Явтушенко О.В. Поняття і зміст немайнових репродуктивних прав фізичної особи

У статті викладено результати дослідження проблем визначення поняття репродуктивних прав, підходів до встановлення обсягу таких прав та їх правового змісту. Аналіз вказаної проблематики засвідчив актуальність та своєчасність її дослідження. Зроблені у статті висновки можуть бути використанні у правотворчій та правозастосовній діяльності для врегулювання місця репродуктивних прав фізичних осіб у правовій системі України, правовій регламентації прав на аборт, штучне запліднення та використання контрацепції, а також подальших наукових досліджень піднятої тематики.

Ключові слова: репродуктивні права, особисті немайнові права,фізична особа, природне право, гарантії здійснення права.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Павлович-Сенета Я.П., Лепіш Н.Я. Поняття та характерні риси послуг, що надаються Національною поліцією в Україні: теоретико-правовий аспект

Статтю присвячено аналізу теоретико-правових підходів щодо поняття та характерних ознак послуг, що надаються Національною поліцією в Україні. Зважаючи на велике коло проблем, що виникають у питанні сервісних послуг Національної поліції, досліджуються ідеологічні, наукові та правові основи окресленого правового явища. На підставі проведеного наукового аналізу поняття та характерних ознак поліцейських послуг, авторами висловлюються власні пропозиції спрямовані на подальше удосконалення адміністративно-правового забезпечення даного виду адміністративних послуг. Наголошено, що первісно формування «нової поліції» передбачало створення саме сервісної, а не репресивно-каральної структури, що забезпечує реалізацію та захист прав людини. Правильне розуміння нової ідеології діяльності поліції забезпечить оперативну імплементацію європейських стандартів правоохоронної діяльності в Україні та підвищить ефективність діяльності цього правоохоронного органу.

Ключові слова: адміністративні послуги, діяльність, законність, компетенція, поліція, права людини, правопорядок, рішення, сервісна діяльність.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 85

golovna_85-page0001

титульна сторінка

зміст

Гоцуляк Ю.В., Міхайліна Т.В. Соціологічне праворозуміння як доктринальна основа судової правотворчості

У статті проаналізований вплив соціологічного типу праворозуміння на обґрунтування значення суддівської правотворчості для розвитку правової системи. Доводиться положення щодо соціального походження правової реальності, в основу якої покладене правовідношення. Це призводить до потреби у додатковій професійній правотворчості суддів, що наділені повноваженнями як безпосереднього розгляду обставин справи так і владою приймати рішення.

Ключові слова: праворозуміння, суддя, правотворчість, соціологія, живе право.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625713

Кириченко А.А., Бидей А.Н. Основы инновационного понимания сущности, функций, системы и порядка формирования антиделиктных органов: часть вторая

Раскрыта преступная сущность принципа состязательности как англосаксонского, так и перенявшего этот принцип украинского криминального судопроизводства. Обоснована неконституционность требований европейских партнеров по лишению прокуратуры общего надзора. Подчеркнута явная коррупционность и непрофессиональность процедуры конкурсов и доборов высших судебных и прокурорских инстанций.

Ключевые слова: состязательность англосаксонского и украинского криминального судопроизводства; общий надзор прокуратуры; судебный конкурс; добор прокуроров.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625725

Кравченко М.Г. Комунікативні свободи: конституційно-правове регулювання в Україні та Німеччині

Стаття присвячена дослідженню системи комунікативних свобод в Україні та Німеччині та їхньому конституційно-правовому регулюванню. Теоретичною базою дослідження були праці українських, німецьких та швейцарських вчених-юристів, присвячених аналізу вказаних свобод приватних осіб. У процесі дослідження було проаналізовано положення законодавства України та Федеративної Республіки Німеччина, а також акти Конституційного Суду України та Федерального Конституційного Суду Німеччини, присвячені конституційно-правовому регулюванню та трактуванню сфери захисту комунікативних свобод. На підставі дослідження зроблено висновок про те, що системи таких свобод в Україні та Німеччині частково збігаються. Однак, суттєво різняться підходи щодо розуміння їхньої мети, а також сфери конституційно-правового захисту. У результаті дослідження визначено сферу конституційно-правового захисту кожної окремої комунікативної свободи. Отримані результати можуть бути використані Конституційним Судом України при подальшому тлумаченні сутності та мети, сфери захисту, підстав обмеження вказаних свобод приватних осіб.

Ключові слова: комунікативні свободи, свобода поглядів, свобода слова, свобода мовлення, свобода кіно, свобода інформації, свобода науки та викладання, свобода мистецтва.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625800

Лесько Н.В., Цьвок М.С. Організаційно-правові проблеми діяльності виховних колоній в Україні

Стаття присвячена організаційно-правовим проблемам діяльності виховних колоній в Україні. Констатовано, що упродовж останніх п’яти років відбувається істотне зменшення кількості неповнолітніх, засуджених за вчинення злочинів. При цьому позитивною є тенденція застосування місцевими загальними судами до винних осіб альтернативних позбавленню волі покарань. Позбавлення підлітка волі – це крайній захід. Попередження правопорушень серед дітей шляхом активної дії на їх поведінку і спосіб життя, а також на спосіб мислення – ось шлях, який може дати позитивні результати. Крім того негативні наслідки ізоляції від суспільства, значно більше впливають на дітей, ніж на дорослих.

Ключові слова: неповнолітній засуджений, виховна колонія, виховний вплив, органи та служби у справах дітей.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625808

Янчук А.О., Мазур Т.В., Саєнко О.С. Напрямки удосконалення законодавства про місцеві референдуми в умовах глобалізації

У статті розглянуто питання законодавчих прогалин організації і проведення місцевих референдумів, запропоновано напрямки нормативного врегулювання відповідних питань, основні проблеми які мають бути вирішені у майбутньому законі про місцеві референдуми в умовах глобалізації.

Ключові слова: місцевий референдум, народовладдя, безпосередня демократія, партисипаторна демократія, місцеве самоврядування.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625812

Йосифович Д.І., Мороз О.Б. Органи Національної поліції України як суб’єкти запобігання та протидії домашньому насильству

У статті звертається увагу на функції та компетенцію Національної поліції України як суб’єкта запобігання домашньому насильству. Діяльність уповноважених підрозділів Національної поліції відіграє важливу роль у боротьбі з домашнім насильством, оскільки саме ці уповноважені органи зобов’язані безпосередньо здійснювати низку профілактичних дій та заходів.

Ключові слова: запобігання злочинності, протидія злочинності, домашнє насильство, суб’єкти протидії злочинності, Національна поліція.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625814

Ланцедова Ю.А., Косаревская О.В. Основы инновационного понимания сущности, функций, системы и порядка формирования антиделиктных органов: часть первая

Обосновано наличие у правоохранительных органов тринадцати функций в контексте преодоления криминальных и иных правонарушений и переименование в этой связи их в антиделиктные органы. Предложены инновационные наименования и система антиделиктных органов, их сотрудников и деятельности.

Ключевые слова: функции и система антиделиктных органов; прокуратура; публичнотура; адвокатура; следотура; экпертнотура; ордистатура;  экспертнотура; исполнитотура.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625816

Мороз О.Б., Нікітін А.А. Загальна характеристика заходів процесуального примусу, які застосовуються в адміністративному судочинстві України

Стаття присвячена особливостям реалізації заходів процесуального примусу, передбачених Кодексом адміністративного судочинства. Заходи процесуального примусу – це процесуальні дії, що здійснюються судом у випадках, визначених процесуальним законом, щоб заохотити відповідних осіб дотримуватися встановлених судом правил, сумлінного виконання процесуальних обов’язків, заборони зловживання правами та запобігання незаконним протиправним діям під час під час здійснення судочинства . Заходи процесуального примусу поширюються лише на осіб, які порушили порядок, встановлений в суді під час адміністративної справи (порушення порядку може виражатися в недоречних образах, неповазі до суду, недотриманні вимог головуючого, поданні документів через судового розпорядника тощо), а також осіб, які  перешкоджають здійсненню адміністративних процедур під час адміністративного судочинства.

Ключові слова: Кодекс адміністративного судочинства України, заходи примусу, попередження, захист прав, учасники процесу.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625821

Парута О.В. Принципи організації та здійснення правової соціалізації

В теорії права переважають два полярних підходи до дослідження правової соціалізації: авторитарний, де домінує патерналістське розуміння соціалізації як дії на особу ззовні, і, гуманістичний, в межах якого правова соціалізація розглядається з точки зору процесів, що відбуваються у свідомості конкретної людини як її учасника. В межах гуманістичного підходу виникає потреба окреслення основних принципів (засад) здійснення правової соціалізації. Значення принципів вагоме, адже за допомогою принципів розкривається зміст правової соціалізації. Це критерій, через який можна формувати чимало суджень щодо правової природи та призначення процесу соціалізації людини.

Ключові слова: правова соціалізація, особистість, правомірна поведінка, правове виховання, правосвідомість, принципи правової соціалізації.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625825

Титова О.В. Правове регулювання підприємницької діяльності у Франції: сучасні напрями розвитку

У  статті проаналізовані окремі сучасні напрями розвитку законодавства Франції, яке регулює підприємницьку діяльність. Розглянуто розвиток правового регулювання у таких сферах, як цифровізація економіки, створення економіки замкнутого циклу, корпоративна соціальна відповідальність, розвиток форм здійснення підприємницької діяльності. На підставі проведеного дослідження авторкою обґрунтовано окремі пропозиції щодо  вдосконалення та розвитку законодавства України у відповідних сферах.

Ключові слова: підприємницька діяльність, правове регулювання, законодавство, цифрова економіка, корпоративна соціальна відповідальність, сталий розвиток.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625827

Ткач Ю.Д., Куцакова А.А. Основы инновационного понимания сущности, функций, системы и порядка формирования антиделиктных органов: часть четвертая

Представлены инновационные редакции тринадцати статей перспективного Конституционного кодекса Украины, а равно любой иной страны мира. Раскрыт инновационный конституционный статус института президента страны, прокуратуры, суда, публичнотуры, адвокатуры, следотуры, экпертнотуры, ордистатуры, экспертнотуры и исполнитотуры в части превращения украинского и иного государства мира в правовое государство.

Ключевые слова: конституционный правовой статус полномочий антиделиктных органов; правовое государство; обеспечение, соблюдение и восстановление правового статуса социосубъектов.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625832

Тунтула А.С., Бидей А.Н. Основы инновационного понимания сущности, функций, системы и порядка формирования антиделиктных органов: часть третья

Обосновано, что используемое в конкурсах антиделиктологов тестирование на «IQ» фактически означает коэффициент не интеллекта, а уровня решения специальных задач, который не  связан со способностью наиболее эффективно, рационально и качественно осуществлять определенный вид антиделиктной деятельности. Представлен вариант коренного реформирования адвокатуры, следотуры, экспертнотуры, ордистатуры и исполнитотуры и появления публичнотуры.

Ключевые слова: коэффициент интеллекта и решения специальных задач; публичнотура; адвокатура; следотура; экпертнотура; ордистатура;  экспертнотура; исполнитотура.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625836

Яблуновська К.М. Позасудовий контроль як спосіб захисту права на свободу пересування та права на вільний вибір місця проживання громадянами України

Стаття присвячена дослідженню позасудового контролю як способу захисту права на свободу пересування та права на вільний вибір місця проживання громадянами України. Автором обґрунтовується ідея про те, що існує об’єктивна потреба у посиленні нормативного забезпечення міжвідомчого та відомчого внутрішнього адміністративного контролю за діяльністю суб’єктів публічної адміністрації залучених до забезпечення реалізації вказаних прав громадян України. Крім того, доводиться необхідність закладення якісно нової юридичної основи співпраці інституцій громадянського суспільна з суб’єктами публічної адміністрації відповідальних за забезпечення названих прав громадян. Така співпраця, на думку автора, має здійснюватися на засадах рівності та партнерства. З цією метою запропоновано низку змін та доповнень до законодавства України.

Ключові слова: позасудовий контроль, публічна адміністрація, права людини, громадяни України, міграційне право.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625838

Полешко А.В. Пропозиції з удосконалення порядку здійснення виклику у кримінальному провадженні

Стаття покликана проаналізувати застосовний режим правового регулювання здійснення виклику у кримінальному провадженні та сформувати конкретні пропозиції щодо його вдосконалення. Визначено проблемні аспекти, пов’язані з недостатнім залученням новітніх засобів зв’язку, залученням третіх осіб тощо. За результатами виокремлення критеріїв належного виклику сформовано пропозиції щодо застосування електронної пошти й засобів мобільного зв’язку.

Ключові слова: виклик, повістка, діджиталізація, засоби зв’язку, кримінальне провадження.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625840

Суходоля М.В. Засоби впливу на правосвідомість та правову культуру

У статті аналізуються безпосередні засоби впливу на формування правової свідомості та правової культури, серед яких називаються правове виховання, правова освіта та правова просвіта. Виявлено співвідношення безпосередніх засобів впливу на правову культуру та правосвідомість.

Ключові слова: правосвідомість, правова культура, правове виховання, правова освіта, правова просвіта.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625844

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Хардіков В.В. Правове забезпечення формування майна та джерел коштів неурядових (неприбуткових) організацій

У статті розглянуто основні нормативно-правові акти, які визначають сутність та засади функціонування неурядових (неприбуткових) організацій в Україні. Згруповано основні види неурядових організацій, які відповідають визначеним вимогам неприбутковості, добровільності та незалежності. Визначено основні методи, інструменти, важелі та джерела фінансування діяльності неурядових організацій в Україні.

Ключові слова: неурядові організації, ознака неприбутковості, юридично визначені джерела фінансування.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 84

golovna_84-page0001

титульна сторінка

зміст

Грень Н.М. Вік як ознака дискримінації: на прикладі Європейського суду з прав людини

Стаття присвячена проблемам дискримінації, особливо однієї з них – дискримінації за віковою ознакою. Загалом аналіз Європейського суду з прав людини вказує на наступне: рішень які б стосувалися дискримінації за віком є надзвичайно мало; Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод не містить окремого переліку дискримінації за віком та відносить ці обставини до «інших ознак» невідмінну від чинного національного законодавства; загалом дискримінація за віком пов’язана з іншими порушеннями зазвичай дискримінацією гендерного характеру; практика Європейського суду є різносторонньою і не вироблені єдині критерії для вказівки дискримінаційні чинники і доволі часто національна правова політика є вищою потребою ніж прогалини дискримінаційного характеру.

Ключові слова: дискримінація, дискримінація за віком, права людини, особи літнього віку , Європейський суд з прав людини.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625846

Кунтій А.І., Хитра А.Я. Окремі питання початку досудового розслідування у формі дізнання

У науковій статті з’ясовано сутність стадії досудового розслідування та надано авторське її визначення. На підставі аналізу думок науковців щодо ознак стадії досудового розслідування, визначено ознаки дізнання як стадії досудового розслідування, якими є завдання дізнання, її учасники, початок цієї стадії, та її підсумок. Проаналізовано приводи до початку дізнання. На підставі цього запропоновано авторське рішення, шляхом внесення відповідних змін до КПК України, зокрема ст. 214 та передбачення можливості до внесення відомостей до ЄРДР не відбирати пояснення, а здійснювати допит; запровадження статей 241-1 «Медичне освідування особи» та статті 243-1 «Порядок залучення спеціаліста для отримання його висновку».

Ключові слова: досудове розслідування, кримінальне провадження, дізнання, початок, спеціаліст.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625848

Сидорук І.І. Інститут оскарження дії, рішень чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора крізь призму діяльності слідчого судді

У науковій статті з’ясовано зміст реалізації конституційного права особи на оскарження процесуальних дій, рішень чи бездіяльності особи під час проведення досудового розслідування слідчим, дізнавачем чи прокурором. Досліджено підходи до поняття скарги на дії, рішення чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора та вимог до її складання. Аргументовано, що до скарги, повинні бути додані копія рішення, що оскаржується та копії документів, якими скаржник обґрунтовує скаргу. Запропоновано впровадження щорічного узагальнення судової практики щодо здійснення судового контролю у сфері захисту прав, свобод та інтересів людини під час виконання слідчим суддею процесуальних функцій.

Ключові слова: досудове розслідування, кримінальне провадження, слідчий суддя, скарга, дії, рішення, бездіяльність.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625852

Шаповалова О.І. Земля (земельна ділянка) як благо,  як об’єкт цивільних прав

У статті визначено, що актуальність написання статті зумовлена земельною реформою в Україні. Проаналізовані норми права про земельну ділянку як об’єкт майнових прав. Розглянуто комплексний теоретичний підхід до правового режиму землі та земельної ділянки як об’єкту цивільних прав. Визначені ознаки земельної ділянки як об’єкту цивільних прав. Обґрунтована важливість охорони державою земель України.  З’ясовано, чим правовий режим земельної ділянки відрізняється від правового режиму іншої нерухомості та іншої речі. Висвітлений погляд на земельну ділянку як на нематеріальне та матеріальне благо. Зроблений висновок про необхідність комплексного правового регулювання земельних відносин, про обмежений правовий режим земельної ділянки. Визначені деякі недоліки земельного законодавства, та  надані пропозиції щодо його вдосконалення.

Ключові слова: земля, земельна ділянка як об’єкт цивільних прав, правовий режим землі, оборотоздатність земельної ділянки, земля (земельна ділянка) як нематеріальне та матеріальне благо.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625854

Пастух А.Є. Особливості розгляду обвинувального акта щодо вчинення кримінального проступку на стадії підготовчого провадження

Вказану статтю присвячено дослідженню особливостей розгляду судом на стадії підготовчого провадження обвинувальних актів, які скеровано до суду прокурором про обвинувачення осіб у вчиненні кримінальних проступків, оскільки вказаний інститут є новелою чинного Кримінального процесуального кодексу України (надалі КПК України), а також розкрито питання чи відноситься проведення спрощеного провадження до дискреційних повноважень суду.

Ключові слова: кримінальний проступок, спрощене провадження, підготовче провадження, ухвала, вирок, клопотання.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625856

Борусовський М.В. Типові слідчі ситуації під час розслідування зловживання владою або службовим становищем суддею в ході здійснення правосуддя

Наукову статтю присвячено питанню виокремлення та класифікації типових слідчих ситуацій під час розслідування зловживання владою або службовим становищем суддею в ході здійснення правосуддя. Проаналізовано наукові позиції з приводу поняття слідчих ситуацій та критеріїв для їхньої типізації. Підкреслено важливість типізації слідчих ситуацій на початковому та наступному етапах розслідування, а також розроблення алгоритму дій слідчого в ході розслідування зловживання владою або службовим становищем суддею під час здійснення правосуддя.

Ключові слова: розслідування, кримінальне провадження, зловживання, влада, службове становище, правосуддя.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625858

Ратнова А.В. Класифікація електронних документів, як джерел доказів у кримінальному провадженні

У статті розглядаються існуючі класифікації електронних документів, як джерел доказів у кримінальному провадженні. Проаналізовано наукові дослідження, слідчо-судову практику та обґрунтовано критерії класифікації електронних документів.

Ключові слова: документ, електронний документ, метадані, підстави класифікації, доказування.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625862

Бучинська О.С. Поняття підстав криміналізації (декриміналізації) діянь

Стаття присвячена вивченню поняття «підстави криміналізації (декримінадізації) діянь». Проаналізовано думки провідних вчених з цього приводу, виокремлено характерні підходи останніх до досліджуваного питання. На підставі проведеного дослідження зроблено висновок, що під підставами криміналізації (декримінадізації) діянь потрібно розуміти дійсні об’єктивні передумови, що відображають суспільну необхідність створення, зміни чи скасування кримінально-правової норми.

Ключові слова: криміналізація, декриміналізація, підстава, закон, право.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625866

Полешко А.В. До проблематики поняття особистості злочинця

Стаття покликана дослідити основні сучасні тенденції в розумінні особистості злочинця, виділити проблемні аспекти у згаданому розумінні, а також сформувати пропозиції щодо їх подолання. Встановлено, що наразі в більшості наукових робіт часто ігнорується домодерний метафізичний вимір осмислення особистості злочинця. За результатами дослідження піддано згадане розуміння критиці, запропоновано до застосування категорію «природа (сутність) злочинця», надано її визначення.

Ключові слова: особистість злочинця, особистість, природа (сутність), злочинець, злочин.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625870

Рева А.О., Григор’єв В.І. Поняття та види договорів з використанням хмарних технологій у міжнародному приватному праві

Автори аналізують положення українського та зарубіжного законодавства, визначають міжнародно-правові стандарти у сфері надання «хмарних технологій», аналізують «угоди про використання» загальновідомих світових брендів, таких як Apple, Google, Microsoft тощо. У цій науковій статті основна увага присвячена поняттю та видам міжнародного договору з використанням хмарних послуг, а також суміжним питанням: сторонам договору; місцю;часу його укладання; права, що застосовується до таких правовідносин тощо. Автори висвітлюють різні типи та види постачальників хмарних послуг; сервіси, які використовуються відповідними суб’єктами права; класифікації «хмар»; види міжнародних договорів, що укладаються в залежності від типу провайдерів та обсягу наданих послуг тощо.

Ключові слова: хмарні технології, хмарні послуги, типи хмарних постачальників, міжнародний договір з використання хмарних технологій.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625872

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Суходоля М.В. Засоби впливу на правосвідомість та правову культуру

У статті аналізуються безпосередні засоби впливу на формування правової свідомості та правової культури, серед яких називаються правове виховання, правова освіта та правова просвіта. Виявлено співвідношення безпосередніх засобів впливу на правову культуру та правосвідомість.

Ключові слова: правосвідомість, правова культура, правове виховання, правова освіта, правова просвіта.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Полешко А.В. Пропозиції з удосконалення порядку здійснення виклику у кримінальному провадженні

Стаття покликана проаналізувати застосовний режим правового регулювання здійснення виклику у кримінальному провадженні та сформувати конкретні пропозиції щодо його вдосконалення. Визначено проблемні аспекти, пов’язані з недостатнім залученням новітніх засобів зв’язку, залученням третіх осіб тощо. За результатами виокремлення критеріїв належного виклику сформовано пропозиції щодо застосування електронної пошти й засобів мобільного зв’язку.

Ключові слова: виклик, повістка, діджиталізація, засоби зв’язку, кримінальне провадження.

Відкрити статтю>>>

 

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Яблуновська К.М. Позасудовий контроль як спосіб захисту права на свободу пересування та права на вільний вибір місця проживання громадянами України

Стаття присвячена дослідженню позасудового контролю як способу захисту права на свободу пересування та права на вільний вибір місця проживання громадянами України. Автором обґрунтовується ідея про те, що існує об’єктивна потреба у посиленні нормативного забезпечення міжвідомчого та відомчого внутрішнього адміністративного контролю за діяльністю суб’єктів публічної адміністрації залучених до забезпечення реалізації вказаних прав громадян України. Крім того, доводиться необхідність закладення якісно нової юридичної основи співпраці інституцій громадянського суспільна з суб’єктами публічної адміністрації відповідальних за забезпечення названих прав громадян. Така співпраця, на думку автора, має здійснюватися на засадах рівності та партнерства. З цією метою запропоновано низку змін та доповнень до законодавства України.

Ключові слова: позасудовий контроль, публічна адміністрація, права людини, громадяни України, міграційне право.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Тунтула А.С., Бидей А.Н. Основы инновационного понимания сущности, функций, системы и порядка формирования антиделиктных органов: часть третья

Обосновано, что используемое в конкурсах антиделиктологов тестирование на «IQ» фактически означает коэффициент не интеллекта, а уровня решения специальных задач, который не  связан со способностью наиболее эффективно, рационально и качественно осуществлять определенный вид антиделиктной деятельности. Представлен вариант коренного реформирования адвокатуры, следотуры, экспертнотуры, ордистатуры и исполнитотуры и появления публичнотуры.

Ключевые слова: коэффициент интеллекта и решения специальных задач; публичнотура; адвокатура; следотура; экпертнотура; ордистатура;  экспертнотура; исполнитотура.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ткач Ю.Д., Куцакова А.А. Основы инновационного понимания сущности, функций, системы и порядка формирования антиделиктных органов: часть четвертая

Представлены инновационные редакции тринадцати статей перспективного Конституционного кодекса Украины, а равно любой иной страны мира. Раскрыт инновационный конституционный статус института президента страны, прокуратуры, суда, публичнотуры, адвокатуры, следотуры, экпертнотуры, ордистатуры, экспертнотуры и исполнитотуры в части превращения украинского и иного государства мира в правовое государство.

Ключевые слова: конституционный правовой статус полномочий антиделиктных органов; правовое государство; обеспечение, соблюдение и восстановление правового статуса социосубъектов.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Титова О.В. Правове регулювання підприємницької діяльності у Франції: сучасні напрями розвитку

У  статті проаналізовані окремі сучасні напрями розвитку законодавства Франції, яке регулює підприємницьку діяльність. Розглянуто розвиток правового регулювання у таких сферах, як цифровізація економіки, створення економіки замкнутого циклу, корпоративна соціальна відповідальність, розвиток форм здійснення підприємницької діяльності. На підставі проведеного дослідження авторкою обґрунтовано окремі пропозиції щодо  вдосконалення та розвитку законодавства України у відповідних сферах.

Ключові слова: підприємницька діяльність, правове регулювання, законодавство, цифрова економіка, корпоративна соціальна відповідальність, сталий розвиток.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Парута О.В. Принципи організації та здійснення правової соціалізації

В теорії права переважають два полярних підходи до дослідження правової соціалізації: авторитарний, де домінує патерналістське розуміння соціалізації як дії на особу ззовні, і, гуманістичний, в межах якого правова соціалізація розглядається з точки зору процесів, що відбуваються у свідомості конкретної людини як її учасника. В межах гуманістичного підходу виникає потреба окреслення основних принципів (засад) здійснення правової соціалізації. Значення принципів вагоме, адже за допомогою принципів розкривається зміст правової соціалізації. Це критерій, через який можна формувати чимало суджень щодо правової природи та призначення процесу соціалізації людини.

Ключові слова: правова соціалізація, особистість, правомірна поведінка, правове виховання, правосвідомість, принципи правової соціалізації.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мороз О.Б., Нікітін А.А. Загальна характеристика заходів процесуального примусу, які застосовуються в адміністративному судочинстві України

Стаття присвячена особливостям реалізації заходів процесуального примусу, передбачених Кодексом адміністративного судочинства. Заходи процесуального примусу – це процесуальні дії, що здійснюються судом у випадках, визначених процесуальним законом, щоб заохотити відповідних осіб дотримуватися встановлених судом правил, сумлінного виконання процесуальних обов’язків, заборони зловживання правами та запобігання незаконним протиправним діям під час під час здійснення судочинства . Заходи процесуального примусу поширюються лише на осіб, які порушили порядок, встановлений в суді під час адміністративної справи (порушення порядку може виражатися в недоречних образах, неповазі до суду, недотриманні вимог головуючого, поданні документів через судового розпорядника тощо), а також осіб, які  перешкоджають здійсненню адміністративних процедур під час адміністративного судочинства.

Ключові слова: Кодекс адміністративного судочинства України, заходи примусу, попередження, захист прав, учасники процесу.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ланцедова Ю.А., Косаревская О.В. Основы инновационного понимания сущности, функций, системы и порядка формирования антиделиктных органов: часть первая

Обосновано наличие у правоохранительных органов тринадцати функций в контексте преодоления криминальных и иных правонарушений и переименование в этой связи их в антиделиктные органы. Предложены инновационные наименования и система антиделиктных органов, их сотрудников и деятельности.

Ключевые слова: функции и система антиделиктных органов; прокуратура; публичнотура; адвокатура; следотура; экпертнотура; ордистатура;  экспертнотура; исполнитотура.

Відкрити статтю>>>

 

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Йосифович Д.І., Мороз О.Б. Органи Національної поліції України як суб’єкти запобігання та протидії домашньому насильству

У статті звертається увагу на функції та компетенцію Національної поліції України як суб’єкта запобігання домашньому насильству. Діяльність уповноважених підрозділів Національної поліції відіграє важливу роль у боротьбі з домашнім насильством, оскільки саме ці уповноважені органи зобов’язані безпосередньо здійснювати низку профілактичних дій та заходів.

Ключові слова: запобігання злочинності, протидія злочинності, домашнє насильство, суб’єкти протидії злочинності, Національна поліція.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Янчук А.О., Мазур Т.В., Саєнко О.С. Напрямки удосконалення законодавства про місцеві референдуми в умовах глобалізації

У статті розглянуто питання законодавчих прогалин організації і проведення місцевих референдумів, запропоновано напрямки нормативного врегулювання відповідних питань, основні проблеми які мають бути вирішені у майбутньому законі про місцеві референдуми в умовах глобалізації.

Ключові слова: місцевий референдум, народовладдя, безпосередня демократія, партисипаторна демократія, місцеве самоврядування.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Лесько Н.В., Цьвок М.С. Організаційно-правові проблеми діяльності виховних колоній в Україні

Стаття присвячена організаційно-правовим проблемам діяльності виховних колоній в Україні. Констатовано, що упродовж останніх п’яти років відбувається істотне зменшення кількості неповнолітніх, засуджених за вчинення злочинів. При цьому позитивною є тенденція застосування місцевими загальними судами до винних осіб альтернативних позбавленню волі покарань. Позбавлення підлітка волі – це крайній захід. Попередження правопорушень серед дітей шляхом активної дії на їх поведінку і спосіб життя, а також на спосіб мислення – ось шлях, який може дати позитивні результати. Крім того негативні наслідки ізоляції від суспільства, значно більше впливають на дітей, ніж на дорослих.

Ключові слова: неповнолітній засуджений, виховна колонія, виховний вплив, органи та служби у справах дітей.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравченко М.Г. Комунікативні свободи: конституційно-правове регулювання в Україні та Німеччині

Стаття присвячена дослідженню системи комунікативних свобод в Україні та Німеччині та їхньому конституційно-правовому регулюванню. Теоретичною базою дослідження були праці українських, німецьких та швейцарських вчених-юристів, присвячених аналізу вказаних свобод приватних осіб. У процесі дослідження було проаналізовано положення законодавства України та Федеративної Республіки Німеччина, а також акти Конституційного Суду України та Федерального Конституційного Суду Німеччини, присвячені конституційно-правовому регулюванню та трактуванню сфери захисту комунікативних свобод. На підставі дослідження зроблено висновок про те, що системи таких свобод в Україні та Німеччині частково збігаються. Однак, суттєво різняться підходи щодо розуміння їхньої мети, а також сфери конституційно-правового захисту. У результаті дослідження визначено сферу конституційно-правового захисту кожної окремої комунікативної свободи. Отримані результати можуть бути використані Конституційним Судом України при подальшому тлумаченні сутності та мети, сфери захисту, підстав обмеження вказаних свобод приватних осіб.

Ключові слова: комунікативні свободи, свобода поглядів, свобода слова, свобода мовлення, свобода кіно, свобода інформації, свобода науки та викладання, свобода мистецтва.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кириченко А.А., Бидей А.Н. Основы инновационного понимания сущности, функций, системы и порядка формирования антиделиктных органов: часть вторая

Раскрыта преступная сущность принципа состязательности как англосаксонского, так и перенявшего этот принцип украинского криминального судопроизводства. Обоснована неконституционность требований европейских партнеров по лишению прокуратуры общего надзора. Подчеркнута явная коррупционность и непрофессиональность процедуры конкурсов и доборов высших судебных и прокурорских инстанций.

Ключевые слова: состязательность англосаксонского и украинского криминального судопроизводства; общий надзор прокуратуры; судебный конкурс; добор прокуроров.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гоцуляк Ю.В., Міхайліна Т.В. Соціологічне праворозуміння як доктринальна основа судової правотворчості

У статті проаналізований вплив соціологічного типу праворозуміння на обґрунтування значення суддівської правотворчості для розвитку правової системи. Доводиться положення щодо соціального походження правової реальності, в основу якої покладене правовідношення. Це призводить до потреби у додатковій професійній правотворчості суддів, що наділені повноваженнями як безпосереднього розгляду обставин справи так і владою приймати рішення.

Ключові слова: праворозуміння, суддя, правотворчість, соціологія, живе право.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Рева А.О., Григор’єв В.І. Поняття та види договорів з використанням хмарних технологій у міжнародному приватному праві

Автори аналізують положення українського та зарубіжного законодавства, визначають міжнародно-правові стандарти у сфері надання «хмарних технологій», аналізують «угоди про використання» загальновідомих світових брендів, таких як Apple, Google, Microsoft тощо. У цій науковій статті основна увага присвячена поняттю та видам міжнародного договору з використанням хмарних послуг, а також суміжним питанням: сторонам договору; місцю;часу його укладання; права, що застосовується до таких правовідносин тощо. Автори висвітлюють різні типи та види постачальників хмарних послуг; сервіси, які використовуються відповідними суб’єктами права; класифікації «хмар»; види міжнародних договорів, що укладаються в залежності від типу провайдерів та обсягу наданих послуг тощо.

Ключові слова: хмарні технології, хмарні послуги, типи хмарних постачальників, міжнародний договір з використання хмарних технологій.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Полешко А.В. До проблематики поняття особистості злочинця

Стаття покликана дослідити основні сучасні тенденції в розумінні особистості злочинця, виділити проблемні аспекти у згаданому розумінні, а також сформувати пропозиції щодо їх подолання. Встановлено, що наразі в більшості наукових робіт часто ігнорується домодерний метафізичний вимір осмислення особистості злочинця. За результатами дослідження піддано згадане розуміння критиці, запропоновано до застосування категорію «природа (сутність) злочинця», надано її визначення.

Ключові слова: особистість злочинця, особистість, природа (сутність), злочинець, злочин.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бучинська О.С. Поняття підстав криміналізації (декриміналізації) діянь

Стаття присвячена вивченню поняття «підстави криміналізації (декримінадізації) діянь». Проаналізовано думки провідних вчених з цього приводу, виокремлено характерні підходи останніх до досліджуваного питання. На підставі проведеного дослідження зроблено висновок, що під підставами криміналізації (декримінадізації) діянь потрібно розуміти дійсні об’єктивні передумови, що відображають суспільну необхідність створення, зміни чи скасування кримінально-правової норми.

Ключові слова: криміналізація, декриміналізація, підстава, закон, право.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ратнова А.В. Класифікація електронних документів, як джерел доказів у кримінальному провадженні

У статті розглядаються існуючі класифікації електронних документів, як джерел доказів у кримінальному провадженні. Проаналізовано наукові дослідження, слідчо-судову практику та обґрунтовано критерії класифікації електронних документів.

Ключові слова: документ, електронний документ, метадані, підстави класифікації, доказування.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Борусовський М.В. Типові слідчі ситуації під час розслідування зловживання владою або службовим становищем суддею в ході здійснення правосуддя

Наукову статтю присвячено питанню виокремлення та класифікації типових слідчих ситуацій під час розслідування зловживання владою або службовим становищем суддею в ході здійснення правосуддя. Проаналізовано наукові позиції з приводу поняття слідчих ситуацій та критеріїв для їхньої типізації. Підкреслено важливість типізації слідчих ситуацій на початковому та наступному етапах розслідування, а також розроблення алгоритму дій слідчого в ході розслідування зловживання владою або службовим становищем суддею під час здійснення правосуддя.

Ключові слова: розслідування, кримінальне провадження, зловживання, влада, службове становище, правосуддя.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Пастух А.Є. Особливості розгляду обвинувального акта щодо вчинення кримінального проступку на стадії підготовчого провадження

Вказану статтю присвячено дослідженню особливостей розгляду судом на стадії підготовчого провадження обвинувальних актів, які скеровано до суду прокурором про обвинувачення осіб у вчиненні кримінальних проступків, оскільки вказаний інститут є новелою чинного Кримінального процесуального кодексу України (надалі КПК України), а також розкрито питання чи відноситься проведення спрощеного провадження до дискреційних повноважень суду.

Ключові слова: кримінальний проступок, спрощене провадження, підготовче провадження, ухвала, вирок, клопотання.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шаповалова О.І. Земля (земельна ділянка) як благо, як об’єкт цивільних прав

У статті визначено, що актуальність написання статті зумовлена земельною реформою в Україні. Проаналізовані норми права про земельну ділянку як об’єкт майнових прав. Розглянуто комплексний теоретичний підхід до правового режиму землі та земельної ділянки як об’єкту цивільних прав. Визначені ознаки земельної ділянки як об’єкту цивільних прав. Обґрунтована важливість охорони державою земель України.  З’ясовано, чим правовий режим земельної ділянки відрізняється від правового режиму іншої нерухомості та іншої речі. Висвітлений погляд на земельну ділянку як на нематеріальне та матеріальне благо. Зроблений висновок про необхідність комплексного правового регулювання земельних відносин, про обмежений правовий режим земельної ділянки. Визначені деякі недоліки земельного законодавства, та  надані пропозиції щодо його вдосконалення.

Ключові слова: земля, земельна ділянка як об’єкт цивільних прав, правовий режим землі, оборотоздатність земельної ділянки, земля (земельна ділянка) як нематеріальне та матеріальне благо.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Сидорук І.І. Інститут оскарження дії, рішень чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора крізь призму діяльності слідчого судді

У науковій статті з’ясовано зміст реалізації конституційного права особи на оскарження процесуальних дій, рішень чи бездіяльності особи під час проведення досудового розслідування слідчим, дізнавачем чи прокурором. Досліджено підходи до поняття скарги на дії, рішення чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора та вимог до її складання. Аргументовано, що до скарги, повинні бути додані копія рішення, що оскаржується та копії документів, якими скаржник обґрунтовує скаргу. Запропоновано впровадження щорічного узагальнення судової практики щодо здійснення судового контролю у сфері захисту прав, свобод та інтересів людини під час виконання слідчим суддею процесуальних функцій.

Ключові слова: досудове розслідування, кримінальне провадження, слідчий суддя, скарга, дії, рішення, бездіяльність.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кунтій А.І., Хитра А.Я. Окремі питання початку досудового розслідування у формі дізнання

У науковій статті з’ясовано сутність стадії досудового розслідування та надано авторське її визначення. На підставі аналізу думок науковців щодо ознак стадії досудового розслідування, визначено ознаки дізнання як стадії досудового розслідування, якими є завдання дізнання, її учасники, початок цієї стадії, та її підсумок. Проаналізовано приводи до початку дізнання. На підставі цього запропоновано авторське рішення, шляхом внесення відповідних змін до КПК України, зокрема ст. 214 та передбачення можливості до внесення відомостей до ЄРДР не відбирати пояснення, а здійснювати допит; запровадження статей 241-1 «Медичне освідування особи» та статті 243-1 «Порядок залучення спеціаліста для отримання його висновку».

Ключові слова: досудове розслідування, кримінальне провадження, дізнання, початок, спеціаліст.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Грень Н.М. Вік як ознака дискримінації: на прикладі Європейського суду з прав людини

Стаття присвячена проблемам дискримінації, особливо однієї з них – дискримінації за віковою ознакою. Загалом аналіз Європейського суду з прав людини вказує на наступне: рішень які б стосувалися дискримінації за віком є надзвичайно мало; Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод не містить окремого переліку дискримінації за віком та відносить ці обставини до «інших ознак» невідмінну від чинного національного законодавства; загалом дискримінація за віком пов’язана з іншими порушеннями зазвичай дискримінацією гендерного характеру; практика Європейського суду є різносторонньою і не вироблені єдині критерії для вказівки дискримінаційні чинники і доволі часто національна правова політика є вищою потребою ніж прогалини дискримінаційного характеру.

Ключові слова: дискримінація, дискримінація за віком, права людини, особи літнього віку , Європейський суд з прав людини.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 83

golovna_83-page0001

титульна сторінка

зміст

Мельник Р.С. Доктрина прав людини: перегляд окремих вихідних позицій

У статті аналізується доктрина прав людини у її взаємозв’язку із сферою правотворчості, публічного управління та відправлення правосуддя. На підставі аналізу юридичної літератури, практики правозастосування, рішень іноземних та національних судів робиться висновок про необхідність переоцінки (у напрямі збільшення) значення теорії прав людини у правовій державі.

Ключові слова: права людини, правова держава, адміністративне право, публічне управління, адміністративне судочинство.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625874

Шлоер Б. Академічний плагіат: Нормативно-правова база та практика у Німеччині

Викладені правові документи та судова практика німецьких адміністративних судів продемонструють всеохоплюючу систему протидії проти наукового плагіату. Викладений матеріал також покаже, що науковий плагіат є зростаючою проблемою, яка ґрунтується на сучасних системах оцінювання наукової успішності. Тому потрібно шукати інші додаткові важелі протидії порушенням академічної доброчесності.

Ключові слова: академічний доброчесність, плагіат, Німеччина.  

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625878

Діковська І.А. Чи повинні окремі підстави для відмови у визнанні іноземних судових рішень у цивільних справах, передбачені законодавством України, існувати?

У статті здійснено порівняння підстав для відмови у визнанні і наданні дозволу на виконання іноземних судових рішень у цивільних справах за правом Німеччини, Франції, Австрії, Італії та України. Зроблено висновок, що окремі з підстав для відмови є відомим лише Цивільному процесуальному кодексу України. Пояснено необхідність скасування норм, що встановлюють властиві лише законодавству України підстави для відмови у визнанні і наданні дозволу на примусове виконання іноземних рішень у цивільних справах.

Ключові слова: підстави для відмови у визнанні і виконанні іноземних судових рішень у цивільних справах, Цивільний процесуальний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс Німеччини, Цивільний процесуальний кодекс Франції,  Закон Австрії «Про примусове виконання», Закон Італії «Про міжнародне приватне право».

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625880

Личенко І.О., Пушка М.А., Климович Ю.В. Адвокатська діяльність: досвід країн Європейського Союзу

Стаття присвячена аналізу процесів, що закладають основу функціонування європейської адвокатури, вивченню основ правового регулювання роботи європейських адвокатів на національному та наднаціональному рівнях задля оновлення сучасної моделі правового забезпечення адвокатської діяльності в Україні. Наголошено, що уся система права Європейського Союзу засвідчує автономність професії адвоката, її незалежність, самоврядність. Акцентовано на пріоритетному значенні гарантування права реалізовувати адвокатське самоврядування.

Ключові слова: адвокат, адвокатура, адвокатська справа, адвокатська діяльність, адвокатські послуги, адвокатське самоврядування, адвокатська етика.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625884

Гончарова А.В., Мурач Д.В. До проблеми правового регулювання статусу електронних осіб

Стаття присвячена висвітленню однієї з актуальних теоретико-методологічних проблем вітчизняного правознавства, теми статусу електронної особи. Предметом дослідження є проблемні питання правового дослідження правосуб’єктності нового виду правових осіб “електронної особи”.  Наведено сучасні дефініції електронного особи, включаючи позиції зарубіжних вчених.  Вказана важливість дослідження проблематики “електронного особи” та самого штучного інтелекту.  Проведено аналіз нормативного закріплення Комісії з цивільно-правового регулювання у сфері роботетхнікі Європейського Парламенту. У статті зазначені можливі ризики та ситуації, ключовим ініціатором яких може виступати штучний інтелект. Взято приклади із зарубіжної практики. Проаналізовано теоретичні моменти вдосконалення чинного законодавства України.

Ключові слова: електронна особа, правовий статус, штучний інтелект, робо-право, Європарламент, статус електронної особи, цивільне право.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625886

Заболотна Н.Я. Сучасний стан правового регулювання праці жінок та правова охорона материнства

Дана стаття присвячена розкриттю трудового законодавства у сфері правового регулювання праці жінок та охорони материнства, з’ясуванню основних проблем у цій сфері та визначенню можливих шляхів їх вирішення. Авторами  розглянуто  правове регулювання та конституційні засади праці жінок та правової охорони материнства в Україні. Охарактеризовано становлення, сучасний стан і перспективи розвитку інститутів праці жінок та правової охорони материнства за трудовим законодавством України.

Ключові слова: дискримінація працевлаштування, охорона материнства, праця жінок, трудове законодавство, гендерна рівність.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625888

Ланцедова Ю.О., Попович Т.М. Значення інноваційного розуміння сутності, функцій та системи антиделіктних органів для підвищення рівня захисту правового статусу переслідуваної особи в кримінальному судочинстві

Викладене обґрунтування необхідності перейменування правоохоронних органів в антиделіктні. Розглянуто інноваційні функції антиделіктних органів,що мають охоплювати всі стадії подолання кримінальних та інших правопорушень. Запропонована інноваційна система антиделіктних органів. Обґрунтована необхідність появи публічнотури,слідчотури, ордистатури, експертнотури та виконавчотури і докорінного реформування повноважень та системи прокуратури як правої руки інституту президентства держави, суду та адвокатури.

Ключові слова: сутність, функції і система антиделіктних органів; інноваційні повноваження органів прокуратури, публічнотури та адвокатури.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625890

Поклонська О.Ю., Поклонський А.С. Зловживання правом та його подолання на міжнародному та регіональному рівні

Стаття присвячена дослідженню явища «зловживання правом» з точки зору його негативного прояву у різних правових системах. З метою з’ясування правової природи та змісту зловживання правом проаналізовано питання співвідношення правомірної та неправомірної поведінки. На підставі вивчення доктринальних джерел з означеної проблематики визначено шляхи подолання зловживання правом на міжнародному та регіональному рівні.

Ключові слова: право, законодавство, правомірна поведінка, зловживання правом, протидія, міжнародний та регіональний рівень.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625894

Тунтула О., Котова О. Значення інноваційного розуміння прокурорської діяльності для підвищення рівня забезпечення безпеки учасників антикримінального судочинства

З метою підвищення ефективності забезпечення безпеки учасників в антикримінальному судочинстві розкриті можливості докорінного реформування повноважень прокуратури за трьома напрямками у частині усунення в чинному законодавстві юридичних ляпсусів, суперечностей та інших недоліків, перетворення чинного дійсно кримінального у власне антикримінальне судочинство та як правої руки інституту президентства із забезпечення правового статусу громадян та інших соціосуб’єктів. Акцентована увага на необхідності повернення прокуратурі природної функції зі здійснення нагляду за точним, одноманітним та неухильним виконанням правових актів будь-якими соціосуб’єктами.

Ключові слова: безпека учасників антикримінального судочинства, перетворення кримінального провадження в антикримінальне судочинство, здійснення нагляду за точним, одноманітним і неухильним дотриманням правових актів.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625896

Тунтула О., Ювченко О. Інноваційні конституційні основи забезпечення захисту правового статусу учасників антикримінального судочинства

З метою підвищення рівня захисту правового статусу правопорушника та потерпілого лише на основі об’єктивної істини у будь-якому виді судочинства викладені інноваційні редакції тринадцяти статей перспективного Конституційного кодексу України. Обґрунтовані інноваційні повноваження і система суду. прокуратури, публічнотури, адвокатури та низки інших антиделіктних органів.

Ключові слова: конституційні основи рівного захисту правового статусу правопорушника і потерпілого у всіх видах судочинства, Конституційний кодекс України.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625898

Чорнописька В.З. Адміністративна відповідальність релігійних організацій: оптимальні шляхи модернізації національного законодавства

У статті розглянуто особливості адміністративної відповідальності релігійних організацій із визначенням оптимальних шляхів модернізації вітчизняного законодавства відповідно до наявних суспільних відносин та вимог сучасності. Проаналізовані положення чинного законодавства про свободу совісті та релігійні організації визначають необхідність внесення змін й доповнень до нормативно-правових актів, які регламентують відповідальність за порушення законодавства у цій сфері.

Ключові слова: адміністративна відповідальність юридичних осіб, адміністративна відповідальність релігійних організацій, адміністративно-правове регулювання, адміністративні правопорушення, вина юридичної особи, модернізація національного законодавства.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625901

Антипенко В.В. Міжнародні повітряні перевезення пасажирів в умовах карантинних заходів пандемії COVID-19

У статті розглянуто вплив карантинних заходів пандемії на міжнародні пасажирські повітряні перевезення. Проаналізовано міжнародні стандарти відповідальності авіаперевізників за невиконання зобов’язань за договором, а також наслідки введення карантинних заходів для сторін договору повітряного перевезення. У роботі також аналізуються акти внутрішнього регулювання пасажирських перевезень провідних авіакомпаній світу, описано процедуру повернення коштів та інші форми компенсацій.

Ключові слова: пандемія, авіалінії, економічна криза, сфера транспорту, авіаперевезення, соціальне дистанціювання, салон літака, пандемія.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625906

Васільєва В.А. До питання з приводу презумпції невинуватості як «уявної» проблеми при боротьбі з корупцією

У науковій статті розглянуто криміналізацію незаконного збагачення, в національному законодавстві крізь аспект відповідності такого делікту принципу презумпції невинуватості та з’ясовано ефективність функціонування даної норми відповідно до сучасної доктрини кримінального права. Зазначено міжнародну практику у вирішенні питання щодо відповідності незаконного збагачення принципам верховенства права та презумпції невинуватості.

Ключові слова: корупція, незаконне збагачення, презумпція невинуватості, Конституційний Суд України, Національне антикорупційне бюро України.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625908

Дюжник Д.О. Електронне урядування в Україні: стан впровадження та перспективи розвитку

У статті досліджено зміст і сутність категорії «електронне урядування», його співвідношення з поняттям «публічне адміністрування». Проаналізовано спроби імплементації електронного урядування в Україні. Визначено головні проблеми впровадження інформаційно-комунікативних технологій у сферу публічного адміністрування та основні напрямки їх вирішення. Вивчено сучасні проекти з впровадження елементів електронного урядування в Україні.

Ключові слова: електронне урядування, інформатизація, інформаційно-комунікативні технології, публічне адміністрування, цифрова трансформація, електронні послуги.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625910

Должко В.В. Окремі теоретичні аспекти нормативного врегулювання та диференціації процесів «злиття» та «поглинання» у сфері міжнародних приватноправових комерційних відносин

В статті досліджено окремі нормативні аспекти процесів «злиття» та «поглинання» у сфері міжнародних комерційних приватноправових відносин (міжнародного бізнесу), а саме проведено аналіз понять та підходів до визначення зазначених процесів, їх змістовного наповнення та характерних відмінностей із врахуванням останніх вітчизняних та зарубіжних наукових напрацювань в цій сфері.

Ключові слова: злиття, поглинання, міжнародний бізнес, комерційні приватноправові відносини, відмінності процесів злиття та поглинання.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625912

Зубко А.О., Ткачук К.Р. Особливості поняття гендерної дискримінації в розрізі практики Європейського суду з прав людини та Суду справедливості Європейського Союзу

В статті розглянуто та детально проаналізовано джерела Європейського Союзу спрямовані на забезпечення рівного та справедливого ставлення до жінок та чоловіків. Авторами визначено, що наразі в Європейському Союзу не існує єдиного підходу до визначення поняття «дискримінації», через відсутність основного уніфікованого джерела права, це питання регулюється як власні акти ЄС так і загальновідомі міжнародні акти. Було проведено дослідження рішень найвпливовіших судових органів Європейського союзу для встановлення єдиного розуміння поняття «гендерної дискримінації».

Ключові слова: право Європейського Союзу, дискримінація, зворотний сексизм, Європейський суд з прав людини, Суд справедливості, конвенція, право на захист, рівність, справедливість, міжнародна організація.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625914

Крапив’янська В.В., Сидоренко А.О. Колізійні норми в міжнародному договорі купівлі продажу

Ця стаття присвячена питанням колізійних норм міжнародного договору купівлі-продажу, аналізу і визначенню проблем колізійного методу правового регулювання. Досліджено основні джерела правового регулювання угод міжнародної купівлі-продажу товарів, як на міжнародному так і національному рівні. Звернено увагу на проблеми гармонізації українського законодавства з європейським та з міжнародним правом в сфері правового регулювання договору купівлі-продажу.

Ключові слова: колізійні норми,договір купівлі-продажу, конвенція, продавець, покупець.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625920

Кротюк Є.В. Критерії членства в Європейському Союзі: проблеми та перспективи для України

Стаття присвячена дослідженню нормативних документів, що визначають правові основи членства у Європейському союзі та критерії, яким має відповідати держава задля набуття статусу кандидата у члени;визначенню та аналізу сучасного стану та проблем України на шляху до Європейського Союзу, надано рекомендації для пришвидшення процесу набуття статусу членства.

Ключові слова: Європейський Союз, міжнародне право, інтеграція, членство, критерії членства, країна-кандидат, політичні критерії, економічні критерії, Копенгагенські критерії.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625926

Кузьменко Б.С., Дроздик О.А. Проблеми правового регулювання праці засуджених до позбавлення волі

У статті досліджується питання доцільності обов’язковогозалучення засуджених до праці. Звернуто увагу на необхідності належного стимулювання таких осіб до зайняття трудовою діяльністю. Розглянуто проблему працевлаштування осіб, звільнених з місць позбавлення волі. Окреслено можливі варіанти вирішення проблем нормативного регулюваннядосліджуваногопитання.

Ключові слова: засуджений, право на працю, обов’язок працювати, стимулювання праці, працевлаштування засуджених.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625930

Лось А.С. Зміст права людини на безпечне для життя і здоров’я довкілля в практиці Європейського суду з прав людини

У цій статті проводиться дослідження ряду справ Європейського суду з прав людини щодо захисту екологічних прав, свобод й інтересів людини, у яких опосередковано визнається право людини на сприятливе навколишнє середовище, також у статті визначається природа права на безпечне для життя і здоров’я довкілля, його основні теоретично-правові ознаки, окреслюється й систематизується визначений рішеннями вищезгаданої міжнародної інституції зміст права людини на безпечне для життя і здоров’я довкілля або ж на сприятливе навколишнє середовище, зокрема, особливості правомочностей, які наявні в його елементній структурі, а також особливості таких правомочностей, наголошуєтьсяна необхідності дослідження інших аспектів й особливостей правомочностей у межах права на сприятливе навколишнє середовище в контексті практики Європейського суду з прав людини.

Ключові слова: право людини на безпечне для життя і здоров’я довкілля, право людини на сприятливе навколишнє середовище, Європейський суд з прав людини, екологічне право, цивільне право, особисті немайнові права, зміст суб’єктивного права, правомочності.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625932

Сухоруков І.Я., Челпанова А.Г. Проблема допустимості доказів, отриманих шляхом застосування гіпнозу

Стаття присвячена основним питанням, що стосуються можливості прийняття судами свідчень, отриманих шляхом гіпнозу. Зважаючи на те, що експериментальні та клінічні дані свідчать про виникнення при застосуванні гіпнозу підвищеної сугестивності, в статті розглядаються позиції судів з приводу проблеми допустимості таких доказів.

Ключові слова: допустимість доказів, гіпноз, свідчення, гіпноз у свідченнях.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625938

Ткач Д.К., Мельниченко В.С. Аналіз правового регулювання міжнародного усиновлення в Україні

Дана стаття присвячена дослідженню правового регулювання міжнародного усиновлення в Україні. У даному дослідженні основна увага приділена міжнародним угодам у галузі міжнародного усиновлення, оскільки вони найбільш детально регулюють дане питання. Проаналізовано  стан національного законодавства України у галузі міжнародного усиновлення. Виявлено найбільш гострі проблеми у сфері міжнародного усиновлення та способи їх урегулювання.

Ключові слова: сім’я, міжнародне усиновлення, права дитини, Сімейний кодекс, Гаазька конвенція про міждержавне усиновлення.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625942

Чуєнко О.І. Аутстаффінг в Україні: сутність та законодавче регулювання

Стаття присвячена визначенню сутності аутстаффінгу, його характерних ознак. Досліджено наукові підходи до розмежування нетипових форм зайнятості. Розглянуто переваги та недоліки позикової праці для працівників та замовників послуг з працевлаштування. У статті наявний аналіз законодавства та судової практики з досліджуваного питання. Стаття містить висновки щодо необхідності законодавчого регулювання аутстаффінгу, закріплення прав та гарантій для учасників цих трудових відносин.

Ключові слова: аутстаффінг, нетипові форми зайнятості, послуги з працевлаштування, позикова праця, підприємство-користувач.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625944

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Чорнописька В.З. Адміністративна відповідальність релігійних організацій: оптимальні шляхи модернізації національного законодавства

У статті розглянуто особливості адміністративної відповідальності релігійних організацій із визначенням оптимальних шляхів модернізації вітчизняного законодавства відповідно до наявних суспільних відносин та вимог сучасності. Проаналізовані положення чинного законодавства про свободу совісті та релігійні організації визначають необхідність внесення змін й доповнень до нормативно-правових актів, які регламентують відповідальність за порушення законодавства у цій сфері.

Ключові слова: адміністративна відповідальність юридичних осіб, адміністративна відповідальність релігійних організацій, адміністративно-правове регулювання, адміністративні правопорушення, вина юридичної особи, модернізація національного законодавства.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шлоер Б. Академічний плагіат: Нормативно-правова база та практика у Німеччині

Викладені правові документи та судова практика німецьких адміністративних судів продемонструють всеохоплюючу систему протидії проти наукового плагіату. Викладений матеріал також покаже, що науковий плагіат є зростаючою проблемою, яка ґрунтується на сучасних системах оцінювання наукової успішності. Тому потрібно шукати інші додаткові важелі протидії порушенням академічної доброчесності.

Ключові слова: академічний доброчесність, плагіат, Німеччина.  

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Заболотна Н.Я. Сучасний стан правового регулювання праці жінок та правова охорона материнства

Дана стаття присвячена розкриттю трудового законодавства у сфері правового регулювання праці жінок та охорони материнства, з’ясуванню основних проблем у цій сфері та визначенню можливих шляхів їх вирішення. Авторами  розглянуто  правове регулювання та конституційні засади праці жінок та правової охорони материнства в Україні. Охарактеризовано становлення, сучасний стан і перспективи розвитку інститутів праці жінок та правової охорони материнства за трудовим законодавством України.

Ключові слова: дискримінація працевлаштування, охорона материнства, праця жінок, трудове законодавство, гендерна рівність.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Васільєва В.А. До питання з приводу презумпції невинуватості як «уявної» проблеми при боротьбі з корупцією

У науковій статті розглянуто криміналізацію незаконного збагачення, в національному законодавстві крізь аспект відповідності такого делікту принципу презумпції невинуватості та з’ясовано ефективність функціонування даної норми відповідно до сучасної доктрини кримінального права. Зазначено міжнародну практику у вирішенні питання щодо відповідності незаконного збагачення принципам верховенства права та презумпції невинуватості.

Ключові слова: корупція, незаконне збагачення, презумпція невинуватості, Конституційний Суд України, Національне антикорупційне бюро України.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Тунтула О., Ювченко О. Інноваційні конституційні основи забезпечення захисту правового статусу учасників антикримінального судочинства

З метою підвищення рівня захисту правового статусу правопорушника та потерпілого лише на основі об’єктивної істини у будь-якому виді судочинства викладені інноваційні редакції тринадцяти статей перспективного Конституційного кодексу України. Обґрунтовані інноваційні повноваження і система суду. прокуратури, публічнотури, адвокатури та низки інших антиделіктних органів.

Ключові слова: конституційні основи рівного захисту правового статусу правопорушника і потерпілого у всіх видах судочинства, Конституційний кодекс України.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Тунтула О., Котова О. Значення інноваційного розуміння прокурорської діяльності для підвищення рівня забезпечення безпеки учасників антикримінального судочинства

З метою підвищення ефективності забезпечення безпеки учасників в антикримінальному судочинстві розкриті можливості докорінного реформування повноважень прокуратури за трьома напрямками у частині усунення в чинному законодавстві юридичних ляпсусів, суперечностей та інших недоліків, перетворення чинного дійсно кримінального у власне антикримінальне судочинство та як правої руки інституту президентства із забезпечення правового статусу громадян та інших соціосуб’єктів. Акцентована увага на необхідності повернення прокуратурі природної функції зі здійснення нагляду за точним, одноманітним та неухильним виконанням правових актів будь-якими соціосуб’єктами.

Ключові слова: безпека учасників антикримінального судочинства, перетворення кримінального провадження в антикримінальне судочинство, здійснення нагляду за точним, одноманітним і неухильним дотриманням правових актів.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Зубко А.О., Ткачук К.Р. Особливості поняття гендерної дискримінації в розрізі практики Європейського суду з прав людини та Суду справедливості Європейського Союзу

В статті розглянуто та детально проаналізовано джерела Європейського Союзу спрямовані на забезпечення рівного та справедливого ставлення до жінок та чоловіків. Авторами визначено, що наразі в Європейському Союзу не існує єдиного підходу до визначення поняття «дискримінації», через відсутність основного уніфікованого джерела права, це питання регулюється як власні акти ЄС так і загальновідомі міжнародні акти. Було проведено дослідження рішень найвпливовіших судових органів Європейського союзу для встановлення єдиного розуміння поняття «гендерної дискримінації».

Ключові слова: право Європейського Союзу, дискримінація, зворотний сексизм, Європейський суд з прав людини, Суд справедливості, конвенція, право на захист, рівність, справедливість, міжнародна організація.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ткач Д.К., Мельниченко В.С. Аналіз правового регулювання міжнародного усиновлення в Україні

Дана стаття присвячена дослідженню правового регулювання міжнародного усиновлення в Україні. У даному дослідженні основна увага приділена міжнародним угодам у галузі міжнародного усиновлення, оскільки вони найбільш детально регулюють дане питання. Проаналізовано  стан національного законодавства України у галузі міжнародного усиновлення. Виявлено найбільш гострі проблеми у сфері міжнародного усиновлення та способи їх урегулювання.

Ключові слова: сім’я, міжнародне усиновлення, права дитини, Сімейний кодекс, Гаазька конвенція про міждержавне усиновлення.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Сухоруков І.Я., Челпанова А.Г. Проблема допустимості доказів, отриманих шляхом застосування гіпнозу

Стаття присвячена основним питанням, що стосуються можливості прийняття судами свідчень, отриманих шляхом гіпнозу. Зважаючи на те, що експериментальні та клінічні дані свідчать про виникнення при застосуванні гіпнозу підвищеної сугестивності, в статті розглядаються позиції судів з приводу проблеми допустимості таких доказів.

Ключові слова: допустимість доказів, гіпноз, свідчення, гіпноз у свідченнях.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Поклонська О.Ю., Поклонський А.С. Зловживання правом та його подолання на міжнародному та регіональному рівні

Стаття присвячена дослідженню явища «зловживання правом» з точки зору його негативного прояву у різних правових системах. З метою з’ясування правової природи та змісту зловживання правом проаналізовано питання співвідношення правомірної та неправомірної поведінки. На підставі вивчення доктринальних джерел з означеної проблематики визначено шляхи подолання зловживання правом на міжнародному та регіональному рівні.

Ключові слова: право, законодавство, правомірна поведінка, зловживання правом, протидія, міжнародний та регіональний рівень.

Відкрити статтю>>>

 

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Личенко І.О., Пушка М.А., Климович Ю.В. Адвокатська діяльність: досвід країн Європейського Союзу

Стаття присвячена аналізу процесів, що закладають основу функціонування європейської адвокатури, вивченню основ правового регулювання роботи європейських адвокатів на національному та наднаціональному рівнях задля оновлення сучасної моделі правового забезпечення адвокатської діяльності в Україні. Наголошено, що уся система права Європейського Союзу засвідчує автономність професії адвоката, її незалежність, самоврядність. Акцентовано на пріоритетному значенні гарантування права реалізовувати адвокатське самоврядування.

Ключові слова: адвокат, адвокатура, адвокатська справа, адвокатська діяльність, адвокатські послуги, адвокатське самоврядування, адвокатська етика.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Лось А.С. Зміст права людини на безпечне для життя і здоров’я довкілля в практиці Європейського суду з прав людини

У цій статті проводиться дослідження ряду справ Європейського суду з прав людини щодо захисту екологічних прав, свобод й інтересів людини, у яких опосередковано визнається право людини на сприятливе навколишнє середовище, також у статті визначається природа права на безпечне для життя і здоров’я довкілля, його основні теоретично-правові ознаки, окреслюється й систематизується визначений рішеннями вищезгаданої міжнародної інституції зміст права людини на безпечне для життя і здоров’я довкілля або ж на сприятливе навколишнє середовище, зокрема, особливості правомочностей, які наявні в його елементній структурі, а також особливості таких правомочностей, наголошуєтьсяна необхідності дослідження інших аспектів й особливостей правомочностей у межах права на сприятливе навколишнє середовище в контексті практики Європейського суду з прав людини.

Ключові слова: право людини на безпечне для життя і здоров’я довкілля, право людини на сприятливе навколишнє середовище, Європейський суд з прав людини, екологічне право, цивільне право, особисті немайнові права, зміст суб’єктивного права, правомочності.

Відкрити статтю>>>

 

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ланцедова Ю.О., Попович Т.М. Значення інноваційного розуміння сутності, функцій та системи антиделіктних органів для підвищення рівня захисту правового статусу переслідуваної особи в кримінальному судочинстві

Викладене обґрунтування необхідності перейменування правоохоронних органів в антиделіктні. Розглянуто інноваційні функції антиделіктних органів,що мають охоплювати всі стадії подолання кримінальних та інших правопорушень. Запропонована інноваційна система антиделіктних органів. Обґрунтована необхідність появи публічнотури,слідчотури, ордистатури, експертнотури та виконавчотури і докорінного реформування повноважень та системи прокуратури як правої руки інституту президентства держави, суду та адвокатури.

Ключові слова: сутність, функції і система антиделіктних органів; інноваційні повноваження органів прокуратури, публічнотури та адвокатури.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кузьменко Б.С., Дроздик О.А. Проблеми правового регулювання праці засуджених до позбавлення волі

У статті досліджується питання доцільності обов’язковогозалучення засуджених до праці. Звернуто увагу на необхідності належного стимулювання таких осіб до зайняття трудовою діяльністю. Розглянуто проблему працевлаштування осіб, звільнених з місць позбавлення волі. Окреслено можливі варіанти вирішення проблем нормативного регулюваннядосліджуваногопитання.

Ключові слова: засуджений, право на працю, обов’язок працювати, стимулювання праці, працевлаштування засуджених.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кротюк Є.В. Критерії членства в Європейському Союзі: проблеми та перспективи для України

Стаття присвячена дослідженню нормативних документів, що визначають правові основи членства у Європейському союзі та критерії, яким має відповідати держава задля набуття статусу кандидата у члени;визначенню та аналізу сучасного стану та проблем України на шляху до Європейського Союзу, надано рекомендації для пришвидшення процесу набуття статусу членства.

Ключові слова: Європейський Союз, міжнародне право, інтеграція, членство, критерії членства, країна-кандидат, політичні критерії, економічні критерії, Копенгагенські критерії.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Крапив’янська В.В., Сидоренко А.О. Колізійні норми в міжнародному договорі купівлі продажу

Ця стаття присвячена питанням колізійних норм міжнародного договору купівлі-продажу, аналізу і визначенню проблем колізійного методу правового регулювання. Досліджено основні джерела правового регулювання угод міжнародної купівлі-продажу товарів, як на міжнародному так і національному рівні. Звернено увагу на проблеми гармонізації українського законодавства з європейським та з міжнародним правом в сфері правового регулювання договору купівлі-продажу.

Ключові слова: колізійні норми,договір купівлі-продажу, конвенція, продавець, покупець.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гончарова А.В., Мурач Д.В. До проблеми правового регулювання статусу електронних осіб

Стаття присвячена висвітленню однієї з актуальних теоретико-методологічних проблем вітчизняного правознавства, теми статусу електронної особи. Предметом дослідження є проблемні питання правового дослідження правосуб’єктності нового виду правових осіб “електронної особи”.  Наведено сучасні дефініції електронного особи, включаючи позиції зарубіжних вчених.  Вказана важливість дослідження проблематики “електронного особи” та самого штучного інтелекту.  Проведено аналіз нормативного закріплення Комісії з цивільно-правового регулювання у сфері роботетхнікі Європейського Парламенту. У статті зазначені можливі ризики та ситуації, ключовим ініціатором яких може виступати штучний інтелект. Взято приклади із зарубіжної практики. Проаналізовано теоретичні моменти вдосконалення чинного законодавства України.

Ключові слова: електронна особа, правовий статус, штучний інтелект, робо-право, Європарламент, статус електронної особи, цивільне право.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Должко В.В. Окремі теоретичні аспекти нормативного врегулювання та диференціації процесів «злиття» та «поглинання» у сфері міжнародних приватноправових комерційних відносин

В статті досліджено окремі нормативні аспекти процесів «злиття» та «поглинання» у сфері міжнародних комерційних приватноправових відносин (міжнародного бізнесу), а саме проведено аналіз понять та підходів до визначення зазначених процесів, їх змістовного наповнення та характерних відмінностей із врахуванням останніх вітчизняних та зарубіжних наукових напрацювань в цій сфері.

Ключові слова: злиття, поглинання, міжнародний бізнес, комерційні приватноправові відносини, відмінності процесів злиття та поглинання.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Дюжник Д.О. Електронне урядування в Україні: стан впровадження та перспективи розвитку

У статті досліджено зміст і сутність категорії «електронне урядування», його співвідношення з поняттям «публічне адміністрування». Проаналізовано спроби імплементації електронного урядування в Україні. Визначено головні проблеми впровадження інформаційно-комунікативних технологій у сферу публічного адміністрування та основні напрямки їх вирішення. Вивчено сучасні проекти з впровадження елементів електронного урядування в Україні.

Ключові слова: електронне урядування, інформатизація, інформаційно-комунікативні технології, публічне адміністрування, цифрова трансформація, електронні послуги.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS