого відшкодування, яка б була орієнтована на стандарти, що існують у країнах-членах ЄС. Зважаючи на це, запропоновано створення спеціального закону про матеріальну відповідальність держави, який закладе правовий механізм реалізації права приватних осіб на державну компенсацію.

Ключові слова: право на державну компенсацію, публічна адміністрація, матеріальна відповідальність, законодавство, умови відповідальності.

Відкрити статтю>>>

Кабанов В.І., Мацелик Т.О. Моделі виконання судових рішень в адміністративних справах: досвід України та перспективи розвитку

Стаття присвячена теоретико-методологічному аналізу моделей виконання судових рішень. Виявлено проблеми із модернізацією окремих аспектів адміністративного судочинства, що не може не вплинути на швидкість та ефективність виконання судових рішень в адміністративних справах. У публікації визначено сутність та механізм виконання судових рішень, з’ясовано особливості централізованої, децентралізованої та змішаної моделей виконання судових рішень, здійснено огляд сучасної зарубіжної практики організаційно-правового регулювання відносин у сфері виконання судових рішень.

Ключові слова: судове рішення, виконавче провадження, виконання судового рішення, адміністративне судочинство, адміністративна справа, публічно-правові відносини, гарантії.

Відкрити статтю>>>

Личенко І.О. Реалізація земельної реформи в Україні: сучасні еколого-правові реалії

Стаття присвячена комплексному аналізу проблем забезпечення екологічної безпеки в аспекті проведення земельної реформи в Україні. Особлива увага присвячена потребі визначення правової основи збереження земельного фонду держави і його раціонального використання. Наголошено на потребі розробки заходів щодо підвищення продуктивності використання земель, більш раціонального (менш виснажливого) їх використання, розширення можливостей ознайомлення землекористувачів з кадастровою інформацією, посилення механізмів управління екологічними ризиками, пов’язаними з реалізацією права власності на землю, забезпечення інституційної відособленості суб’єктів реалізації контрольних повноважень у сфері використання земель сільськогосподарського призначення.

Ключові слова: екологія, екологічна безпека, земля, земельна реформа, землі сільськогосподарського призначення.

Відкрити статтю>>>

Марисюк К.Б., Маськовіта М.М. Поняття корупції: становлення та розвиток підходів 

У статті проаналізовано наукові підходи до поняття корупції. За результатами дослідження зроблено висновок, що дати вичерпне визначення поняття корупції є досить складним завданням, оскільки кваліфікація діянь як корупційних змінюється залежно від цінностей і особливостей різних культур. Зокрема, Конвенція ООН проти корупції 2003 року, яка наразі є найважливішим глобальним антикорупційним актом передбачає описовий підхід до визначення поняття корупції через характеристику її форм.

Ключові слова: корупція, кримінальне правопорушення, держава, покарання, закон.

Відкрити статтю>>>

Чурпіта Г., Чурпіта В., Ведєрніков Ю. Розгляд судом справ про встановлення факту родинних відносин між фізичними особами

У науковій статті досліджується процесуальний порядок розгляду судом справ про встановлення факту родинних відносин між фізичними особами. Визначається склад осіб, які беруть участь у таких справах, предмет доказування, зміст рішення суду. Як підсумок, зазначається, що у такий спосіб суд здійснює захист сімейних прав та інтересів шляхом встановлення юридичного факту, який є підставою для виникнення відповідних правовідносин.

Ключові слова: розгляд судом справ; встановлення факту, родинні відносини, окреме провадження, особи, які беруть участь у справі, предмет доказування.

Відкрити статтю>>>

Шлоер Б., Кравченко К.В. Постмортальний захист прав особистості в німецькому праві 

Стаття присвячена дослідженню постмортального захисту прав особистості в німецькому праві. Для досягнення поставленої мети проведено аналіз німецького законодавства, доктрини німецького права, а також судової практики. В доктрині німецького права не має одностайності щодо посмертного захисту основних прав та людської гідності.

Ключові слова: основні права, людська гідність, постмортальний захист прав, права особистості, німецьке право.

Відкрити статтю>>>

Добровольська Н.В., Хамходера О.П. Позбавлення судді доплат через нездійснення правосуддя: хибна універсальність

Статтю присвячено проблематиці доплат до посадового окладу суддів, які не здійснюють правосуддя. Загальний законодавчий припис про відсутність у таких суддів права на доплати піддається критиці у зв’язку з тим, що він: залишає поза увагою змістовну відмінність доплат, нехтує онтологічною різницею причин нездійснення правосуддя, супроводжується позитивістською деталізацією з нульовою регламентаційною сутністю, суперечить правовим позиціям Конституційного Суду України.

Ключові слова: адміністративне судочинство, джерело права, незалежність суддів, правова визначеність, предмет конституційного подання, суддівська винагорода.

Відкрити статтю>>>

Заболотна Н.Я. Правовий статус адвоката в цивільному судочинстві

У статті розкриваються правовий статус адвоката в цивільному судочинстві, ним виступає сама особа адвоката як кваліфікованого спеціаліста, що вправі надавати громадянам послуги з правової допомоги, захищати їхні порушені права, свободи та законні інтереси. Проведено дослідження щодо елементів поведінки та власне ставлення адвоката до виконання ним своїх професійних прав та обов’язків з метою надання належного, якісного захисту своїх довірителів. Розглянуто поняття адвокатської таємниці та умов її збереження; коло повноважень адвокатів у межах цивільної  форми судочинства.

Ключові слова: правова допомога, представництво законних прав та інтересів, адвокат, адвокатська таємниця, судова практика, цивільний процес.

Відкрити статтю>>>

Крижановський А.С. До питання про суб’єктивну сторону шахрайства 

У статті проаналізовано наукові підходи до аналізу суб’єктивної сторони шахрайства. На підставі аналізу підходів провідних вчених констатовано, що обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони складу будь-якого кримінального правопорушення, яка визначає його психологічний зміст і є необхідною умовою кримінальної відповідальності, є вина, яка при  шахрайстві виражається у формі прямого умислу. Також ознаками суб’єктивної сторони шахрайства є корисливий мотив і корислива мета.

Ключові слова: кримінальне правопорушення, шахрайство, власність, кримінальне право, закон.

Відкрити статтю>>>

Ланцедова Ю.О., Борщ Ю. О. Проблемні питання розуміння взаємодії слідчого з прокурором, слідчим суддею та іншими учасниками кримінального судочинства

Викладено проблемні питання розуміння взаємодії слідчого з прокурором, слідчим суддею та іншими учасниками кримінального судочинства. Окрему увагу приділено висвітленню основних положень співвідношення концепції процесуальної самостійності слідчого та його взаємодії у цьому аспекті з прокурором та слідчим суддею при отриманні дозволу на проведення окремих слідчих розшукових дій та негласних слідчих розшукових дій, а також у процесі застосування заходів забезпечення кримінального провадження, перш за все, запобіжних заходів.

Ключові слова: взаємодія учасників кримінального провадження, слідчий, прокурор, слідчий суддя, слідчі і негласні слідчі розшукові дії, запобіжні заходи.

Відкрити статтю>>>

Лисько Т.Д., Гасимов Е.В.о. Співвідношення провокації кримінального правопорушення та співучасті у вчиненні кримінального правопорушення за кримінальним правом України

У статті запропонована кримінально-правова оцінка провокації кримінального правопорушення та його співвідношення з інститутом співучасті у кримінальному праві України. Проведено аналіз даних феноменів, на підставі якого визначено зовнішню подібність провокації та співучасті, однак встановлено відсутність їх змістовної єдності. Наведено широкий спектр діянь провокаційного характеру, яке не охоплюється різними проявами співучасті, що визначені ст. 27 КК України.

Ключові слова: провокація кримінального правопорушення, співучасть, підбурювання до вчинення кримінального правопорушення.

Відкрити статтю>>>

Брайко Ю.В. Oб’єкт зловживання владою або службовим становищем: кримінально-правова характеристика

Стаття присвячена кримінально-правовій характеристиці об’єкта зловживання владою або службовим становищем. Проаналізовано наукові підходи щодо розуміння сутності об’єкта зазначеного кримінально-протиправного діяння, що склалися у сучасній доктрині кримінального права. Визначено об’єкт зловживання владою або службовим становищем за ступенем узагальнення об’єктів складу кримінального правопорушення, а саме: загальний, родовий і безпосередній.

Ключові слова: зловживання владою, зловживання службовим становищем, кримінальне правопорушення у сфері службової діяльності, службова особа, об’єкт кримінального правопорушення.

Відкрити статтю>>>

Яковлєва С.В. Участь неповнолітніх осіб у незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів: кримінологічна характеристика

В науковій статті досліджується стан злочинності серед неповнолітніх осіб у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Наводяться та аналізуються статистичні дані про вчинення неповнолітніми особами або за їх участю кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Ключові слова: злочинність неповнолітніх, кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Відкрити статтю>>>

Стрільчук В.О. Особливості форм захисту прав в Україні: завдання Служби безпеки України та цивільного процесу

Автором проведений загальний аналіз юрисдикційних та неюрисдикційних форм захисту цивільних прав учасників правовідносин. В даній роботі зроблений акцент на юрисдикційних формах захисту цивільних прав (судовій, адміністративній та нотаріальній). Також опосередковано було висвітлено питання місця третейських судів та міжнародного арбітражу в системі судової форми захисту прав у цивільних правовідносинах.Окрім того було розглянуто питання місця Служби безпеки України у системі захисту прав та свобод в контексті цивільних правовідносин.

Ключові слова: захист цивільних прав, форми захисту, судовий захист, Служба безпеки України.

Відкрити статтю>>>

Брановицький В.В. Поняття та ознаки права громадян на користування природними об’єктами права власності народу України

Статтю присвячено визначенню поняття та ознак права громадян на користування природними об’єктами права власності народу України. Обґрунтовано виділення основних рис названого права з урахуванням його змісту і на підставі чинних нормативно-правових актів. Проаналізовано дефініції суміжних категорій та встановлено можливість і доцільність їх застосування для побудови дефініції права громадян на користування природними об’єктами права власності народу України. Сформульовано авторську дефініцію цього права.

Ключові слова: право власності народу на природні об’єкти, народна власність, користування природними об’єктами права власності народу України, поняття права на користування природними об’єктами права власності народу України, реалізація права на користування природними об’єктами права власності народу України, нормативно-правові засади реалізації права на користування природними об’єктами права власності народу України.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Брановицький В.В. Поняття та ознаки права громадян на користування природними об’єктами права власності народу України

Статтю присвячено визначенню поняття та ознак права громадян на користування природними об’єктами права власності народу України. Обґрунтовано виділення основних рис названого права з урахуванням його змісту і на підставі чинних нормативно-правових актів. Проаналізовано дефініції суміжних категорій та встановлено можливість і доцільність їх застосування для побудови дефініції права громадян на користування природними об’єктами права власності народу України. Сформульовано авторську дефініцію цього права.

Ключові слова: право власності народу на природні об’єкти, народна власність, користування природними об’єктами права власності народу України, поняття права на користування природними об’єктами права власності народу України, реалізація права на користування природними об’єктами права власності народу України, нормативно-правові засади реалізації права на користування природними об’єктами права власності народу України.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Стрільчук В.О. Особливості форм захисту прав в Україні: завдання Служби безпеки України та цивільного процесу

Автором проведений загальний аналіз юрисдикційних та неюрисдикційних форм захисту цивільних прав учасників правовідносин. В даній роботі зроблений акцент на юрисдикційних формах захисту цивільних прав (судовій, адміністративній та нотаріальній). Також опосередковано було висвітлено питання місця третейських судів та міжнародного арбітражу в системі судової форми захисту прав у цивільних правовідносинах.Окрім того було розглянуто питання місця Служби безпеки України у системі захисту прав та свобод в контексті цивільних правовідносин.

Ключові слова: захист цивільних прав, форми захисту, судовий захист, Служба безпеки України.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Яковлєва С.В. Участь неповнолітніх осіб у незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів: кримінологічна характеристика

В науковій статті досліджується стан злочинності серед неповнолітніх осіб у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Наводяться та аналізуються статистичні дані про вчинення неповнолітніми особами або за їх участю кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Ключові слова: злочинність неповнолітніх, кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Брайко Ю.В. Oб’єкт зловживання владою або службовим становищем: кримінально-правова характеристика

Стаття присвячена кримінально-правовій характеристиці об’єкта зловживання владою або службовим становищем. Проаналізовано наукові підходи щодо розуміння сутності об’єкта зазначеного кримінально-протиправного діяння, що склалися у сучасній доктрині кримінального права. Визначено об’єкт зловживання владою або службовим становищем за ступенем узагальнення об’єктів складу кримінального правопорушення, а саме: загальний, родовий і безпосередній.

Ключові слова: зловживання владою, зловживання службовим становищем, кримінальне правопорушення у сфері службової діяльності, службова особа, об’єкт кримінального правопорушення.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Лисько Т.Д., Гасимов Е.В.о. Співвідношення провокації кримінального правопорушення та співучасті у вчиненні кримінального правопорушення за кримінальним правом України

У статті запропонована кримінально-правова оцінка провокації кримінального правопорушення та його співвідношення з інститутом співучасті у кримінальному праві України. Проведено аналіз даних феноменів, на підставі якого визначено зовнішню подібність провокації та співучасті, однак встановлено відсутність їх змістовної єдності. Наведено широкий спектр діянь провокаційного характеру, яке не охоплюється різними проявами співучасті, що визначені ст. 27 КК України.

Ключові слова: провокація кримінального правопорушення, співучасть, підбурювання до вчинення кримінального правопорушення.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ланцедова Ю.О., Борщ Ю. О. Проблемні питання розуміння взаємодії слідчого з прокурором, слідчим суддею та іншими учасниками кримінального судочинства

Викладено проблемні питання розуміння взаємодії слідчого з прокурором, слідчим суддею та іншими учасниками кримінального судочинства. Окрему увагу приділено висвітленню основних положень співвідношення концепції процесуальної самостійності слідчого та його взаємодії у цьому аспекті з прокурором та слідчим суддею при отриманні дозволу на проведення окремих слідчих розшукових дій та негласних слідчих розшукових дій, а також у процесі застосування заходів забезпечення кримінального провадження, перш за все, запобіжних заходів.

Ключові слова: взаємодія учасників кримінального провадження, слідчий, прокурор, слідчий суддя, слідчі і негласні слідчі розшукові дії, запобіжні заходи.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Крижановський А.С. До питання про суб’єктивну сторону шахрайства

У статті проаналізовано наукові підходи до аналізу суб’єктивної сторони шахрайства. На підставі аналізу підходів провідних вчених констатовано, що обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони складу будь-якого кримінального правопорушення, яка визначає його психологічний зміст і є необхідною умовою кримінальної відповідальності, є вина, яка при  шахрайстві виражається у формі прямого умислу. Також ознаками суб’єктивної сторони шахрайства є корисливий мотив і корислива мета.

Ключові слова: кримінальне правопорушення, шахрайство, власність, кримінальне право, закон.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Заболотна Н.Я. Правовий статус адвоката в цивільному судочинстві

У статті розкриваються правовий статус адвоката в цивільному судочинстві, ним виступає сама особа адвоката як кваліфікованого спеціаліста, що вправі надавати громадянам послуги з правової допомоги, захищати їхні порушені права, свободи та законні інтереси. Проведено дослідження щодо елементів поведінки та власне ставлення адвоката до виконання ним своїх професійних прав та обов’язків з метою надання належного, якісного захисту своїх довірителів. Розглянуто поняття адвокатської таємниці та умов її збереження; коло повноважень адвокатів у межах цивільної  форми судочинства.

Ключові слова: правова допомога, представництво законних прав та інтересів, адвокат, адвокатська таємниця, судова практика, цивільний процес.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Добровольська Н.В., Хамходера О.П. Позбавлення судді доплат через нездійснення правосуддя: хибна універсальність

Статтю присвячено проблематиці доплат до посадового окладу суддів, які не здійснюють правосуддя. Загальний законодавчий припис про відсутність у таких суддів права на доплати піддається критиці у зв’язку з тим, що він: залишає поза увагою змістовну відмінність доплат, нехтує онтологічною різницею причин нездійснення правосуддя, супроводжується позитивістською деталізацією з нульовою регламентаційною сутністю, суперечить правовим позиціям Конституційного Суду України.

Ключові слова: адміністративне судочинство, джерело права, незалежність суддів, правова визначеність, предмет конституційного подання, суддівська винагорода.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шлоер Б., Кравченко К.В. Постмортальний захист прав особистості в німецькому праві

Стаття присвячена дослідженню постмортального захисту прав особистості в німецькому праві. Для досягнення поставленої мети проведено аналіз німецького законодавства, доктрини німецького права, а також судової практики. В доктрині німецького права не має одностайності щодо посмертного захисту основних прав та людської гідності.

Ключові слова: основні права, людська гідність, постмортальний захист прав, права особистості, німецьке право.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Чурпіта Г., Чурпіта В., Ведєрніков Ю. Розгляд судом справ про встановлення факту родинних відносин між фізичними особами

У науковій статті досліджується процесуальний порядок розгляду судом справ про встановлення факту родинних відносин між фізичними особами. Визначається склад осіб, які беруть участь у таких справах, предмет доказування, зміст рішення суду. Як підсумок, зазначається, що у такий спосіб суд здійснює захист сімейних прав та інтересів шляхом встановлення юридичного факту, який є підставою для виникнення відповідних правовідносин.

Ключові слова: розгляд судом справ; встановлення факту, родинні відносини, окреме провадження, особи, які беруть участь у справі, предмет доказування.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Марисюк К.Б., Маськовіта М.М. Поняття корупції: становлення та розвиток підходів

У статті проаналізовано наукові підходи до поняття корупції. За результатами дослідження зроблено висновок, що дати вичерпне визначення поняття корупції є досить складним завданням, оскільки кваліфікація діянь як корупційних змінюється залежно від цінностей і особливостей різних культур. Зокрема, Конвенція ООН проти корупції 2003 року, яка наразі є найважливішим глобальним антикорупційним актом передбачає описовий підхід до визначення поняття корупції через характеристику її форм.

Ключові слова: корупція, кримінальне правопорушення, держава, покарання, закон.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Личенко І.О. Реалізація земельної реформи в Україні: сучасні еколого-правові реалії

Стаття присвячена комплексному аналізу проблем забезпечення екологічної безпеки в аспекті проведення земельної реформи в Україні. Особлива увага присвячена потребі визначення правової основи збереження земельного фонду держави і його раціонального використання. Наголошено на потребі розробки заходів щодо підвищення продуктивності використання земель, більш раціонального (менш виснажливого) їх використання, розширення можливостей ознайомлення землекористувачів з кадастровою інформацією, посилення механізмів управління екологічними ризиками, пов’язаними з реалізацією права власності на землю, забезпечення інституційної відособленості суб’єктів реалізації контрольних повноважень у сфері використання земель сільськогосподарського призначення.

Ключові слова: екологія, екологічна безпека, земля, земельна реформа, землі сільськогосподарського призначення.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кабанов В.І., Мацелик Т.О. Моделі виконання судових рішень в адміністративних справах: досвід України та перспективи розвитку

Стаття присвячена теоретико-методологічному аналізу моделей виконання судових рішень. Виявлено проблеми із модернізацією окремих аспектів адміністративного судочинства, що не може не вплинути на швидкість та ефективність виконання судових рішень в адміністративних справах. У публікації визначено сутність та механізм виконання судових рішень, з’ясовано особливості централізованої, децентралізованої та змішаної моделей виконання судових рішень, здійснено огляд сучасної зарубіжної практики організаційно-правового регулювання відносин у сфері виконання судових рішень.

Ключові слова: судове рішення, виконавче провадження, виконання судового рішення, адміністративне судочинство, адміністративна справа, публічно-правові відносини, гарантії.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравченко М.Г. Позасудовий порядок реалізації права на державну компенсацію в Україні

Стаття присвячена дослідженню позасудового порядку відшкодування матеріальної шкоди публічною адміністрацією приватній особі. У результаті проведеного дослідження констатовано те, що вітчизняне законодавство не містить чіткої процедури такого відшкодування, яка б була орієнтована на стандарти, що існують у країнах-членах ЄС. Зважаючи на це, запропоновано створення спеціального закону про матеріальну відповідальність держави, який закладе правовий механізм реалізації права приватних осіб на державну компенсацію.

Ключові слова: право на державну компенсацію, публічна адміністрація, матеріальна відповідальність, законодавство, умови відповідальності.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 92

golovna_92-page0001

титульна сторінка

зміст

Кравченко М.Г. Підстави та умови реалізації права на компенсацію матеріальної шкоди, завданої публічною адміністрацією (частина 2)

Стаття присвячена дослідженню окремих умов реалізації права на державну компенсацію як інструменту відшкодування шкоди, завданої приватній особі рішеннями, дією чи бездіяльністю публічної адміністрації. Деталізовано окремі умови матеріальної відповідальності публічної адміністрації за шкоду, завдану приватним особам. Визначено систему чинників, яка має бути використана при визначенні розміру моральної відповідальності за збитки, завдані публічною адміністрацією приватній особі. Конкретизовані критерії для встановлення причинно-наслідкового зв’язку між діями публічного службовця та шкодою, яка завдана приватній особі при вирішенні справ про державну компенсацію.

Ключові слова: право на державну компенсацію, публічна адміністрація, матеріальна відповідальність, законодавство, умови відповідальності.

Відкрити статтю>>>

Марисюк К.Б., Сорока С.О. Класифікація закінчених кримінальних правопорушень залежно від їх конструкції

У статті проаналізовано наукові підходи до класифікації закінчених кримінальних правопорушень залежно від їх конструкції. Аналіз наукових розробок з питань класифікації складів кримінальних правопорушень свідчать, що, не зважаючи на наявні на сьогодні у науці різноманітні підходи до класифікації, досі найбільш визнаною залишається концепція поділу складів кримінальних правопорушень на формальні, матеріальні і усічені (класифікація – за способом (особливостями) конструкції об’єктивної сторони).

Ключові слова: кримінальне правопорушення, класифікація, кримінальне право, склад кримінального правопорушення, закон.

Відкрити статтю>>>

Анікіна Г.В., Гаврік Р.О. Досягнення шлюбного віку як умова вступу в шлюб в законодавстві зарубіжних країн

В статті досліджено досягнення шлюбного віку як умову вступу в шлюб в законодавстві зарубіжних країн. Закцентовано увагу, що шлюби, укладені з порушенням вимог, що встановлені законом, є нікчемними, або заперечними. Проаналізовано сімейне законодавство зарубіжних країн, з’ясовано що в більшості цивілізованих держав шлюбний вік збігається з віком набуття фізичною особою повної цивільної дієздатності. Зроблено висновок про необхідність ліквідації проблеми дитячих шлюбів в сучасному суспільстві.

Ключові слова: шлюб, сім’я, сімейне право, сімейне законодавство зарубіжних країн, умови вступу в шлюб, право на шлюб, шлюбний вік, цивільна дієздатність, дитячі шлюби.

Відкрити статтю>>>

M. Kachynska Some Aspects of Work of Domestic Violence Reaction Police Unit in Ukraine

У статті проаналізовано повноваження поліцейських груп реагування на випадки домашнього насильства. Автор запропонував  по-кроковий алгоритм дій означених поліцейських під час реагування на випадки злочинів на сімейно-побутовому грунті, який заснований на стандартах ЄС. Окремо розкрито нормативно-правове регулювання діяльності поліцейських груп реагування на випадки домашнього насильства. Звернута увага на відповідність правових норм у означеній сфері зобов’язанням України відповідно до укладених міжнародних угод.

Ключові слова: насильство, домашнє насильство, поліцейське реагування, алгоритм дій, стандарти, насильство за ознакою статі.

Відкрити статтю>>>

O.I. Oliinyk, Ia.M. Krupko Legal Regulation of the Legal Status of Cryptocurrency in Ukraine

У статті досліджено правовий статус криптовалюти в Україні як фінансового інструменту. Здійснений аналіз теоретико–правових підходів до визначення поняття «криптовалюта». Проаналізований стан процесу та шляхи правового врегулювання участі зовнішніх суб’єктів у криптовалютних відносинах та надані власні рекомендації щодо удосконалення нормативно-правового регулювання криптовалюти в Україні.

Ключові слова: криптовалюти, віртуальна валюта, фіатні валюти, майнінг, емісія, платіжні системи, Bitcoin.

Відкрити статтю>>>

Тараненко М.М. Правовий статус викривачів корупційних правопорушень: міжнародно-правове регулювання та імплементація в законодавство України

Стаття присвячена дослідженню проблематики визначення правового статусу та захисту осіб, що повідомляють про факти вчинення корупційних правопорушень (викривачів). Проаналізовано міжнародний досвід врегулювання питання захисту викривачів та його імплементації у вітчизняне законодавство.

Ключові слова: боротьба з корупцією, викривач, інформатор, корупційне правопорушення, правовий захист викривачів.

Відкрити статтю>>>

Maciąg-Świontek M. Правовой анализ региональной интеграции государств на постсоветском пространстве

Стаття присвячена темі розвитку процесів регіональної інтеграції на пострадянському просторі. Феномен інтеграції а також інтеграційні організації аналізуються в тій мірі, в якій вони тісно пов’язані з міжнародним правом. У статті дана оцінка реальних процесів регіональної інтеграції на пострадянському просторі. Вказується Співдружність Незалежних Держав як інституційне середовище регіональної інтеграції. У статті розглядається поточна правова ситуація інтеграції а також матеріальний обсяг інтеграції.

Ключові слова: Співдружність Незалежних Держав, інтеграція на пострадянському просторі, регіональні інтеграційні організації, державне співробітництво.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Maciąg-Świontek M. Правовой анализ региональной интеграции государств на постсоветском пространстве

Стаття присвячена темі розвитку процесів регіональної інтеграції на пострадянському просторі. Феномен інтеграції а також інтеграційні організації аналізуються в тій мірі, в якій вони тісно пов’язані з міжнародним правом. У статті дана оцінка реальних процесів регіональної інтеграції на пострадянському просторі. Вказується Співдружність Незалежних Держав як інституційне середовище регіональної інтеграції. У статті розглядається поточна правова ситуація інтеграції а також матеріальний обсяг інтеграції.

Ключові слова: Співдружність Незалежних Держав, інтеграція на пострадянському просторі, регіональні інтеграційні організації, державне співробітництво.

Відкрити статтю>>>

 

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Тараненко М.М. Правовий статус викривачів корупційних правопорушень: міжнародно-правове регулювання та імплементація в законодавство України

Стаття присвячена дослідженню проблематики визначення правового статусу та захисту осіб, що повідомляють про факти вчинення корупційних правопорушень (викривачів). Проаналізовано міжнародний досвід врегулювання питання захисту викривачів та його імплементації у вітчизняне законодавство.

Ключові слова: боротьба з корупцією, викривач, інформатор, корупційне правопорушення, правовий захист викривачів.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

O.I. Oliinyk, Ia.M. Krupko Legal Regulation of the Legal Status of Cryptocurrency in Ukraine

У статі досліджено правовий статус криптовалюти в Україні як фінансового інструменту. Здійснений аналіз теоретико–правових підходів до визначення поняття «криптовалюта». Проаналізований стан процесу та шляхи правового врегулювання участі зовнішніх суб’єктів у криптовалютних відносинах та надані власні рекомендації щодо удосконалення нормативно-правового регулювання криптовалюти в Україні.

Ключові слова: криптовалюти, віртуальна валюта, фіатні валюти, майнінг, емісія, платіжні системи, Bitcoin.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

M. Kachynska Some Aspects of Work of Domestic Violence Reaction Police Unit in Ukraine

У статті проаналізовано повноваження поліцейських груп реагування на випадки домашнього насильства. Автор запропонував  по-кроковий алгоритм дій означених поліцейських під час реагування на випадки злочинів на сімейно-побутовому грунті, який заснований на стандартах ЄС. Окремо розкрито нормативно-правове регулювання діяльності поліцейських груп реагування на випадки домашнього насильства. Звернута увага на відповідність правових норм у означеній сфері зобов’язанням України відповідно до укладених міжнародних угод.

Ключові слова: насильство, домашнє насильство, поліцейське реагування, алгоритм дій, стандарти, насильство за ознакою статі.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Анікіна Г.В., Гаврік Р.О. Досягнення шлюбного віку як умова вступу в шлюб в законодавстві зарубіжних країн

В статті досліджено досягнення шлюбного віку як умову вступу в шлюб в законодавстві зарубіжних країн. Закцентовано увагу, що шлюби, укладені з порушенням вимог, що встановлені законом, є нікчемними, або заперечними. Проаналізовано сімейне законодавство зарубіжних країн, з’ясовано що в більшості цивілізованих держав шлюбний вік збігається з віком набуття фізичною особою повної цивільної дієздатності. Зроблено висновок про необхідність ліквідації проблеми дитячих шлюбів в сучасному суспільстві.

Ключові слова: шлюб, сім’я, сімейне право, сімейне законодавство зарубіжних країн, умови вступу в шлюб, право на шлюб, шлюбний вік, цивільна дієздатність, дитячі шлюби.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS